Uudet tuulet palliatiivisen hoidon opetuksessa

EduPal-hankkeessa kehitetään palliativiisen hoitotyön ja lääketieteen koulutusta.
Kuva 1. EduPal-hankkeessa kehitetään palliativiisen hoitotyön ja lääketieteen koulutusta. (Kuva: EduPal-hankkeen kuvapankki)

Miksi opetussuunnitelmasuosituksia lähdettiin kehittämään?

Palliatiivisen hoidon saatavuus jokaiselle on ihmisoikeus. Opetussuunnitelmasuositusten kehittämisen taustalla ovat Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) suositukset (2017, 2019), joissa todetaan palliatiivisen hoidon kuuluvan kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden perusosaamiseen. Osaamisvaje on merkittävä haaste palliatiivisen hoidon yhdenvertaisten palveluiden kehittämisessä. Ministeriön julkaisemassa suosituksessa onkin ehdotettu suositusten laatimista palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutukseen. Systemaattisen koulutuksen puuttuminen laskee Suomen asemaa kansainvälisissä palliatiivisen hoidon toteuttamiseen liittyvissä vertailuissa. Suomessa opetuksissa on vaihteluja eri ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä.

Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialaisessa ja työelämälähtöisessä kehittämishankkeessa (EduPal 2018–2021) on selvitetty palliatiivisen hoidon koulutuksen nykytilaa sairaanhoitaja- ja lääkärikoulutuksessa. Myös opiskelijoiden näkemyksiä palliatiivisen hoidon osaamisesta ja sen kehittämistarpeista on selvitetty. EduPal-hankkeessa tuotettujen esiselvitysten ja Euroopan palliatiivisen hoidon yhdistyksen (EAPC) suositusten pohjalta on monialaisena yhteistyönä laadittu palliatiivisen hoidon ja saattohoidon opetussuunnitelmasuositus sairaanhoitajakoulutukseen ja lääkärikoulutukseen. Työelämän yhteistyökumppaneiden lausuntoja ja kehittämisehdotuksia on monipuolisesti hyödynnetty opetussuunnitelmasuositusten suunnittelussa. Opetussuunnitelmasuositukset on laadittu moniammatillisessa yhteistyössä yhdessä opiskelijajäsenten kanssa. 

Opetussuunnitelmasuositusten tavoitteet

Opetussuunnitelmasuositusten tavoitteena on yhdenmukaistaa sairaanhoitaja- ja lääkäritutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden palliatiivisen hoidon osaamista. Opetussuunnitelmasuosituksissa korostuvat näyttöön perustuva tietoperusta, taidolliset valmiudet ja asenteet sekä siihen liittyvä eettinen osaaminen ja itsereflektio. Palliatiivisen hoitotyön opinnot ovat suosituksessa laajuudeltaan kaksi opintopistettä ja palliatiivisen lääketieteen opinnot kolme opintopistettä. Näitä opintomääriä voidaan pitää vähimmäismääränä palliatiivisen hoidon perusosaamisen saavuttamiseksi.

Suositukset ohjaavat ammattikorkeakouluja ja yliopistoja tarjoamaan kokoavaa palliatiivisen hoidon opetusta. Tämän lisäksi osa sisällöstä voidaan integroida muuhun opetukseen. Opetussuunnitelman sisältö jakautuu alku-, keski- tai loppuvaiheen opinnoissa opiskeltaviin kokonaisuuksiin. Suosituksessa on kuvattu ehdotuksia jokaiseen sisältöalueeseen käytettävästä ajasta.

Harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen on laadittu hoitotyön opetussuunnitelmassa tavoitteet. Hoitotyön opetussuunnitelmasuosituksessa on palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon suuntaavien teoriaopintojen tavoitteet ja rakenne. Suuntaavat opinnot koostuvat kolmesta viiden opintopisteen kokonaisuudesta.

Kehittämistyön tavoitteena on, että lisääntynyt osaaminen ja tietoisuus palliatiivisesta hoidosta varmistaa laadukkaan ja yhdenvertaisen palliatiivisen hoidon toteutumisen parantumattomasti sairaalle, riippumatta asuin- tai hoitopaikasta. Seuraava askel on opetussuunnitelmasuosituksen näkyväksi tekeminen ja jalkauttaminen osaksi opetusta!

Kirjoittajat

Tuulia Sunikka on hoitotyön lehtori Karelia-ammattikorkeakoulussa.

Katja Muurinen on hoitotyön lehtori Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Juho Lehto on palliatiivisen lääketieteen kliininen opettaja Tampereen yliopistossa.

Minna Hökkä on hoitotyön lehtori Kajaanin ammattikorkeakoulussa.

Titta Sainio on terveysalan lehtori LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaaminen sairaanhoitajan tutkinnossa. Suositus palliatiivisen hoidon ja saattohoidon opetussuunnitelmasta. Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen – EduPal 2018–2021. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy. Julkaisusarja B 140, Raportteja ja selvitys.  https://www.theseus.fi/handle/10024/333633

Palliatiivisen lääketieteen perusopetus. Suositus opetussuunnitelmasta yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa. Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen – EduPal. 2020. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/119575

STM. 2017. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestäminen. Työryhmän suositus osaamis- ja laatukriteereistä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmille. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017:44. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160392/Palliatiivisen%20hoidon%20ja%20saattohoidon%20j%c3%a4rjest%c3%a4minen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

STM. 2019. Suositus palliatiivisen hoidon palveluiden tuottamisesta ja laadun parantamisesta Suomessa. Palliatiivisen hoidon asiantuntijaryhmän loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:68. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161946/STM_2019_68_Rap.pdf?sequence=1&isAllowed=y