Digitaaliset alustat mahdollistavat integraation lapsi- ja perhepalveluissa

Lapsi- ja perhepalveluita tuottavat useat tahot, kuten julkinen, yksityinen ja kolmas sektori sekä seurakunnat. Palvelujen viidakossa lapsen, nuoren ja perheen on usein hankalaa hahmottaa palveluiden kokonaiskuvaa. Myös eri tahojen ammattilaisten rooli ja työnjako voi olla epäselvä. Palvelujen pirstaleisuuden uhkana on, että kokonaiskuva perheen tilanteesta jää puutteelliseksi ja sen vuoksi oikeanlaista ja oikea-aikaista apua ja tukea ei osata tarjota. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa on alettu kehittää lapsi- ja perhepalveluja niin, että jatkossa ne muodostaisivat eheän kokonaisuuden ja kaikkien alojen ammattitaito osattaisiin hyödyntää perheen tilanteen hyväksi (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 7).

Digitalisoituvassa yhteiskunnassamme on hyvä pohtia, miten digitaalisia ratkaisuja voidaan hyödyntää palveluja yhteen sovittaessa ja miten ratkaisut ennaltaehkäisevät asiakkaan putoamista palveluiden välillä olevaan hetteikköön. Integraatiolla sosiaali- ja terveyspalveluissa tarkoitetaan tehtyjä ja suunniteltuja palvelurakenteen muutoksia, jonka tavoitteena on integroida palvelut yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi. Digitaaliset alustat toimivat hyvin integraation mahdollistajana, koska sinne palvelut voidaan koota yhdeksi kokonaisuudeksi helposti saataville. (Mönkkönen ym. 2019, 14, 35.)  

Kuva 1: Digitaaliset palvelut kulkevat mukana kännykässä, ja yhteyttä voi ottaa milloin vain. (JETSHOOTS-com 2014) 

Pyydä apua! -nappi tuo palvelut lähemmäs

Lapsiperheille suunnattu Pyydä apua! -nappi on integratiivisen toimintamallin mukainen, matalan kynnyksen digitaalinen palvelukanava. Sitä painamalla voi kuka tahansa pyytää apua tai palvelua, jättää yhteydenottopyynnön tai kysyä jotain. Nappi palvelee parhaiten sijoittamalla se kunnan tai muun lapsiperhepalveluita tuottavan organisaation verkkosivuille näkyvälle paikalle. Se on esimerkki hyvästä ja helposta lapsiperheille suunnatusta digitaalisesta palvelusta. (Perusturvakuntayhtymä Akseli 2021.) Integroivan työtavan näkökulmasta palvelu on oikein tervetullut lisä sosiaalipalveluiden nettisivuille, koska sen avulla apua voi hakea milloin ja missä vain, eikä asiakkaan tarvitse nappia painaakseen tietää tarkalleen, mikä taho tai kuka osaisi auttaa, vaan se tuo kaikki palvelut asiakkaan saataville yhdellä ilmoituksella. (Soini & Ohlsson 2020.) 

[Alt-teksti: Piirroskuvan keskellä on ovaalinmuotoinen pyydä apua -kuvio, jonka ympärillä järjestäjätahojen nimiä, kuten esimerkiksi kotipalvelu, sosiaaliohjaus, lastensuojelu ja lääkäripalvelut.]
Kuva 2: Pyydä Apua! -nappi tuo lapsiperheille suunnatut palvelut yhden klikkauksen päähän. (Kuva: Nea Joensuu) 

Pyydä Apua -nappi toteuttaa yhden luukun taktiikkaa, mikä tarkoittaa sitä, että asiakas voi kertoa huolensa yhdelle lomakkeelle, ja on ammattilaisen tehtävä järjestää apu asiakkaan tarpeen mukaan. Palvelut on asiakkaan näkökulmasta integroitu yhteen paikkaan, ja ne ovat helposti saatavilla. Palveluiden helposti saatavuuden vuoksi Pyydä apua -nappi madaltaa kynnystä avun hakemiseen jo varhaisessa vaiheessa ja vastaa hyvin juuri varhaisen tuen tarpeeseen. (Soini & Ohlsson 2020.) 

Kirjoittajat  

Nea Joensuu on sosionomi (AMK) ja LAB-ammattikorkeakoulun sosionomi YAMK -opiskelija sosiaali- ja terveysalan digiasiantuntijakoulutuksesta. Hän on kiinnostunut lapsi- ja perhepalveluihin suunnattujen digitaalisten ratkaisuiden kehittämisestä. 

Raija Hovi-Pulsa on LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan lehtori ja kiinnostunut lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisestä. 


Lähteet

Mönkkönen, K., Kekoni, T., Pehkonen, A. 2019. Moniammatillinen yhteistyö – vaikuttava vuorovaikutus sosiaali- ja terveysalalla. Tallinna: Gaudeamus Oy 

Perusturvakuntayhtymä Akseli. 2021. Soteakseli. Pyydä apua -nappi. [Viitattu: 17.10.2021]. Saatavissa: https://www.soteakseli.fi/lapsiperheet-ja-nuoret/perhepalvelut-ja-lastensuojelu/pyyda-apua-nappi 

Soini, S., Ohlsson A-M. 2020. Kokemuksia Pyydä apua -napista. [Viitattu: 17.10.2021]. Saatavissa: https://www.pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo/kokemuksia-pyyda-apua-napista/ 

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2017. Yksi lapsi, yhteinen suunnitelma.  LAPE-hankkeeseen liittyvän moniammatillista kehittävän työryhmän raportti. [Viitattu 11.10.2020]. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80765/Yksi%20lapsi%20yhteinen%20suunnitelma%20ty%c3%b6ryhm%c3%a4raportti.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Kuvat

Kuva 1. JETSHOOTS-com. 2014. Vašek, J. Iphone, käsi, tyttö, älypuhelin.  Pixabay. [Viitattu: 24.10.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/iphone-käsi-tyttö-älypuhelin-500291/  

Kuva 2. Joensuu, N. 2021.