Henkilökohtaisen budjetoinnin käyttö vaatii tukea ja neuvontaa

Henkilökohtaisella budjetoinnilla (myöh. HB) tarkoitetaan yksilöllistä palveluiden järjestämisen tapaa, jonka toteutuksen keskiössä on asiakas itse. Se antaa asiakkaalle oikeuden järjestää tarvitsemiensa palveluiden kokonaisuus itse parhaaksi katsomallaan tavalla. (THL 2020.) Konkreettisesti HB on rahasumma, jonka asiakas voi käyttää hänelle myönnettyjen palvelujen järjestämiseen (Kukkaniemi & Hautala 2021).

[Alt-teksti: Kaksi naista istuu pöydän ääressä, heidän edessään on kannettava tietokone. Toinen naisista istuu pyörätuolissa. Naiset keskustelevat.]
Kuva 1. Oikeanlainen tuki mahdollistaa henkilökohtaisen budjetoinnin. (Marcus Aurelius 2020)

Vuoden 2020 alusta käynnistyi THL:n Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke. Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena oli luoda valtakunnallinen HB-malli, joka määrittää HB:lle yhtenäiset periaatteet ja toimintatavat. Mallista valmistellaan hallituksen esitys ja sitä kautta se tulee osaksi lainsäädäntöä. (THL 2020.) Hanke koostui paikallishankkeista, joissa etsittiin ratkaisuja HB:n käytännön kysymyksiin.

Osana Pirkanmaan paikallishanketta, HB-Pirkanmaata, toteutettiin opinnäytetyö (Cavén 2021). Sen tarkoituksena oli edistää vammaisten henkilöiden HB:n käytön tukea Pirkanmaalla. Näin avautui mahdollisuus selvittää tuen tarpeita yksityiskohtaisemmin kuin se olisi hanketyössä muutoin ollut mahdollista.

Työntekijöiden näkemyksiä käsillä olevasta muutoksesta

Opinnäytetyössä tehtiin kyselytutkimus Pirkanmaan kuntien vammaispalvelujen sekä Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen (myöh. Keskus) työntekijöille. Keskus on nostettu esiin pohdittaessa HB:n käytön tukea Pirkanmaalla. Kyselyllä haluttiin selvittää työntekijöiden näkemystä siitä, millaista tukea HB:n käytössä tullaan tarvitsemaan ja miten tuki voidaan toteuttaa osana Keskuksen toimintaa.

Tulokset osoittivat, että asiakkaat, kuntien työntekijät ja palveluntarjoajat tulevat tarvitsemaan ohjausta ja neuvontaa HB:n käytössä. Asiakkaiden tulee myös saada tukea valintojen tekemiseen. Vaikka tuettu päätöksenteko on yleensä mielletty kehitysvammaisille suunnattuna tukena (THL 2019), siitä voisivat kyselyyn vastanneiden työntekijöiden mukaan hyötyä asiakkaat vammaryhmästä riippumatta, yksilöllisen tuentarpeen mukaan.

Resurssit onnistumisen edellytyksenä

HB:n suurimpana uhkana nähtiin, että siihen ei varata riittävästi resursseja, vaan se kaadetaan vammaispalvelujen työntekijöiden nykyisten työtehtävien päälle. Tämä lisäisi kiirettä ja kuormittuneisuutta, jolloin tukea ja neuvontaa ei voitaisi toteuttaa tarpeenmukaisella tavalla. Vastaajat pitivät tärkeänä, että Pirkanmaalla HB-malliin perehtyisi yksi taho, jonka osaamista voitaisiin hyödyntää niin ammattilaisten kuin asiakkaidenkin parissa.

HB:n käytön tuesta vastaavaksi tahoksi toivottiin Keskusta, jonne voitaisiin perustaa HB-yksikkö. Keskus nähtiin luontevana paikkana, sillä sen toiminta-alue on koko Pirkanmaa ja siellä on jo valmiiksi olemassa käytänteet vastaavasta toiminnasta perhe- ja omaishoidon sekä henkilökohtaisen avun parissa.

Kirjoittajat

Jenni Cavén on sosionomiopiskelija LAB-ammattikorkeakoulun verkkokampuksella ja kiinnostunut ihmisten osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta sosiaalipalveluissa.

Tarja Kempe-Hakkarainen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Lahden kampuksella sosionomikoulutuksen lehtorina.

Lähteet

Cavén, J. 2021. Henkilökohtaisen budjetoinnin tuki Pirkanmaan vammaispalveluissa. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 4.11.2021]. Saatavissa:
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021111019647

Kukkaniemi, P. & Hautala, H. 2021. Henkilökohtaisella budjetoinnilla omannäköistä elämää. Esitysdiat. [Viitattu 13.8.2021]. Saatavissa: https://www.eteva.fi/globalassets/tiedostot/tiedostot—projektit—silta/kukkaniemi-jahautala—henkilokohtaisella-budjetoinnilla-omannakoista-elamaa.pdf/

THL. 2019. Tuettu päätöksenteko. [Viitattu 2.10.2021]. Saatavissa: https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/itsemaaraamisoikeudentukeminen/tuettu-paatoksenteko/

THL. 2020. Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke. [Viitattu 2.11.2021]. Saatavissa: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/vammaisten-henkiloiden-henkilokohtaisen-budjetoinnin-kokeiluhanke/

Linkit

THL. 2020. Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke. [Viitattu 2.11.2021]. Saatavissa: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimuksetjahankkeet/vammaisten-henkiloiden-henkilokohtaisen-budjetoinnin-kokeiluhanke/

Kuvat

Kuva 1. Marcus Aurelius. 2020. Kuva, ihmiset, läppäri, töissä, naiset. Pexels. [Viitattu 4.11.2021]. Saatavissa: https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/ihmiset-lappari-toissa-naiset-4063789/