Matkasynnytys voi olla synnyttäjälle traumaattinen kokemus 

Sairaalan ulkopuolisten synnytysten määrä on yli kaksinkertaistunut viime vuosikymmenten aikana. Ilmiön taustalla ovat muun muassa synnytyssairaalaverkon supistaminen sekä sairaalaan lähdön viivyttäminen. (Lyyra 2016.) Synnyttäjä voi kokea sairaalan ulkopuolisen synnytyksen voimaannuttavana kokemuksena tai kokea pettymyksen tunteita siitä, miten synnytys on sujunut (Järvenpää 2019). Järvenpään (2019) mukaan erityisesti synnyttäjien kokema hallinnan tunne vaikuttaa synnytyskokemuksen muodostumiseen.  

Varmuus ja rauhallisuus luovat turvaa

Tilanteen hallinnan tunteeseen vaikuttavia tekijöitä ovat synnyttäjän omien tuntemusten kuunteleminen ja turvallisuuden tunteen muodostuminen. Synnyttäjää tulisi kuunnella ja kohdella ystävällisesti. Hallinnan tunnetta vähentää myös se, jos synnyttäjä ei pysty kontrolloimaan kokemaansa synnytyskipua. Sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä synnytyskipua ei kyetä hoitamaan samalla tavalla kuin sairaalan sisällä. Myös ensihoitajien toiminta vaikuttaa olennaisesti synnytyskokemuksen muodostumiseen. Varmat otteet, rauhallisuus sekä synnyttäjän yksilöllinen kohtaaminen luovat synnyttäjälle turvallisuuden tunnetta ja tekevät synnytyksestä positiivisen kokemuksen. Hätäily ja epävarmuus puolestaan tekevät synnytyskokemuksesta negatiivisen. (Järvenpää 2019.) Mäkisen (2018) artikkelissa lehtori Sari Haapio kertoo, että huono synnytyskokemus voi aiheuttaa synnyttäjälle traumoja ja jopa sen, ettei halua enää myöhemmin lapsia.  

Kuva 1. Kaikki vauvat eivät synny sairaalassa. (Piqsels 2022) 

Aiheen itsenäinen opiskelu on tarpeen

Sairaalan ulkopuolinen synnytys on yleensä hyvin nopea ja sujuvasti etenevä, mutta synnytykseen voi kuitenkin aina liittyä sellaisia komplikaatioita, jotka ensihoitajan tulee osata hoitaa. Tällainen komplikaatio voi olla esimerkiksi synnyttäjän runsas verenvuoto tai vastasyntyneen heikko hengitys. LAB-ammattikorkeakoulussa valmistui opinnäytteenä keväällä -22 yhdessä Skholen kanssa tuotettu kurssimateriaali sairaalan ulkopuolisen synnytyksen hoidosta. Skhole on suomalainen yritys, joka tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin vastaavan verkko-oppimisympäristön ja on laajasti käytössä oppilaitoksissa.

Valmistunut kurssimateriaali liitetään osaksi Skholen maksullista tarjontaa. Verkkokurssin avulla voivat ensihoitajat, ensihoitajaopiskelijat ja muut aiheesta kiinnostuneet päivittää osaamistaan. (Kyllönen ym. 2022) Yksittäiselle ensihoitajalle tehtävä 791A, eli synnytys, on melko harvinainen, joten aiheen itsenäisen opiskelun rooli korostuu ammattitaidon ylläpidossa.   

Kirjoittajat 

Anna-Mari Salminen, Aino Kyllönen ja Henna Sallinen ovat LAB-ammattikorkeakoulun ensihoidon opiskelijoita. 

Heidi Väisänen on hoitotyön lehtori LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Järvenpää, H. 2019. Naisten kokemuksia sairaalan ulkopuolisista suunnittelemattomista synnytyksistä. Pro gradu -tutkimus. Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta. Viitattu 29.4.2022. Saatavissa https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/22144/urn_nbn_fi_uef-20191227.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kyllönen, A., Sallinen, H. & Salminen, A. 2022. Sairaalan ulkopuolisen synnytyksen hoito – kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lappeenranta.[A2]  Viitattu 29.4.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205057470

Lyyra, M. 2016. Synnytys maantiellä. Suomen Lääkärilehti 21/2016 VSK 71. Viitattu 29.4.2022. Saatavissa https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/230239/SLL212016_1548.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Mäkinen, T. 2018. Tehtävänä matkasynnytys – joskus kohteeseen astellaan nokisin saappain. Tehylehti. Viitattu 29.4. 2022. Saatavissa https://www.tehylehti.fi/fi/tyoelama/tehtavana-matkasynnytys-joskus-kohteeseen-astellaan-nokisin-saappain.  

Piqsels. 2022. Birth. Viitattu 20.4.2022. Saatavissa https://p2.piqsels.com/preview/13/269/125/baby-cute-birth-mom.jpg