Tulevaisuuden metataidoissa korostuu ihmisyys

Digitalisaatio ja yhä nopeampaan tahtiin muuttuva ja uudistuva työelämä asettavat tulevaisuuden ammattilaisille yhtä enemmän paineita päivittää osaamistaan ja olla valmiita radikaaleihinkin suunnanmuutoksiin, mikäli työmarkkinoilla halutaan menestyä tai ylipäätään pysyä. Samalla se vaatii myös yhteiskunnalta ja työpaikoilta panostusta työhyvinvoinnin ja työntekijöiden osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon. (Kokkinen 2020.) Vaikka puhe tekoälystä ja ubiikista (kaikkialla läsnä olevasta) digitalisaatiosta tuntuvat hallitsevan julkista keskustelua, tulevaisuudessa tarvitaan myös inhimillisempiä tietoja ja taitoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa, seitsemän ammattikorkeakoulun toteuttamassa Digiosaajasta yrittäjyyteen -hankkeessa on luotu täysin verkossa suoritettava, hankkeen nimeä kantava opintokokonaisuus, jossa tuetaan tämän päivän ja tulevaisuuden työelämätaitojen oppimista ja olemassa olevan osaamisen päivittämistä. 30 opintopisteen koulutuskokonaisuuden tavoitteena on ollut vastata työelämän rakenteellisiin ja sisällöllisiin muutoksiin. Opintokokonaisuudessa korostuvat niin teknologiaosaaminen, vuorovaikutustaidot kuin yhä useammin monikansallisissa verkostoissa tarvittava kulttuurinen- ja verkosto-osaaminen.

LAB-ammattikorkeakoulun liiketoiminta- ja teknologiayksiköt ovat tuottaneet kokonaisuuteen viiden opintopisteen Kehittyvä ammattilainen -opintojakson, jossa painopiste on erityisesti oman osaamisen tunnistamisessa ja kehittämistarpeiden analysoimisessa, digitalisoituvan tulevaisuuden näkökulmasta.

Kuva 1. Digitaitojen lisäksi tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän luovuutta (Weirather 2020)

Metataidot ja yrittäjämäisyys

Siinä missä opintojakson täysin etänä, ajasta ja paikasta riippumattomasti Moodle-verkko-opetusympäristössä ja lyhyiden videoluentojen ja verkkoaineistojen sekä -tehtävien sävyttämä toteutustapa on harjaannuttanut osallistujien digitaitoja, sisällöllisesti opintojaksolla on menty osaamisen kehittämisen ytimiin. Eräs läpileikkaava teema koko opintojaksolla on ollut työelämässä vaadittavat metataidot, jotka vaikuttavat kaikkeen tekemiseen, alasta ja tehtävästä riippumatta.

Kun tarkastellaan eri asiantuntijainstanssien, Center for Curriculum Redesignin (2019), Osaamisen ennakointifoorumin (Opetushallitus 2019) ja World Economic Forumin (Whiting 2020) arvioita tulevaisuuden avaintaidoista, huomataan hienoista eroista ja painotuksista huolimatta samojen neljän teeman nousevan esiin:

  • luovuus
  • oppimaan oppiminen
  • vuorovaikutus ja
  • kriittinen ajattelu.

Verrattaessa edellä mainittuja neljää osa-aluetta hankkeen toiseen keskeiseen teemaan, yrittäjyyteen, huomataan, että metataidot itse asiassa linkittyvät vahvasti yrittäjämäiseen työskentelytapaan. Luova ajattelutapa, johon liittyy jatkuva halu uuden oppimiseen sekä kyky kommunikoida vakuuttavasti ja ratkaisukeskeisesti ovat menestyvät yrittämisen keskiössä, samoin omien toimintatapojen jatkuva kriittinen tarkastelu ja halu uudistaa sitä, mikä ei toimi (Accion Opportunity Fund 2021).

Vaikka yrittäjyys ei välttämättä ole ensisijainen vaihtoehto, ei sille kannata kategorisesti kääntää selkää. Tulevaisuudessa kun palkkatyö, kevytyrittäjyys ja varsinainen yrittäjyys voivat olla saman työuran jatkumoita ja yhä useammin lomittua päällekkäin (Tilvis 2020).

Kirjoittaja

Ari Hautaniemi työskentelee TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun Teknologia-yksikössä. Hän toimii projektipäällikkönä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Digiosaajasta yrittäjyyteen -hankkeessa.

Lähteet

Accion Opportunity Fund. 2021. Entrepreneurial Mindset: 5 Characteristics to Cultivate.

Center for Curriculum Redesign. 2019. Competencies/Subcombetencies framework. Rev 1.0. [Viitattu 15.6.2021]. Saatavissa: https://curriculumredesign.org/framework/

Hynynen, S. 2021. Digiosaajasta yrittäjyyteen. XAMK. [Viitattu 15.6.2021]. Saatavissa: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/digiosaajasta-yrittajyyteen/

Kokkinen, L. 2020. Hyvinvointia työstä 2030-luvulla – Skenaarioita suomalaisen työelämän kehityksestä. Työterveyslaitos. [Viitattu 15.6.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-261-943-3

Opetushallitus. 2019. Osaaminen 2035. Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisiä ennakointituloksia. [Viitattu 15.6.2021]. Saatavissa: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaaminen_2035.pdf

Tilvis, A. 2020. Yrittäjyys ja palkkatyö lomittuvat: Palkkatyöntekijä voi olla välillä yrittäjä ja kevytyrittäjyys on tullut jäädäkseen. Kaleva. [Viitattu 15.6.2021]. Saatavissa: https://www.kaleva.fi/yrittajyys-ja-palkkatyo-lomittuva-palkkatyontekija/1637684

Whiting, K. 2020. These are the top 10 job skills of tomorrow – and how long it takes to learn them. World Economic Forum. [Viitattu 15.6.2021]. Saatavissa: https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/

Kuvat

Kuva 1. Weirather, S. 2020. Girl-5662435_1920. Pixabay. [Viitattu 15.6.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/images/id-5662435/