Varallisuusjärjestelmät avioliitossa

LAB-ammattikorkeakoulun perhe- ja perintöoikeuden kurssilla opiskellaan perustiedot yleisimmistä Euroopassa käytössä olevista aviovarallisuusjärjestelmistä.

Aviovarallisuusjärjestelmän keskeinen tehtävä on määritellä, millä tavalla puolisoiden omaisuus jaetaan avioerotilanteissa tai millaista omaisuutta ensin kuolleelta puolisolta jää perinnöksi perintöoikeuden omistajille. Oikeudenmukaisen aviovarallisuusjärjestelmän taustalla on ennen kaikkea järjestelmän reiluus ja syrjimättömyys molempia osapuolia kohtaan. Lisäksi toimivan aviovarallisuusjärjestelmän kannalta olisi tärkeää, että järjestelmä on mahdollisimman käytännöllinen (Kangas 2018).

Euroopassa on käytössä hyvin monenlaisia aviovarallisuusjärjestelmiä. Näitä ovat esimerkiksi omaisuuden erillisyyden varaan rakentuva järjestelmä, avioliiton aikana ansaitun ja saadun omaisuuden yhtenäisyyden varaan rakentuva järjestelmä, elinkaarivarallisuuden yhtenäisyyden järjestelmä, omaisuuden erillisyys avioliiton aikana ja ositusjärjestelmä avioliiton purkauduttua (Kangas 2018).

Kuva 1. Aviovarallisuusjärjestelmä määrittelee muun muassa, kenellä on valta yhdessä kerättyyn hyvään ja mitä varallisuudelle tapahtuu liiton päättyessä. (mohamed_hassan 2019)

Omaisuuden erillisyyden varaan rakentuvassa järjestelmässä avioliitolla ei ole vaikutusta puolisoiden omistussuhteisiin. Järjestelmä rakentuu puhtaasti omaisuuden erillisyyden pohjalle. Tämän vuoksi erillisyysjärjestelmässä keskinäiset oikeussuhteet järjestetään siviilioikeudellisten säännösten kautta. Järjestelmä on käytössä muun muassa Englannissa, Irlannissa ja Skotlannissa (Kangas 2018).

Avioliiton aikana ansaitun omaisuuden yhtenäisyyden järjestelmässä nimensä mukaan puolisoiden edut fuusioituvat yhteen. Järjestelmällä on pitkät perinteen roomalaiskatollisessa kirkossa. Järjestelmää käytetään muun muassa Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa (Kangas 2018).

Elinkaariyhtenäisyyden järjestelmässä puolisoiden omaisuudesta tulee yhtä. Järjestelmässä ei ole merkitystä, milloin omaisuus on hankittu. Se on hyvin totaalinen ja siksi se on harvinainen. Euroopassa järjestelmä on käytössä ainoastaan Hollannissa (Kangas 2018).

Suomessa ja muissa pohjoismaissa on nojauduttu omaisuuden erillisyyteen avioliiton aikana ja ositukseen avioliiton purkauduttua. Järjestelmän keskeiset periaatteet kytkeytyvät omaisuuden ja velkojen erillisyyteen ja laajan sopimusvapauteen (Suomen Juristit Oy 2022).

Järjestelmästä riippumatta puolisoilla on mahdollisuus sopimusten avulla muuttaa aviovarallisuusjärjestelmän rakennetta suhteellisen vapaasti. Aviovarallisuusjärjestelmän perusrakenne vaikuttaa kuitenkin siihen, kuinka esimerkiksi avioliiton purkautuessa puolisoiden omaisuuden säästö heidän kesken jakautuu. (Kangas 2018).

Aviovarallisuusjärjestelmän oikeudenmukaisuuden kannalta on keskeistä, kuinka omaisuuden vallinta avioliitossa on säädelty ja millä tavalla aviovarallisuussuhteet voidaan purkaa esimerkiksi erotilanteissa tai avioliiton päättyessä puolison kuolemaan.

Kirjoittaja

Jarmo Kemppinen, KTM yritysjuridiikka, opettaa LAB-ammattikorkeakoulussa muun muassa perhe- ja perintöoikeutta.

Lähteet

Kangas, U. 2018. Perhevarallisuusoikeus. Helsinki: Alma Talent.

mohamed_hassan. 2021. Hassan, M. Raha, kasvi, investointeja. Pixabay. Viitattu 2.6.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/vectors/raha-kasvi-investointeja-6626359/

Suomen Juristit Oy. 2022. Laki24. Aviovarallisuusjärjestelmä. Viitattu 2.6.2022. Saatavissa https://laki24.fi/pepe-puolisovaratelatus-aviovarallisuusjarjestelma/ .