Yritykset, kaupungit ja tutkijat pohtimassa uusia hiilidioksidin arvoketjuja

Hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen (CCU) tarjoaa useita mahdollisuuksia sekä talouden että ympäristön näkökulmasta. CCU tukee esimerkiksi innovatiivista liiketoimintaa, talouskasvua ja kestävän kehityksen tavoitteita (Naims et al. 2020). Käytännön toteutus vaatii tutkimusta ja yhteistyötä alan toimijoiden kanssa, jotta voidaan luoda tarvittavia uudenlaisia arvoketjuja.

Hiiliketju-hanke kokosi alan toimijoita keskustelemaan CO2-arvoketjuista pyöreän pöydän ääreen Lahdessa ja Vantaalla. Keskusteluiden tarkoituksena oli selvittää hankkeeseen osallistuvien toimijoiden lähtötilannetta, kuten tehtyjä toimenpiteitä ja suunnitelmia hiilidioksidiliiketoiminnan edistämiseksi, sekä toiveita hankkeelle.

Esimerkki hiilidioksidiarvoketjusta. Vasemmalla puolella on CO2-lähteet, joihin kuuluvat esimerkiksi polttoprosessit sekä biokaasu- ja elintarvikelaitokset. Seuraavassa osassa on logistiikka (renkaat, raide ja putki). Arvoketjun viimeisessä osassa ovat loppukäyttäjät. Kuvaan on merkitty loppukäyttäjien kohdalle esimerkkinä elintarvikekelpoinen hiilidioksidi (99,9 %) ja tekninen laatu (10–99,5 %).
Kuva 1. Esimerkkihahmotelma konseptitason hiilidioksidiarvoketjusta. (Kuva: J. Mustonen ja R. Savijärvi)

Tavoitteena hiilineutraalius ja taloudellisen liiketoiminnan muodostaminen

Keskustelujen perusteella hiilineutraalius ja vihreän siirtymän edistäminen ovat keskeisiä tavoitteita hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen. Lisäksi mahdolliset taloudelliset kannustimet ja uudenlaisen liiketoiminnan luominen kiinnostavat hankkeeseen osallistuvia toimijoita. Hankkeen toivotaan tuovan lisää tietoa hiilidioksidin talteenotosta ja hyödyntämisestä sekä edistävän teknisten ratkaisujen kehittämistä esimerkiksi hiilidioksidin puhdistamiseen liittyen. Lisäksi hankkeelta toivotaan verkostoitumista ja uusien CO2-lähteiden ja -käyttökohteiden löytymistä. Erityisesti elintarvikekelpoiselle hiilidioksidille on kysyntää. Hankkeen toivotaan myös edistävän tutkimuspuolen ja yritysten välistä yhteistyötä. 

CO2-arvoketjujen luominen vaatii tehokkaampia kannustimia ja lainsäädännöllisiä muutoksia

Keskusteluissa nousivat esille vahvasti lainsäädännölliset esteet tehokkaammalle hiilidioksidin hyötykäytölle. Esimerkiksi fossiilisen hiilidioksidin hyötykäyttö näyttäytyy tällä hetkellä yrityksen päästöinä lainsäädännön näkökulmasta. Vaikka tavoitteena on fossiilisista polttoaineista irtaantuminen, keskustelussa korostettiin, että siirtymävaiheeseen tarvitaan kannustimia ja tekniikoita myös fossiilisen hiilen talteenotolle ja hyödyntämiselle.

Toinen merkittävä hidaste arvoketjujen luomiseksi ovat epävarmat hiilidioksidimarkkinat. Keskusteluissa painotettiin erityisesti tarvetta pitkän aikavälin ennusteille. Myös Asschen et al. (2023) tutkimus osoittaa, että epävarmuus CO2-markkinahinnoista lykkää yritysten investointeja, mikä on ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta ongelmallista. He toteavat, että päätöksentekijöiden olisi pyrittävä varmistamaan CO2-hinnan vakaus ja ennustettavuus. 

Yhtenä ongelmana pidetään myös kalliita puhdistuskustannuksia. Ratkaisuna kustannustehokkuuden edistämiseksi esitettiin puhtausasteeltaan alhaisemmat CO2-virrat. Toisaalta epäpuhtaan hiilidioksidin vaikutuksia logistiikkaan ja muihin prosesseihin ei tunneta vielä tarpeeksi.

Keskustelujen perusteella osalla toimijoista on puutetta käytettävissä olevasta hiilidioksidista, kun taas toisilla talteenotetulle hiilidioksidille ei ole sopivia käyttökohteita. Tätä ongelmaa pyritään ratkaisemaan Hiiliketju-hankkeessa, jossa etsitään sopivia CO2-lähde- ja -hyötykäyttäjäpareja ja rakennetaan uusia bioCO2-arvoketjuja.

Linkki Hiiliketju-hankkeen nettisivuille.

Kirjoittaja

Riikka Savijärvi on projektityöntekijä LAB-ammattikorkeakoulun Hiiliketju-hankkeessa, ympäristöteknologian opiskelija LAB:ssa ja ympäristöpolitiikan maisteri.

Lähteet

Assche, L. V., Lavrutich, M., Compernolle, T., Thomassen, G., Thijssen, J., & Kort, P. M. 2023. Co2 Storage or Utilization? A Real Options Analysis Under Market and Technological Uncertainty. Journal of Environmental Economics and Management. Vol. 122. Viitattu 2.11.2023. Saatavissa https://doi.org/10.1016/j.jeem.2023.102902

Naims, H. 2020. Economic aspirations connected to innovations in carbon capture and utilization value chains. Journal of Industrial Ecology. Vol. 24 (5), 1126–1139. Viitattu 2.11.2023. Saatavissa https://doi.org/10.1111/jiec.13003

Linkit

Linkki 1. LAB-ammattikorkeakoulu. 2023. Urbaanin hiilenkierron uudet arvoketjut (HIILIKETJU). Projekti. Viitattu 16.11.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/urbaanin-hiilenkierron-uudet-arvoketjut