Digitaalinen valmennuskansio nuorten pajatoimintaan

Digi- ja väestötietoviraston (2021) selvityksen mukaan suomalaisten digiosaaminen on pääosin hyvää, ja etenkin tuttujen digipalveluiden käyttö hallitaan hyvin. Nuoret ovat kuitenkin aliedustettuina digipalveluiden käyttöasteeseen nähden. Nuorten haasteet digitaalisessa asioinnissa liittyvät palveluiden saavutettavuuteen, ja kynnys hakea apua on suuri, jos ei ole taitoa asioida itsenäisesti digitaalisessa palvelujärjestelmässä. Nuoret odottavat koulutuksen järjestäjiltä opastusta ja valmiuksia digitaalisten palveluiden käyttöön, ja nuorten digitaitojen vahvistaminen on tärkeää myös työelämään kiinnittymiseen kannalta. 

Kuva 1. Nuorten haasteet digipalvelujen käytössä liittyvät palvelujen saatavuuteen.  (Schnobrich 2018)

Backman ym. (2023a) teknologia- ja innovaatio-osaamisen opintojakson kehittämiskokeilua LAB-ammattikorkeakoulussa toteutettiin yhteistyössä Lahden Diakonialaitoksen DIGI-paja -hankkeen kanssa, jonka tavoitteena on vahvistaa päijäthämäläisten alle 29-vuotiaiden digitaitoja sekä työelämävalmiuksia (Lahden Diakonialaitos 2023). Kehittämiskokeilun tavoitteena oli kehittää työpajalla käytössä olevasta valmennuskansiosta digitaalinen prototyyppi, joka lisäisi kansio käytettävyyttä.

Erityisenä toiveena oli saada kansiosta parempi apuväline itsenäiseen työskentelyyn, jotta se on paremmin hyödynnettävissä digipajan toiminnassa. Valmennuskansion tarkoituksena on jäsentää pajatyöskentelyä sekä vahvistaa nuorten digiosaamista. (Backman ym. 2023a).

Kehittämiskokeilussa osallistettiin DIGI-pajan nuoria yhteiskehittämiseen (ks. Kauppinen ym. 2020). Nuorten osallisuus ja huomioiminen auttavat yhteiskuntaan kiinnittymisessä, ja heidän työelämävalmiutensa kasvavat osallisuuden ja yhteisöön kuulumisen kokemusten myötä. Osallisuuden kokemus toimii nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä silloin, kun nuoret saavat vaikuttaa omaan elämäänsä (von Harpe 2021). Valmennuskansion kehittämiseksi DIGI-pajan asiakkaille toteutettiin Google Forms -kysely, jonka tavoitteena oli selvittää, mitä mieltä nuoret ovat nykyisestä valmennuskansiosta ja miten sitä voisi kehittää (Backman ym. 2023b).

Tuotoksena prototyyppi jatkokehittämistä varten

Kehittämiskokeilussa työstetty digitaalisen valmennuskansion on toteutettu Jotform-verkkolomaketyökalulla, joka on täytettävä pdf-tiedosto. Valmennuskansion sisältö koostuu tehtävistä, joita nuoret voivat työstää pajajakson aikana. Tehtävät haastavat nuorta pohtimaan omia taitoja ja vahvuuksia sekä tallentamaan oppimista pajajakson ajalta. Tehtävät ovat suunniteltu siten, että tyhjän laatikon sijaan on annettu vaihtoehtoja, jotka tukevat kansion täyttämistä. Nuoret kohderyhmänä on otettu huomioon myös kysymysten ja ohjetekstien muotoilussa. (Backman ym. 2023b.)

[Alt-teksti: sydämenmuotoinen kuvio, joka on täytetty punaisilla teksteillä. Suurimmat erottuvat sanat ovat ajattelevainen, reilu, ihana, söpö ja avulias.]
Kuva 2. Digitaalisessa valmennuskansiossa on tehtävän teemaan sopiva kuvitus, joka tukee myös asiasisällön hahmottamista. (Backman ym. 2023b)

Digitaalisen valmennuskansion prototyyppiä esiteltiin DIGI-paja hankkeen projektipäällikölle ja pajan nuorille yhteisessä palaverissa, ja samalla kerättiin palautetta digitaalisella Flinga-muistilappusovelluksella kehittämiskokeilun tuotoksesta. Valmennuskansion digitaalista muotoa pidettiin jatkokehittämiskelpoisena sekä innovatiivisena. Kehittämiskokeilutiimi sai erityistä positiivista palautetta valmennuskansion visuaalisesta ilmeestä. (Backman ym. 2023b.)

Kirjoittajat

Emilia Backman, Sini Honkaniemi, Velma Kinnunen, Kerkko Nieminen ja Henri Räsänen ovat sosionomiopiskelijoita LAB-ammattikorkeakoulussa.

Kati Ojala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina sosionomikoulutuksessa sekä opettajana teknologia- ja innovaatio-osaamisen opintojaksolla.

Lähteet

Backman, E., Honkaniemi, S., Kinnunen, V., Nieminen, K. & Räsänen, H. 2023a. Kehittämiskokeilun suunnitelma. Teknologia- ja innovaatio-osaaminen -opintojakso. Sosionomikoulutus. LAB-ammattikorkeakoulu.

Backman, E., Honkaniemi, S., Kinnunen, V., Nieminen, K. & Räsänen, H. 2023b. Kehittämiskokeilun tulokset. Teknologia- ja innovaatio-osaaminen -opintojakson loppuseminaari 26.4.2023. Sosionomikoulutus. LAB-ammattikorkeakoulu.

Digi- ja väestötietovirasto. 2021. Nuorten digitaidot -kartoitus 2021 – Diginatiivimyyttiä murtamassa – Myös nuoret kaipaavat digitukea. Viitattu 14.3.2023. Saatavissa https://dvv.fi/documents/16079645/20502009/DVV_Nuortendigitaidot_kartoitus_raportti_2021.pdf

Kauppinen, S., Kesäniemi, E., Luojus, S., Lange, P. & Lönn, N.  2020. Tarpeesta ratkaisuksi. Yhteiskehittämisen opas sosiaali- ja terveydenhuollossa. Forum Virium Helsinki ja Laurea-ammattikorkeakoulu. Viitattu 16.5.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-331-876-2

Lahden Diakonialaitos. 2023.  DIGI-paja. Nuorten digityöelämävalmiuksien kehittäminen. Viitattu 4.5.2023. Saatavissa https://dila.fi/digi-paja-nuorten-digityoelamavalmiuksien-kehittaminen/

Schnobrich, J. 2018. Three person pointing the silver laptop computer photo. Unsplash. Viitattu 16.5.2023.  Saatavissa https://unsplash.com/photos/2FPjlAyMQTA

von Harpe, C. 2021. Sosiaalisen osallisuuden edistäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, lääketieteen laitos, väestön terveyden edistäminen. Viitattu 16.5.2023. Saatavissa https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/24450/16127689471514269802.pdf