Digitaalisuus valtaa varhaiskasvatuksen

Yhteiskunnan digitalisoituessa myös varhaiskasvatus ja sen oppimisympäristöt digitalisoituvat, ja digitaalisen osaamisen merkitys varhaiskasvatuksen ammattilaisten työssä tulee yhä vain kasvamaan. Varhaiskasvatuksessa varmistetaan, että jokainen oppija saa tulevaisuuttaan varten riittävät digitaaliset taidot. (Opetushallitus 2021.) Digitaalinen osaaminen on teknistä osaamista, kykyä käyttää teknologiaa työssä, opiskelussa ja arjessa, teknologian kriittistä arviointikykyä sekä motivaatiota osallistua ja sitoutua digitaaliseen kulttuuriin (Jauhiainen ym. 2020, 94–95).

Luumäen kunnan varhaiskasvatuksen opettajat osallistuivat alkuvuodesta 2022 opinnäytetyöhön (Liukkonen & Vanhanen 2022), jonka tarkoituksena oli selvittää heidän digitaalista osaamistaan varhaiskasvatuksen opettajan työssä. Haastatteluissa selvisi, että opettajien digitaalinen osaaminen vaihtelee paljon. Erityisesti nuoremmat opettajat kertoivat, että heillä on hallussaan nykyaikaiset taidot käyttää laitteita ja sovelluksia sujuvana osana arjen pedagogiikkaa. Osa varhaiskasvatuksen opettajista taas koki kaipaavansa lisä- tai täydennyskoulutusta niiden käyttöön työssään. Opettajat olivat yhtä mieltä siitä, että digitaalisuus on osa varhaiskasvatuksen työtä ja parhaimmillaan se helpottaa työn tekoa. Haasteina nähtiin tekniset ongelmat ja työntekijöiden erot digitaalisessa osaamisessa.

Kuva 1. Digitaaliset laitteet ovat nykylapsille täysin luonteva asia. (Pixnio 2022)

Laadukasta digipedagogiikkaa

Digitaaliset välineet ja sovellukset voivat auttaa varhaiskasvatuksen opettajia tarjoamaan laadukkaampaa opetusta oppijoille. Teknologisia välineitä ei kuitenkaan tulisi käyttää niiden itsensä vuoksi, vaan niillä innostetaan lapsia oppimaan digitaalisten laitteiden ja sovellusten avulla (OAJ 2022). Haastatteluissa varhaiskasvatuksen opettajat kertoivat, että digitaaliset laitteet motivoivat lapsia ja että se on heille luonnollinen ympäristö. Laitteet toimivat pedagogisen dokumentoinnin tukena havainnoinnissa, kamera ja äänitysmahdollisuus kuvataan jopa ylivoimaisen hyviksi keinoiksi seurata lasten kehitystä.

Kuva 2. Varhaiskasvatuksessa papereita ei juurikaan enää tarvita. (Fassio 2020)

Täydennyskoulutuksella digiosaajaksi

Varhaiskasvatuksen opettajat kertoivat, etteivät he olleet saaneet juurikaan koulutusta digitaalisten sovellusten ja laitteiden käyttöön koulutuksensa tai työuransa aikana. Osa opettajista kertoi, etteivät he koe tarvitsevansa lisäkoulutusta, vaan heillä on jo tarpeeksi osaamista. Osa taas piti täydennyskoulutusta tarpeellisena, etenkin jos digitaalisen osaamisen vaatimukset kasvavat ja hallittavaksi tulisi lisää laitteita ja sovelluksia. Täydennyskoulutuksilla on monia hyötyjä; sen avulla työntekijä pysyy osaajana, ja se tuo vaihtelua ja lisää motivaatiota työhön (Koulutus.fi 2021).

Kirjoittajat

Elina Liukkonen ja Viivi Vanhanen valmistuvat keväällä 2022 sosionomeiksi LAB-ammattikorkeakoulusta.

Minna Markkanen työskentelee LAB:ssa lehtorina ja Varhaiskasvatuksen digiosaajaksi! -hankkeen projektipäällikkönä.

Lähteet

Fassio, A. 2020. Archive restauration. Flickr. Viitattu 3.5.2022. Saatavissa https://www.flickr.com/photos/cifor/49665773078  

Jauhiainen, A. Sihvo, P. Hämäläinen, S. Hietanen, A. Nykänen, J. Hämäläinen, J. Franssila, P. Tikkanen, K. 2020. eAmmattilaisten osaaminen käyttöön sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Finnish Journal of eHealth and eWelfare. Viitattu 3.5.2022. Saatavissa https://lut.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_doaj_primary_oai_doaj_org_article_83400aa5bb8d493c9335517c2ddbb7ee&context=PC&vid=358FIN_LUT:LAB&lang=en&search_scope=LAB_CAMPUS_CDI&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,digitalisaatio&offset=25

Koulutus.fi. 2021. Mitä on täydennyskoulutus. Viitattu 2.5.2022. Saatavissa https://www.koulutus.fi/oppaat/mita-on-taydennyskoulutus-15647

Liukkonen, E. & Vanhanen, V. 2022. Varhaiskasvatuksen opettajien digitaalinen osaaminen : Luumäen kunta. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 2.5.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205057479

OAJ. 2022. Opetusalan Ammattijärjestö. Koulutuksen digitalisaatio. Viitattu 2.5.2022. Saatavissa https://www.oaj.fi/politiikassa/koulutuksen-digitalisaatio/

Opetushallitus. 2021. Pedagogisesti laadukas digitaalinen ympäristö. Laatumäärittely. Viitattu 28.4.2022. Saatavissa https://uudetlukutaidot.fi/wp-content/uploads/2021/12/Pedagogisesti-laadukas-digitaalinen-ymparisto.pdf ]

Pixnio. 2022. Children, kids. Viitattu 28.4.2022. Saatavissa https://pixnio.com/people/children-kids/child-son-indoors-education-baby-room-son