Ensihoitajaopiskelijat päivittivät kouristelevan potilaan hoito-ohjeen 

Kouristelu on vakava oire ja se tulee hoitaa mahdollisimman nopeasti, jotta voidaan ehkäistä neurologisten vaurioiden syntymistä. Ensihoidon rooli kouristelun hoidossa on merkittävä, sillä kohtauksen nopea hoito on tärkeää. Siksi on myös tärkeää, että ohjeet kouristelun hoitoon ovat ajankohtaiset ja selkeät.

Kuva 1. Kouristelu voi aiheuttaa merkittäviä aivovaurioita. (TheDigitalArtist 2016)

Työelämän tarpeiden mukainen selvitys

Epileptisen kohtauksen hoito tulisi aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tällöin se on myös kaikista kustannustehokkainta sekä toimivinta. Kouristelun hoito-ohjeet noudattavat pääasiassa ABC-protokollaa, jossa potilaan hoito aloitetaan systemaattisesti hengitystien hoidosta edeten verenkierron hoitoon (Crawshaw & Cock 2019.)

Kolme ensihoitajaopiskelijaa laati opinnäytetyössään Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ensihoidolle suosituksen uudeksi kouristelun hoito-ohjeeksi. Idea aiheesta tuli toimeksiantajan eli Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ensihoidon tarpeesta saada yhtenäinen kouristelun hoito-ohje. Yhtenäistäminen tehtiin yhteistyössä ensihoidon sekä Akuutti24:sen kanssa.

Tavoitteena oli sujuvoittaa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen henkilöstön työskentelyä sekä parantaa potilasturvallisuutta kouristelevan potilaan hoidon osalta. Toiminnallisen opinnäytetyön tuloksena syntyi suositus uudeksi hoito-ohjeeksi.

Kirjallisuuskatsauksesta ja sisällönanalyysistä suositukseen

Opinnäytetyössä tehtiin kuvaileva kirjallisuuskatsaus kouristeluun liittyen. Lisäksi toimeksiantajalta saatiin ensihoidon ja päivystyksen ohjeita, joille tehtiin laadullinen sisällönanalyysi. Analyysissä vertailtiin ohjeiden välisiä yhtäläisyyksiä sekä eroavaisuuksia. Materiaalien sisällöt luokiteltiin teemoittain. Myös sisällön analyysin pohjalta laadittiin kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Viimeisenä vaiheena oli edellisistä vaiheista saatujen tuloksien pohjalta laatia valmis suositus kouristelevan potilaan hoitamiseksi (Hanni ym. 2023.)

Analyysin tuloksena havaittiin, että eroavaisuuksia löytyi enemmän kuin yhtäläisyyksiä. Suosituksen tekeminen aloitettiin käymällä analysoidut aineistot läpi ja vertaamalla niitä kirjallisuuskatsaukseen. Suosituksesta tehtiin mahdollisimman selkeä, joten siitä karsittiin asioita, jotka eivät ole ensihoitotilanteessa merkityksellisiä. Poisjätettyjä aiheita olivat esimerkiksi tekijät, joita ei voida hoitaa ensihoitovaiheessa. Myös kouristelun erotusdiagnostiikkaa käsiteltiin suppeasti, sillä se ei ollut tämän ohjeen laatimisen kannalta olennaista. (Hanni ym. 2023.)

Suositus laadittiin soveltuvaksi sekä ensihoitoon että päivystykseen. Valmis suositus jaettiin eri osa-alueisiin, joita olivat anamneesi, kohtauskuvaus, tutkiminen, hoito sekä lääkehoito. Jokaista osa-aluetta on avattu ohjeessa ranskalaisin viivoin, jossa ohjeistetaan etenemään systemaattisesti potilaan hoidossa kunkin osa-alueen kohdalla. Lääkehoidon osalta suosituksessa ei otettu kantaa lääkeannoksiin, vaan päädyttiin suosittelemaan jokaiseen lääkehoidon vaiheisiin omaa lääkeainetta opinnäytetyön tuloksiin perustuen. (Hanni ym. 2023.)

Työ tarjosi tekijöilleen oppia kouristelusta sekä sen hoidosta. Jatkossa on mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan kouristelevan potilaan hoito ja ohjeistukset kehittyvät.

Kirjoittajat

Nea Hanni, Oona Leinonen ja Sara Roikonen ovat LAB-ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijoita.

Tia Windahl työskentelee LAB- ammattikorkeakoulussa lehtorina.

Lähteet

Crawshaw, A., A., Cock, H., R. 2019. Medical management of status epilepticus: Emergency room to intensive care unit. Seizure: European Journal of Epilepsy 75 (2020). 145–152. Viitattu 9.2.2023 Saatavissa https://www.seizure-journal.com/action/showPdf?pii=S1059-1311%2819%2930204-3

Hanni N., Leinonen O., Roikonen S. 2023. Suositus kouristelevan potilaan hoito-ohjeeksi – Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ensihoidon ohjeen päivitys. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lappeenranta. Viitattu 10.2.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202302102248

Suomalainen lääkäriseura Duodecim. 2016. Epileptinen kohtaus (pitkittynyt; status epilepticus): Käypä hoito -suositus. Viitattu 9.2.2023. Saatavissa https://www.kaypahoito.fi/hoi50030#s1

TheDigitalArtist. 2016. Linforth, P. Aivot, päänsärky, sähköinen. Pixabay. Viitattu 10.2.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/aivot-p%c3%a4%c3%a4ns%c3%a4rky-s%c3%a4hk%c3%b6inen-tietoa-1845962/