Houkutteleva tuotevalikoima parantaa kuluttajan ostokokemusta

Tuotevalikoima ja hintataso vaikuttavat monin tavoin kaupan asemaan markkinoilla. Kilpailukykyisen valikoiman ylläpito vaatii jatkuvaa seurantaa ja päivitystä nimikemäärän ja hinnoittelun osalta. Vaikka valikoiman tehokkaampi räätälöinti tuo kaupalle säästöä toimitusketjun ja kuljetusten osalta, voi tietyn brändin puuttuminen aiheuttaa kaupalle myynnin menetystä. (Dass & Kumar 2011, 64‒65.) Hyllytilan vähäisyys rajoittaa kuluttajatuotteiden myyntiä. Kaupat jakavat myymälän hyllytilan myynnissä olevien tuoteryhmien kesken. Tilan antaminen yhdelle ryhmälle heikentää myyntiä toisessa ryhmässä. (Kurtulus ym. 2011, 48‒50.)

Kuva 1. Kuluttaja hyötyy hyvästä kilpailutuksesta ja saa ostosvalikoimaansa soveltuvia ja kilpailukykyisiä tuotteita.  (Tumisu 2020)

Aito kilpailutilanne hyödyttää kuluttajaa

Kilpailuttaminen tarkoittaa toimintatapaa, jossa ostaja määrittelee tuotteelle tai palvelulle halutut vaatimukset ja toimittajat jättävät tarjouspyynnössä vastineensa. Valintapäätökset kohdistuvat esimerkiksi tuotteen tai palvelun hintaan, ominaispiirteisiin, laatuun tai toimitusvarmuuteen. Kilpailuttaminen parantaa toiminnan läpinäkyvyyttä sekä vähentää päätöksenteon virhemarginaalia. Menettelyllä edistetään rahallisten säästöjen syntymistä. Toimittajan näkökulmasta kilpailutuksen tulos voi merkitä suurta heilahdusta yrityksen liiketoimintaan. Kilpailuttamismenettely on yleistä monella toimialalla. (Dax ym. 2019, 370.) Ideaalitilanteessa toimittajien kesken vallitsee aito kilpailu (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 247).

Sähköisillä järjestelmillä selkeyttä

Sähköiset järjestelmät ovat erilaisia verkkosivuja, ohjelmistoja sekä muita soveltuvia alustoja. Niiden avulla yritykset kommunikoivat tarvittavat tuotevaatimukset ja laatumäärittelyt, vastaanottavat tarjouspyynnöt ja sopivat neuvotteluajankohdat. (Kauppi ym. 2013, 830‒832.) Potentiaalisten toimittajien hahmottaminen helpottuu ja keskustelu tiivistyy, sillä järjestelmä tarjoaa osapuolille virtuaalisen kohtaamispaikan (Dai ym. 2005, 142). Sähköisen järjestelmän avulla suoritettu kilpailutus voi tuoda säästöjä pelkästään toiminnan yksinkertaistumisen ja ajallisen tehokkuuden kautta (Kauppi ym. 2013, 830‒832). Alustaa hyödyntämällä ostaja tutustuu uusiin toimittajiin. Sähköisten hankintajärjestelmien käyttö edellyttää osallistujilta uusien taitojen omaksumista. Käyttökokemuksen karttuessa järjestelmän toiminnallisuutta tarkastellaan kriittisesti. (Li ym. 2020, 430‒432.)

Sjöblomin (2022) opinnäytetyönä tekemässä kehittämistehtävässä päivittäistavararyhmälle suoritettiin kilpailutus sähköistä järjestelmää hyödyntäen. Tavoitteena oli tutkia, miten sähköinen järjestelmä soveltuu tuoteryhmän kilpailuttamiseen ja edistääkö järjestelmän käyttö prosessin sujuvuutta ja toiminnan läpinäkyvyyttä.

Tuloksista havaittiin, että järjestelmä paransi kilpailutusprosessin tuloksellista toteutumista, tehosti ajankäyttöä ja ehkäisi prosessissa syntyviä virheitä sekä tuottamatonta työtä. Järjestelmä kannusti etupainotteiseen työskentelytapaan ja toi prosessiin ammattimaisuuden tuntua harmonisoimalla toimintatavat. Järjestelmän käyttäjien osaaminen ja ammattitaito parantuivat.

Kirjoittajat

Heidi Sjöblom opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa ylempää AMK-tutkintoa Digitaaliset ratkaisut -koulutusohjelmassa.

Kati Jaakkola työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä.

Lähteet

Dai, R., Narasimham, S. & Wu, D. J. 2005. Buyer´s Efficient E-Sourcing Structure: Central-ize or Decentralize? Journal of Management Information. Viitattu 23.1.2022. Saatavissa https://web-s-ebscohost-com.ezproxy.saimia.fi/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=0cefedc0-1e8c-49f5-964b-73422a3995ff%40redis

Dass, M. & Kumar, P. 2011. Assessing category vulnerability across retail product assort-ments. International Journal of Retail & Distribution Management. Viitattu 23.1.2022. Saa-tavissa https://www-emerald-com.ezproxy.saimia.fi/insight/content/doi/10.1108/09590551211193603/full/html

Dax, M., Tyssen, E. K., Schmitz, C. & Ganesan, S. 2019. Do salespeople matter in com-petitive tender? Journal of Personal Selling & Sales Management. Viitattu 10.11.2021. Saatavissa https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.saimia.fi/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=eb57219a-fd14-48ec-a640-948eea342f0b%40redis

Iloranta, K. & Pajunen-Muhonen, H. 2012. Hankintojen johtaminen. Helsinki: Tietosanoma.

Kauppi, K., Brandon-Jones, A., Ronchi, S. & van Raaij, E. M. 2013. Tools without skills. Exploring the moderating effect of absorptive capacity on the relationship between e-pur-chasing tools and category performance. International Journal of Operations & Production Management. Viitattu 10.11.2021. Saatavissa https://www-emerald-com.ezproxy.saimia.fi/insight/content/doi/10.1108/IJOPM-12-2011-0445/full/pdf?ti-tle=tools-without-skills-exploring-the-moderating-effect-of-absorptive-capacity-on-the-rela-tionship-between-epurchasing-tools-and-category-performance

Kurtulus, M. & Toktay, L. B. 2011. Category Captainship vs. Retailer Category Manage-ment under Limited Retail Shelf Space. Production and Operations Management Society. Viitattu 23.1.2022. Saatavissa https://www.proquest.com/docview/847832344?OpenUrlRefId=info:xri/sid:primo&accountid=202350

Li, X., Zhao, L. & Lee, S. H. 2020. Measuring user experiences with e-sourcing platforms: the development of the e-sourcing experience index. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal. Viitattu 10.11.2021. Saatavissa https://www-eme-rald-com.ezproxy.saimia.fi/insight/content/doi/10.1108/JFMM-02-2020-0022/full/pdf?title=measuring-user-experiences-with-e-sourcing-platforms-the-develop-ment-of-the-e-sourcing-experience-index

Sjöblom, H. 2022. Sähköisen järjestelmän soveltuvuus tuoteryhmän kilpailutusprosessiin. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Viitattu 10.5.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202204286294

Tumisu. 2020. Supermarket, kärry, ostoksille. Pixabay. Viitattu 10.5.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/supermarket-k%c3%a4rry-ostoksille-5202138/