Kohti digitaalista palvelukarttaa

Digitalisaatio on vaikuttanut kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin muuttaen liiketoimintamalleja, yhteisöllisyyden ja kansalaisyhteiskunnan vaikutuskanavia sekä lisäten kansainvälisyyttä (Koiranen ym. 2019). Tekoäly ja robotiikka mahdollistavat uudenlaisia digitaalisia palveluja, joissa Suomi on sosiaali- ja terveysalalla kärkimaita.

Maahanmuuttajat moninaisine tarpeineen muodostavat koko ajan kasvavan asiakasryhmän. (STM 2016.) Suunniteltaessa digitaalista palvelua tulee sen täyttää saavutettavuusvaatimukset (Aluehallintovirasto 2020), ja erityisesti maahanmuuttajille suunnatuissa palveluissa nousevat esiin havaittavuus ja ymmärrettävyys, koska kohderyhmän äidinkieli on muu kuin suomi.

Kuva 1. Tekoäly vastaa asiakkaan kysymyksiin ja auttaa ohjautumaan digitaalisissa palveluissa. (kiquebg 2019)

Digitaalisten ratkaisujen vertailua ja jatkokehittämistä

LAB-ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksen teknologia- ja innovaatio-osaaminen-opintojaksolla toteutettiin syksyllä 2022 kehittämiskokeilu yhdessä OSKE LAB -hankkeen (LAB 2022) kanssa. Tavoitteena oli jatkokehittää hankkeen aloittamaa suunnitelmaa tekoälyavusteisesta maahanmuuttajien kotouttamista helpottavasta digitaalisesta palvelukartasta. Tällä hetkellä tieto erilaisista alueellisista palveluista on pirstaleista ja rakentuu enemmän eri organisaatioiden kuin asiakkaiden lähtökohdista käsin. Ammattilaiset eivät osaa kertoa toistensa palveluista, mikä vaikeuttaa oikeaan palveluun sijoittumista.  (Ingervo ym. 2022a.)

Kehittämiskokeilussa käytettiin benchmarking-menetelmää (Cambridge Dictionary 2022), jolla kartoitettiin erilaisia maahanmuuttajille tarkoitettuja digitaalisia palveluita ja verrattiin niissä toteutettuja ratkaisuja. Menetelmän avulla löydettiin informatiivisia ja selkeitä mobiililaitteella skaalautuvia kansainvälisiä ja suomalaisia sivustoja.

Erityisen selkeä digitaalinen ratkaisu löydettiin Kanadasta: Welcome to Alberta -mobiilisovellus, joka on luotu tukemaan Albertaan suuntaavia maahanmuuttajia (Immigrant services Calgary 2022). Sovellus on informatiivinen sisältäen perustietoa kanadalaisesta yhteiskunnasta sekä maahanmuuttoon tarvittavista dokumenteista ja erilaisista kotoutumisen palveluista. Tätä tietoa hyödynnettiin edelleen kehitettävään alueelliseen digitaaliseen ratkaisuun. (Ingervo ym. 2022b.)

Kuva 2. Benchmarking-menetelmällä analysoitujen palveluiden pohjalta suunniteltiin luonnos digitaalisesta palvelukartasta. (Kilkki 2022)

Palveluohjaus hyödyntää tekoälyä

Tulevaisuuden palveluohjaus tukeutuu enenevissä määrin digitaalisiin ratkaisuihin ja tekoälyn hyödyntämiseen. Digitaaliset palvelut ovat helppoja ja nopeita eivätkä useinkaan aikasidonnaisia. Digitaalista palveluohjausta käytetään asiakaslähtöisesti henkilökohtaisen asiakastyön rinnalla. (Huovila 2019). Kansallista kehittämistyötä vauhdittaa tällä hetkellä tekoälyohjelma AuroraAI, joka luo suuntaviivoja ihmiskeskeisempään ja tekoälyavusteiseen digitaaliseen palveluohjaukseen (Valtiovarainministeriö 2022).

Kirjoittajat

Jussi Ingervo, Heli Kilkki, Sanna Kiretti ja Anniina McCreath ovat LAB-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoita.

Kati Ojala työskentelee lehtorina sosionomikoulutuksessa LAB-ammattikorkeakoulussa ja opettajana teknologia- ja innovaatio-osaamisen opintojaksolla.

Lähteet

Aluehallintovirasto. 2020. Digi kuuluu kaikille. Saavutettavat digipalvelut rakentavat yhdenvertaista Suomea. Viitattu 11.11.2022. Saatavissa https://www.saavutettavuusvaatimuk-set.fi/saavutettavat-digipalvelut-rakentavat-yhdenvertaista-suomea/

Cambridge Dictionary. 2022. Benchmarking. Viitattu 10.11.2022. Saatavissa https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/benchmarking

Huovila, E. 2019. Digitaalinen palveluohjaus – Asiakkaiden kokemuksia ja näkemyksiä. Opinnäytetyö Sosionomi (ylempi AMK) -tutkinto. Tampereen ammattikorkeakoulu. Viitattu 9.11.2022. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/266118/Huovila_Essi.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Immigrant services Calgary. 2022. Welcome to Alberta App. Viitattu 10.11.2022. Saatavissa https://www.immigrantservicescalgary.ca/welcome-to-alberta-app/

Ingervo, J., Kilkki, H., Kiretti, S. & McCreath, A. 2022a. Kehittämiskokeilusuunnitelma. Teknologia- ja innovaatio-osaaminen -opintojakso. Sosionomikoulutus. LAB-ammattikorkeakoulu.

Ingervo, J., Kilkki, H., Kiretti, S. & McCreath, A. 2022b. Kehittämiskokeilun tulokset. Teknologia- ja innovaatio-osaaminen -opintojakson webinaari 8.11.2022. Sosionomikoulutus. LAB-ammattikorkeakoulu.

Kilkki, H. 2022. Kehittämiskokeilun tuotos tiivistetysti. Viitattu 10.11.2022. Teknologia- ja innovaatio-osaaminen -opintojakso. Sosionomikoulutus. LAB-ammattikorkeakoulu.

kiquebg. 2019. Tekniikka, kädet, sopimus, okei. Pixabay. Viitattu 11.11.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/tekniikkaa-k%c3%a4det-sopimus-okei-4256272/

Koiranen, I., Räsänen, P. & Södergård, C. 2016. Mitä digitalisaatio on tarkoittanut kansalaisen näkökulmasta? Talous & Yhteiskunta 3/2016. Viitattu 9.11.2022. Saatavissa https://labore.fi/wp-content/uploads/2016/10/ty32016KoiranenRasanenSodergord.pdf

LAB. 2022. Lahden OSKE LAB. Hanke.  Viitattu 9.11.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/oske-lab.  

STM. 2016. Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena – Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiolinjaukset 2025. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2016:5. Viitattu 9.11.2022. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75526/JUL2016-5-hallinnonalan-ditalisaation-linjaukset-2025.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Valtiovarainministeriö. 2022. Kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI. Viitattu 11.11.2022. Saatavissa https://vm.fi/tekoalyohjelma-auroraai