Kokemustietoa toipumisesta työllistymis- ja opiskeluvalmiuksien ymmärtämiseen

LAB-ammattikorkeakoulun ja Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisen säätiön Mente Palvelujen toteuttamassa Siivittämö-yhteishankkeessa (LAB 2023) on tämän vuoden kevään ja syksyn aikana järjestetty koulutettujen kokemusasiantuntijoiden kanssa ideointityöpajoja. Pajoista on saatu arvokasta tietoa muun muassa siitä, mitkä asiat ovat tukeneet kokemusasiantuntijoita heidän toipumispolullansa ja edistäneet heidän työllistymis- ja opiskeluvalmiuksiaan.

Toipumisorientaatio arvopohjana

Toipumisorientaatio on mielenterveystyön ajattelun ja toiminnan viitekehys, jossa painotetaan toipujan voimavaroja, osallisuutta, toivoa, merkityksellisyyttä ja positiivista mielenterveyttä. Toipumisorientaatiossa nähdään, että toipumisen prosessit eivät ole lineaarisia, vaan niihin liittyy sekä eteenpäin menon että taantumisen vaiheita (Nordling 2018). On hyvä tarkastella sitä, mistä toipuminen alkaa. Keskeistä on osallisuus ja yhteys muihin ihmisiin, ja oireista huolimatta tärkeintä on nähdä ihminen (Raivio & Raivio 2020, 29).

Siivittämö-hankkeessa (LAB 2023) toipumisorientaatio luo hankkeen arvopohjan ja toiminnan. Hankkeen tavoitteena on muun muassa edistää koulutettujen kokemusasiantuntijoiden ja mielenterveyssyistä työn ja opintojen ulkopuolella olevien henkilöiden etenemistä työllistymis- ja opiskeluvalmiuspolullaan.

Hankkeessa luodaan ammatillisen tiedon malli, jossa yhdistyvät sosiaali- ja terveysalan ammatillinen asiantuntijatieto sekä kokemustieto.  Mallin kehittämisessä kokemusasiantuntijoilla on keskeinen rooli.  Mallin ideointia ja kehittämistä toteutetaan pajoissa.   Kahdessa ensimmäisessä pajassa keskityttiin kokemusasiantuntijoiden oman toipumispolun hahmottamiseen ja nostettiin esille merkityksellisiä tekijöitä toipumisessa.

Kuva1. Työskentelyä ideointityöpajassa. (Kuva: Mia Kröneck)

Yksilöllisen toipumisen monet kasvot

Ideointityöpajoissa kuulimme erilaisista toipumisen poluista käytännön esimerkkien kautta. Kaikista tarinoista ilmeni, että toipuminen on yksilöllinen prosessi. Mentorin tuki koettiin merkittävänä toipumista tukevana asiana, joka edisti työ- tai opiskeluelämään paluuta. Mentori saattoi olla vertainen, läheinen tai sote-alan työntekijä. Useammalla pajoihin osallistuvalla kokemusasiantuntijalla oli ollut toipumismatkalla yksi henkilö, jonka tuki sekä ennakkoluuloton ja voimaannuttava kohtaaminen oli auttanut viemään asioita eteenpäin positiivisella tavalla.

Muita tärkeitä teemoja olivat positiiviset sanat, läsnäolo, kuuntelu ja se, että nähdään ihminen heidän oireilunsa takana. Toiminnallisten kurssien, jotka tuovat arkeen mielekästä tekemistä, koettiin vahvistavan itsevarmuutta sekä aktivoivan henkilön sisäistä motivaatiota toteuttaa omia unelmiaan.

Työpajoissa kiteytyi tärkeä viesti: toipumisenkin aikana ihminen pyrkii kohti parempaa hyvinvointia,  haluaa löytää omat voimavaransa ja hyödyntää niitä. Toipumisen perustana on toivo siitä, että vaikeista tilanteista ja haasteista voi selviytyä.

Kirjoittajat

Taina Heininen-Reimi toimii LAB-ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan lehtorina ja Siivittämö-hankkeen projektipäällikkönä.

Mia Kröneck työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa hoitotyön lehtorina ja Siivittämö-hankkeen asiantuntijana.

Lähteet

LAB. 2023. Siivittämö. Hanke. Viitattu 6.10.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/siivittamo

Nordling, E. 2018. Mitä toipumisorientaatio tarkoittaa mielenterveystyössä? Duodecim 2018: 134,  1476–83. Viitattu 6.10.2023. Saatavissa https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo14435.pdf

Raivio, M. & Raivio, J. 2020. Toipuva mieli. Opas toipumisorientaatioon. Helsinki: PS-kustannus.