Kokemusasiantuntijuutta ja yhteiskehittämistä Siivittämö-hankkeen pajassa

Siivittämö-hankkeen (LAB 2023) yhteiskehittämisen pajassa kokemusasiantuntijat pohtivat yhdessä sairaanhoitaja- ja sosionomiopiskelijoiden kanssa, millä tavoin kokemustieto ja kokemusasiantuntijat voisivat olla luontevana osana sosiaali- ja terveysalan työelämää ja opiskelua. Marraskuussa toteutunut paja oli jatkumoa keväällä ja syksyllä 2023 toteutuneille pajoille kokemusasiantuntijoiden kanssa. Pajan suunnittelua ja toteutusta tehtiin yhdessä Turun yliopiston hoitotieteen opiskelijan Laura Väätäisen kanssa. Hän teki projektiharjoitteluaan Siivittämö-hankkeessa syksyn aikana.

Kokemustieto mielenterveys- ja päihdetyön opetuksessa

STM julkaisi syksyllä 2023 suosituksia osaamisen vahvistamiseksi mielenterveys-, päihde- ja riippuvuussisällöistä alojen koulutuksille. Suositusten pohjatyönä oli tehty selvitys nykyisistä koulutussisällöistä. Sairaanhoitaja- ja sosionomikoulutusten yleiset teemat liittyivät selvityksen mukaan vuorovaikutukseen, kohtaamiseen, terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen, ammattietiikkaan ja osallisuuteen. (Markkula ym. 2023, 31,35.) Suosituksissa tuotiin esille useammassa kohdassa kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen opetuksessa esimerkiksi kunnioitettavan kohtaamisen harjaannuttamisessa tai omien asenteiden ja käsitysten tarkastelun merkityksestä ammatillisessa vuorovaikutuksessa (Markkula ym. 2023, 76–77). Näin Siivittämön paja oli ajankohtainen. LABissa kokemusasiantuntijat ovat mukana sairaanhoitaja- ja sosionomiopiskelijoiden päihde- ja mielenterveystyön opintojaksoilla. Pääosin kokemusasiantuntijoiden tarinat ja kohtaamisen harjoitukset ovat vakiintuneet toiminnot. Pajassa kysyttiin kokemuksia jo olemassa olevista käytänteistä kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Kuva 1. Kokemusasiantuntijuus johtaa parhaimmillaan hyviin kohtaamisiin ja yhteiseen kehittämiseen. (geralt 2017)

Opiskelijat kokivat kokemusasiantuntijoiden tuovan lisää ymmärrystä teoreettiseen tietoon ja kokemusasiantuntijoiden tarinat konkretisoivat mm. riippuvuuden ja toipumisen hahmottamista. Lisäksi nähtiin hyvänä havahtua stigmoihin ja rohkaistua kohtaamaan erilaisia ihmisiä.

Kokemusasiantuntija siltana – kehittämistä kohti

Pajassa opiskelijat ja kokemusasiantuntijat pohtivat yhdessä, mitä työskentely kokemusasiantuntijoiden kanssa edellyttää sekä miten kokemusasiantuntijuutta voisi hyödyntää harjoittelussa. He ideoivat kokemustiedon hyödyntämistä opinnoissa ja työelämässä (Kuva 2).

Kuva 2. Avoimuus, tasa-arvoisuus ja vaikuttavuus sisältyivät pajassa syntyneisiin yhteiskehittämisen ajatuksiin. (Kuva: Taina Heininen-Reimi)

Edellytyksenä kokemusasiantuntijoiden kanssa työskentelyyn nähtiin asenteiden ja avoimuuden tarkastelu sekä tasa-arvoisen ja erilaisuutta hyväksyvän rakenteiden ja ilmapiirin olemassaolo. Harjoittelujen osalta kokemusasiantuntijat nähtiin siltana työntekijöiden, opiskelijoiden ja asiakkaiden välillä. Harjoittelupaikkaohjaajien rinnalla voisi toimia kokemusohjaaja, joka nähtiin rohkaisijana, sanoittajana ja mahdollistajana harjoittelupaikan ja oppilaitoksen tukena. Tärkeänä nähtiin mallin luominen, jossa huomioidaan myös kokemusasiantuntijan perehdyttäminen ja työnohjaus.

Ideoita kokemustiedon hyödyntämisestä opinnoissa ja työelämässä tuli runsaasti, joten Siivittämö-hanke sai kehittämiseen hyviä eväitä. Keväällä toteutettavissa pajoissa yhteiskehittämiseen otetaan mukaan Päijät-Hämeen alueella mielenterveystyötä tekeviä tahoja.

Tämän vuoden pajojen tavoitteena on ollut kerätä kokemustietoa opiskelijoilta ja kokemusasiantuntijoilta kehittämistyöhön. Näistä saatu arvokas tieto tullaan hyödyntämään hankkeessa valmistuvassa sosiaali- ja terveysalan ammatillisen asiantuntijatiedon ja kokemustiedon yhdistävän ammatillisen tiedon mallin luomiseen.

Kirjoittajat

Taina Heininen-Reimi työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan lehtorina. Hän on Siivittämö-hankkeen (LAB 2023) projektipäällikkö.

Mia Kröneck työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa hoitotyön lehtorina ja Siivittämö-hankkeen asiantuntijana.

Lähteet

geralt. 2017. Palapeli, tiimi. Pixbay. Viitattu 5.12.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/palapeli-tiimi-liikemiehet-2651912/

LAB. 2023. Siivittämö. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 5.12.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/siivittamo

Markkula, J., Rapeli, S., Ruohio, H., Mattila, E. & Palola L. (toim.) 2023. Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuussisällöt kohtaavien alojen koulutuksissa. Suosituksia osaamisen vahvistamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2023:30. Viitattu 5.12.2023. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/165169/STM_2023_30_J.pdf?sequence=1&isAllowed=y