Kotiin vietävät palvelut ‒ henkilöstö mukaan kehittämään työtä ja brändiä

Työntekijöiden saatavuus korostuu ikääntyvien määrän sekä hoidon tarpeen kasvaessa. Samaan aikaan sosiaali- ja terveysalan työn veto- ja pitovoiman kehitystä haastaa monet yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt. Eksoten henkilöstöltä esiin noussut ajatus kotihoidon brändin kehittämisen tarpeesta on yksi ajankohtainen ilmiö.

Brändi tarkoittaa markkinoinnin avulla tuotettua myönteistä mielikuvaa ja brändäys puolestaan sitä, miten mielikuva luodaan. Kotiin vietävien palveluiden osalta olisikin tarpeen tarkastella ja miettiä jopa kansallisesti, mitä ja miten toiminnasta viestitään, miten erotutaan joukosta ja miten luodaan luottamusta. (Sotenavigaattori 2019.)

Kuinka moni työpaikkaa hakeva sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen mieltää kotiin vietävät palvelut uusimman hyvinvointiteknologiaosaamisen työpaikkojen kärkenä? Kotona asumista tukevaa hyvinvointiteknologiaa on pilotoitu KATI-ohjelman myötä eri puolella Suomea (THL 2022). Osaava ja motivoitunut henkilöstö on avainasemassa hyvinvointiteknologian jalkautumisessa. Kotiin vietävien palveluiden työntekijät ovat edelläkävijöitä hyödyntäessään uusinta teknologiaa päivittäin, joten myös laajaa osaamista tarvitaan. Myös kohtaamiset asiakkaiden ja omaisten kanssa ovat tärkeitä teknologian rinnalla. Jatkossa on korostettava kotiin vietävien palveluiden monialaisuutta ja laajuutta, mitä tulee hyödyntää esimerkiksi yksiköiden esitteissä sekä työpaikkailmoituksissa.

Kuva 1. Kotihoito voidaan nähdä hyvinvointiteknologian edelläkävijänä. (Frank 2016)

Henkilöstön osaaminen kehittämisen tueksi

KARITA-hankkeen (LAB 2022) palvelutarpeen arvioinnin, asiakasohjauksen sekä kotihoidon koulutukset Eksoten työntekijöille on saatu päätökseen. Simulaatio- ja valmennuskoulutuksilla oli palautteen perusteella suurin vaikutus sekä tietoon että asenteisiin hyvinvointiteknologiasta ja sen käyttöönotosta. Keskusteluissa kävi ilmi verkoston ja kollegoiden merkitys sekä tuen tarve. Tukea tarvitaan kollegoilta, esimiehiltä, teknologiatiimiltä ja muilta yhteistyökumppaneilta.

Iäkkäiden ihmisten kotiin annettavia palveluja ollaan uudistamassa lainsäädännöllä, joka tulee voimaan 1.1.2023. Lain uudistuksen tarkoituksena on iäkkäiden kotona asumisen turvaamisen lisäksi parantaa kotihoidon henkilöstön riittävyyttä sekä kotihoidon toteuttamista. Lainsäädäntöä aiotaan vielä jatkovalmistella esimerkiksi teknologian osalta työtapojen kehittämiseksi (STM 2022).

Hyvien käytänteiden alueellinen ja kansallinen jakaminen on tärkeää.Henkilöstöllä on paljon osaamista, kokemuksia sekä erilaisia toimintatapoja. Työtavat ovat vuosien saatossa muuttuneet, joten tietoa tulisi jakaa paitsi asiakkaille ja omaisille myös organisaation sisällä eri yksiköille. Työntekijät ovat keskeisessä roolissa, ja arvokkaat näkemykset toimivat kehittämisen tukena. Työntekijöiden ja asiakkaiden kuunteleminen on tärkeää myös brändin identiteettiä pohdittaessa (Sotenavigaattori 2019). Henkilöstöstä on pula ja uusia työntekijöitä tarvitaan, joten ajankohtaisen tiedon jakamista ja kotihoidon tarkoituksenmukaista brändityötä tulisi vakavasti harkita.

Kirjoittajat

Sanna Imeläinen on LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikön lehtori ja KARITA-hankkeen (LAB 2022) projektipäällikkö.

Monika Mäisti työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikön lehtorina sekä KARITA-hankkeen asiantuntijana.

Sanna Nurmiainen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikön lehtorina sekä KARITA-hankkeen asiantuntijana.

Lähteet

Frank, D. 2016. Ihmiset, käsi, työpöytä. Pexels. Viitattu 23.9.2022. Saatavissa  https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/kirkas-ihmiset-kasi-tyopoyta-287227/

LAB. 2022. KARITA. Kotona asumista rohkeasti ja itsenäisesti teknologian avulla. Hanke. Viitattu 19.10.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/kotona-asumista-rohkeasti-ja-itsenaisesti-teknologian-avulla

Sotenavigaattori. 2019. Henkilöstön osaaminen osana brändiä. SoteNavi-hanke. Viitattu 12.10.2022. Saatavissa https://sotenavigaattori.fi/osaaminen-tulevaisuuden-tarpeisiin/henkiloston-osaaminen-osana-brandia/

STM. 2022. Iäkkäiden ihmisten kotiin annettavat palvelut ja asumispalvelut kehittyvät lakiuudistuksella. Viitattu 5.10.2022. Saatavissa https://stm.fi/-/iakkaiden-ihmisten-kotiin-annettavat-palvelut-ja-asumispalvelut-kehittyvat-lakiuudistuksella

THL. 2022. Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille -ohjelma (KATI). Viitattu 23.9.2022. Saatavissa   https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kotona-asumisen-teknologiat-ikaihmisille-ohjelma-kati-