Kun oma koti muuttuu riskien viidakoksi

Tuntisitko oloasi turvalliseksi ja itsenäiseksi kodissasi, jos et voisi luottaa tasapainoosi, joutuisit varomaan askeliasi jopa maton reunojen kohdalla tai jos joutuisit välttämään yksin yöllä vessaan menemistä kaatumisen pelossa? Entä jos pelkkä tuolille istuminen tuottaisi haasteita? Todennäköisesti et, mutta nämä ovat todellisuutta monien ikääntyneiden kohdalla. Tasapaino ei ole enää entisensä, ja kaatumisvaara vaanii kotona monien arkisten asioiden suorittamisessa.

Kuva 1. Se, ettei enää voi luottaa tasapainonsa toimivan, vaikeuttaa monen vanhuksen arkista elämää. (stevepb 2015) 

Kaatuminen on yksi merkittävimmistä ongelmista ikäihmisten kotona asumisessa. Suomessa yli 65-vuotiaiden tapaturmista 80 % on seurausta kaatumisista tai matalalta putoamisesta. (Ympäristöministeriö 2017).  Kaatumisen taustalla voi olla esimerkiksi alentunut tasapaino ja lihasvoima, heikentynyt näkö ja kuulo, muistin ja ajattelutoimintojen heikentyminen. Myös monilääkitys, riittämätön energiansaanti ja esimerkiksi alkoholi voivat monen ikäihmisen kohdalla altistaa kaatumisille. (UKK-Instituutti 2021.)

Etelä-Karjalassa keväällä 2022 toteutetuissa haastatteluissa ikäihmiset toivat esiin huolia liittyen kaatumisriskeihin ja niiden mukanaan tuomiin rajoitteisiin itsenäisen elämän ylläpitämisessä. Haastatteluissa ilmeni, että suurimpia riskejä kaatumiselle ovat hämärä, kynnykset, kumartuminen eteen ja huimaus. Pahimmillaan kaatumisen pelkääminen voi rajoittaa ikääntyneen toimintakykyä niin, että elämä kaventuu neljän seinän sisälle ja sielläkin eläminen tuntuu riskien täyteiseltä. Haastattelujen perusteella ikäihmiset ottaisivatkin ilolla vastaan kaiken avun, joka turvaisi heidän itsenäistä elämäänsä omassa kodissaan.

Ikäihmisten haastattelut toteutettiin KOHTI – Kotona asumista ja hoitotyötä tukeva teknologia -hankkeessa, joka on osa STM:n rahoittamaa Kati-ohjelmaa vuosille 2021–2022. Tavoitteena on muun muassa asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen ja toiminnan kehittäminen uuden teknologian avulla. (Mattila 2021).

Teknologiset ratkaisut avuksi

Kotihoidon asiakasmäärät kasvavat jatkuvasti, joten kotiin vietävien palveluiden ja teknologian hyödyntämisen tarve tulee myös kasvamaan tulevina vuosina. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017.)  Turvarannekkeet ja turvapuhelimet ovat jo tuttuja apuvälineitä monelle. Mutta mitä jos sattuu kaatumaan niin, ettei ranneke tai puhelin ole käden ulottuvilla, tai jos on menettänyt tajuntansa?

KOHTI-hankkeessa testattiin kaatumisen tunnistavaa sensori- ja tekoälyteknologiaa LAB WellTech kotisimulaatioympäristössä (LAB 2022). Tavoitteena oli testata, tunnistaako laitteisto kaatumisen aidoiksi luoduissa tilanteissa ja lähettääkö se kaatumisesta hälytyksen esimerkiksi kotihoidolle, joka voi ottaa yhteyden asiakkaaseen etäyhteyslaitteen avulla tai mennä suoraan paikalle.

Testausten perusteella kotiin vietävän, kaatumisen tunnistavan ja hälyttävän teknologian avulla voidaan edistää ikääntyneen kotona asumista kaatumisvaarasta huolimatta sekä lisätä turvallisuutta. Kehittämistyötä kuitenkin tarvitaan vielä, jotta teknologia soveltuu kotiympäristöön ja on helppokäyttöistä sekä käyttövarmaa palvelun tuottajan näkökulmasta.  

Kirjoittajat

Anne Lamppu ja Jenni Nikku ovat LAB-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoita, jotka olivat mukana KOHTI-hankkeen haastatteluissa sekä kaatumissensoreiden testauksessa. 

Pirjo Tuusjärvi toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä ja on kiinnostunut hyvinvointiteknologiaan liittyvästä kehittämisestä.  Hän toimii asiantuntijana KOHTI-hankkeessa.

Lähteet

LAB. 2022. LAB WellTech. Hyvinvointiteknologian innovaatio-, testi- ja kehittämisympäristö. Palvelu. Viitattu 10.6.2022. Saatavissa www.labwelltech.fi

Mattila, P. 2021. KOHTI – Kotona asumista ja hoitotyötä tukeva teknologia. Viitattu 19.5.2022. Saatavissa https://innokyla.fi/sites/default/files/2021-03/KOHTI%20hankkeen%20perusesittely_0.pdf

stevebp. 2015. Buissinne, S. Vanhukset, kädet, rengas, kävelykeppi. Pixabay. Viitattu 10.6.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/vanhukset-k%c3%a4det-rengas-k%c3%a4velykeppi-981400/

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2017. Vanhuspalvelujen asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen. Viitattu 8.6.2022. Saatavissa https://www.thl.fi/fi/web/ikaantyminen/toimivat-vanhuspalvelut/vanhuspalvelujen-tila/vanhuspalvelujen-asiakkaat-henkilosto-ja-johtaminen.

UKK-Instituutti. 2021. Kaatumisten vaaratekijöitä on useita. Viitattu 10.5.2022. Saatavissa https://ukkinstituutti.fi/liikkumisen-turvallisuus/kaatumisten-ehkaisy-iakkaille-ja-laheisille/kaatumisten-vaaratekijat/

Ympäristöministeriö. 2017. Älyteknologiaratkaisut ikääntyneiden kotona asumisen tukena. Ympäristöministeriön raportteja 7, 2017. Viitattu 8.6.2022. Saatavissa https://ym.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-11-4730-2