LAB mukana kansainvälisessä MS-taudin kuntoutusverkostossa

LAB-ammattikorkeakoulun Fyysinen aktiivisuus ja toimintakyky -tutkimustiimin vetäjä Aki Rintala edustaa LABiä kansainvälisessä RIMS-järjestössä (Rehabilitation in Multiple Sclerosis) sekä sen alajärjestön SIG Mobilityn verkostotapaamisissa. Mikä on RIMS ja mitä verkostossa tehdään?

RIMS ja SIG Mobility

RIMS on eurooppalainen verkosto, jossa tutkijat jakavat tutkimustietoa ja näyttöön perustuvia käytännön terapiakokemuksia (RIMS 2023). Tavoitteena on lisätä kuntoutuksen näkyvyyttä ja näkökulmia MS-taudissa tarjoamalla siihen alusta alan tutkijoille ja kliinikoille. Verkostotyö keskittyy uusien ja olemassa olevien kuntoutusmenetelmien kehittämiseen ja uusimman tutkimustiedon levittämiseen käytäntöön. RIMS-järjestö muodostuu tutkijoista, fysioterapeuteista, toimintaterapeuteista, lääkäreistä ja muista terveysalan ammattilaisista.

[Alt-teksti: suuri joukko ihmisiä ison lasi-ikkunaisen rakennuksen edessä kasvot kohti kameraa ja hymyillen.]
Kuva 1. Vuoden 2023 SIG Mobility -tapaaminen oli Bilbaossa Espanjassa. (Kuva: Aki Rintala)

SIG Mobility on RIMS-järjestön alakohtainen verkosto, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä terapeuttien, Euroopan kuntoutuskeskuksien ja tutkijoiden välillä ja näin tukea yhteistä osaamista ja tutkimusta liikkumisen ja fyysisen toimintakyvyn kontekstissa MS-taudissa. Verkostotapaamisissa jaetaan käytännön terapiataitojen osaamista, keskustellaan uusista terapeuttisista lähestymistavoista sekä esitetään uusinta tutkittua tietoa ja sen hyödyntämistä käytännön työssä. Tutkimuksen osalta pyritään luomaan yhteisiä kansainvälisiä tutkimushankkeita.

[Alt-teksti: luentosali, jossa yleisöä sekä näyttötaulun vieressä mies esitelmöimässä. Näyttötaululla lukee muun muassa Momentary perceived fatigue and fatigability in people with multiple sclerosis: an ecological momentary assessment study.]
Kuva 2. LAB-ammattikorkeakoulun Fyysinen aktiivisuus ja toimintakyky -tutkimustiimin vetäjä Aki Rintala aloittamassa omaa esitystään aiheena MS-taudista johtuvan uupuneisuuden mittaaminen arjessa. (Kuva: Aki Rintala)

LAB oli ensimmäistä kertaa mukana SIG Mobility tapaamisessa maaliskuussa 2023 Espanjan Bilbaossa, kun SIG Mobility ryhmä kokoontui ensi kertaa koronapandemian jälkeen yhteiseen kasvokkain tapahtuvaan verkostotapaamiseen.

Kahden päivän tapaamisen teemana oli fyysisen aktiivisuuteen liittyvät uudet näkökulmat ja mahdollisuudet MS-taudissa. Tapaamisessa kuultiin yhteensä neljä Keynote-puhetta ja 18 tutkimusesitystä, josta yksi oli LAB-ammattikorkeakoulun tutkimustiimin uusin hankeidea tutkia kokemusotantaan perustuvan menetelmän hyödyntämistä uupuneisuuden ja arjessa tapahtuvan liikkumisen mittaamiseen MS-tautia sairastavien henkilöiden arjessa.

Kansainvälisyydellä opetusosaamista ja TKI-osaamista

Ammattikorkeakoulujen yksi keskeisin tehtävä on tarjota työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin ja tutkimukseen perustuvaa korkeakouluopetusta. Sen lisäksi ammattikorkeakoulun tehtävänä on harjoittaa opetusta, työelämää ja aluekehitystä palvelevaa uudistavaa TKI-toimintaa elinikäisen oppimisen linjana. (Finlex 932/2014.)

Kansainvälisten tutkimus- ja kehittämisverkostojen avulla on mahdollista päivittää opetuksen sisältöjä ja rakentaa TKI-yhteistyötä yhteisten tarpeiden pohjalta. RIMS-verkoston avulla LAB-ammattikorkeakoululla on mahdollisuus olla mukana kehittämässä kansallista ja kansainvälistä fysioterapian ja kuntoutuksen osaamista ja siten kehittää uudistuvaa näyttöön perustuvaa opetusta ja TKI-toimintaa.

Kirjoittaja

Aki Rintala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä yliopettajana sekä asiantuntijana LABin Hyvinvointi-yksikön Fyysinen aktiivisuus ja toimintakyky -tutkimustiimissä.

Lähteet

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/800. Finlex. Viitattu 9.4.2023. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140932

RIMS. 2023. Rehabilitation in multiple sclerosis. Viitattu 9.4.2023. Saatavissa https://www.eurims.org/