Liiketoimintasuunnitelma palvelee myös kevytyrittäjää

Liiketoimintasuunnitelma on keskeinen työkalu yritystoimintaa suunnittelevalle. Se kertoo yrityksen liikeidean ja miten se toteutetaan käytännössä. Osana liiketoimintasuunnitelmaa tehdään markkinoiden ja kilpailutilanteen arviointia. Varsinainen yritystoiminta voidaan aloittaa (tai kokonaan toteuttaa) kevytyrittäjyyden eli laskutuspalvelun kautta.

Kuva 1. Yritystoiminnan suunnittelussa on huomioitava monia asioita. (geralt 2018)

Liiketoimintasuunnitelman tarkoitus

Liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on arvioida tulevan liiketoiminnan kannattavuutta ja menestymistä. Samalla selvitetään, millaisia mahdollisuuksia ja uhkia yrityksellä on tiedossa, ja kuinka se aikoo niihin suhtautua. (Hesso 2015, 10–12.)

Liiketoimintasuunnitelmassa keskeistä on realistisen ja aidon suunnitelman tekeminen. Suunnitelman sisältö ja laajuus ovat riippuvaisia yrityksen tarpeista ja tavoitteista. Liiketoimintasuunnitelma on aina tekijänsä näköinen ja siitä on hyötyä ensisijaisesti yrittäjälle itselleen, mutta myös esimerkiksi starttirahaa tai rahoitusta haettaessa. (Uusyrityskeskus 2023, 24, 25.)

Kevytyrittäjäksi valokuvausalalle

Pesonen (2023, 3, 23) laati toiminnallisessa opinnäytetyössään alustavan liiketoimintasuunnitelman tulevalle valokuvausalan yritykselleen. Visuaalisesti toteutetun liiketoimintasuunnitelman tavoitteena oli selkeyttää ja johdonmukaistaa tulevaa yritystoimintaa. Opinnäytetyössä tarkasteltiin myös aloittavan yrityksen markkinointia sekä tehtiin kilpailija-analyysi. Liiketoimintasuunnitelman teossa hyödynnettiin Ladecin yritysneuvontaa ja yhteistyötä samalla alalla toimivan kevytyrittäjän kanssa.

Tulosten mukaan valokuvausalalla aloittavan yrityksen markkinoinnissa on kiinnitettävä huomiota käyttäjäystävällisten ja informatiivisten verkkosivujen tekemiseen, sosiaalisen median visuaaliseen hyödyntämiseen sekä verkostoitumiseen niin fyysisissä tapahtumissa kuin verkossa. Kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet on tärkeä tunnistaa, jotta yrityksen omat menestystekijät ja kehityskohteet voidaan hahmottaa ja hyödyntää mahdollisimman hyvin. (Pesonen 2023, 28–29.)

Monenlaista hyötyä tulevaisuuden kehittämiseen

Liiketoimintasuunnitelma on tulossa heti käyttöön. Yritystoiminta käynnistetään kevytyrittäjänä, mikä mahdollistaa helpon ja turvallisen liikeidean kokeilemisen, koska laskutuspalveluyritys hoitaa tarvittavan byrokratian. (Pesonen 2023, 25, 29.)

Liiketoimintasuunnitelman teko kannattaa, sillä sen avulla aloittava yrittäjä saa kuvan kyseisen liiketoiminnan keskeisistä osa-alueista ja pystyy hiomaan liikeideaansa entistä paremmaksi. Samalla hän kasvattaa omaa asiantuntijuuttaan, mikä rohkaisee toiminnan aloittamisessa. Liiketoimintasuunnitelmasta on apua myös tulevaisuudessa, kun yritystoimintaa kehitetään. 

Kirjoittajat

Mira Pesonen on valmistumassa tradenomiksi (AMK) LAB-ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutuksesta.

Sari Suominen toimii johtamisen ja yrittäjyyden lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä Lahdessa.

Lähteet

geralt. 2018. Altmann, G. Liikeidea, suunnittelu, hallitus. Pixabay. Viitattu 4.12.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/liikeidea-suunnittelu-hallitus-3683781/

Hesso, J. 2015. Hyvä liiketoimintasuunnitelma. 2. uudistettu painos. Helsinki: Kauppakamari.

Pesonen, M. 2023. Alustava liiketoimintasuunnitelma valokuvausalan yritykselle. Case: Yritys X. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lahti. Viitattu 3.12.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023120735075

Uusyrityskeskus. 2023. Perustamisopas alkavalle yrittäjälle. Viitattu 3.12.2023. Saatavissa https://uusyrityskeskus.fi/apua-yrittajyyteen/perustamisopas/