Mikään ei korvaa kasvokkaisia tapaamisia hanketyössä

Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (LAB 2023) on yksi osahanke neljän suuralueen muodostamaa hankekokonaisuutta, jonka tavoitteena on ammattikorkeakoulujen nopeat toimet yrityksille nimen mukaisissa teemoissa. Euroopan sosiaalirahaston REACT-rahoituksen tarkoituksena on luoda pohjaa COVID-19 -pandemian jälkeiselle talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle.

Valtakunnallisen hankekokonaisuuden tarkoituksena on vahvistaa korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä uuden oppimisen ja kehittämisen osalta erilaisissa vihreään siirtymään, digitaalisuuteen ja muutoskyvykkyyteen liittyvissä oppimiskokonaisuuksissa (Euroopan Unioni 2022; LAB 2023). Vuoden pituisessa hankkeessa on mukana 22 ammattikorkeakoulua eri puolilta Suomea.

Hankkeen lyhyt kesto ja toteuttajien suuri määrä on yksi suurimmista haasteista. Siksi on erittäin tärkeää, että hankkeessa mukana oleva toimijat ovat tiiviisti yhteydessä keskenään ja pääsevät keskustelemaan ja verkostoitumaan kasvokkain myös muiden osahankkeiden toimijoiden kanssa. 

Kuva 1. Hankkeen päätoteuttajan, Karelia-ammattikorkeakoulun edustaja Tanja Rimpilä sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Antti Leppilampi. (Kuva: Venla Tuohino) 

Eri alueiden hankkeiden valtakunnallista näkyvyyttä koordinoiva ja hallinnoiva Karelia-ammattikorkeakoulu järjesti toukokuun lopussa hanketoimijoille Helsingissä verkostoitumistapaamisen, jossa oli koolla eri suuralueiden osatoteuttajat. Tapaamisen ohjelma oli rakennettu tukemaan eri alueiden hanketoimijoiden verkostoitumista yli suuraluerajojen. Päivän ohjelmassa oli muun muassa ohjattua verkostoitumista, lyhyitä luentoja ja ideointia.

Yhteisen ideoinnin aiheita olivat muun muassa korkeakouluyhteistyön kehittäminen edelleen, hyvän valmennuksen salat ja yritysten tavoittaminen yhteistyötä varten. Lisäksi kuultiin lyhyet katsaukset kaikkien suuralueiden osatoteuttajilta ja katsottiin hankkeen yhteisten verkkosivujen ulkoasua ja sisältöjä (Yritysten muutoskumppanina 2023). Tauot tarjosivat mahdollisuuden vapaamuotoisille keskusteluille. 

Haasteet tuttuja kaikille

Yhteinen sävel löytyi nopeasti, vaikka osallistujat tulivat eri puolilta maata ja olivat ennestään toisilleen tuntemattomia. Yhteiset haasteet yhdistivät ja innostivat pohtimaan moninäkökulmaisia ratkaisuja tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi kasvokkain tapaaminen madalsi kynnystä tehdä yhteistyötä yli hankerajojen eri ammattikorkeakoulutoimijoiden kanssa. Myös mahdollisuuksia yhteisille jatkohankkeille tunnusteltiin puolin ja toisin. 

Tilaisuus mahdollisti eri alueiden hanketoimijoille kasvokkain kohtaamisen ja verkostoitumisen. Tapaamisessa kävi ilmi, että osatoteuttajilla oli yhteisiä haasteita, kuten yritysten tavoittaminen yhteistyöhön. Pienryhmissä eri alueiden toimijoiden kesken syntyikin runsaasti keskustelua ja ratkaisuideoita sekä ohjatuissa osuuksissa että vapaamuotoisemmin tauoilla.

Tapaaminen osoitti selkeästi sen, että varsinkin isoissa, usean toteuttajan hankkeissa on tarpeen kokoontua samaan tilaan verkostoitumaan ja vaihtamaan kuulumisia.  

 Kirjoittajat   

Johanna Irjala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä TKI-asiantuntijana sekä projektipäällikkönä Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio -hankkeessa.  

Anu Venesoja työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa ensihoidon yliopettajana sekä asiantuntijana Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio -hankkeessa. 

Lähteet  

Euroopan Unioni. 2022. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus. Viitattu 9.6.2023. Saatavissa https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S22899 

LAB. 2023. Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio. Hanke. Viitattu 3.6.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/yritysten-vihrea-siirtyma-muutoskyvykkyys-ja-digitalisaatio-react-etela-suomi  

Yritysten muutoskumppanina. 2023. Viitattu 9.8.2023. Saatavissa  https://www.yritystenmuutoskumppanina.fi/