LiMu Radio paikkaamaan monialaisuuden ja yhteisöllisyyden puutosta

LAB-ammattikorkeakoulussa toimii yksi Suomen harvoista opiskelijaradioasemista, Radio Lihamuki, lyhyemmin LiMu Radio. Opiskelijaradiolla tarkoitetaan ei-kaupallista radioasemaa, jonka toiminnasta vastaavat ainakin osittain kanavaa isännöivän oppilaitoksen oppilaat ja jonka sisällöissä korostuvat opiskelijayhteisölle tärkeät aiheet, musiikki ja kokeellisuus (Radio Survivor 2020; LiMu Radio 2019).

LiMu Radio perustettiin 2013 opiskelijayhteisön ääneksi ja yhdistämään silloisen Lahden ammattikorkeakoulun kampuksia ja eri alojen opiskelijoita (Salmivaara 2020). Sen myötä niin insinöörit, muotoilijat, tradenomit kuin sosiaalialan opiskelijatkin ovat päätyneet luomaan omaehtoista mediaa. Vaikka LAB-ammattikorkeakoulun myötä eri alat ovat päätyneet lopulta Lahdessa yhdelle kampukselle, LiMu Radiolla on edelleen ja kenties jopa entistä keskeisempi rooli yhteisöllisyyden luomisessa, erityisesti opiskelijoiden keskuudessa.

Monialaisuuden mahdollistaja

LiMu Radion kaltaiset yhdistävät ja kokemukselliset oppimisympäristöt ovat tärkeitä monialaisuuden toteuttamisessa. Monialainen yhteistyö on eri aloja yhdistävää ja rajoja ylittävää toimintaa, joka vaatii yhteistyötaitojen ja oman tekemisen kehittämistä arjen konteksteissa, joustavassa tiimityössä (Pukkila & Helander 2016). Monialaisuutta edistävät muun muassa luottamuksellinen ja kunnioittava ilmapiiri, aika yhteiseen keskusteluun sekä yhteinen tavoite (Isoherranen 2012; Hall 2005). Luottamuksen syntyminen vie aikaa, jota monialainen opintojakso-opetus ei välttämättä tarjoa. Monialaisella projektilla on usein ulkoa asetettu tavoite ja toteutustapakin. Yhteistyö päättyy, kun kurssi loppuu. Onnistumista mittaa arvosana.

LiMu Radiossa toiminta perustuu erilaisten ihmisten dialogille, kun yhdessä ruohonjuuritasolla sovittujen tavoitteiden eteen tehdään omaehtoisia ratkaisuja. Samalla opitaan erehdysten kautta ja luodaan jaettuja kokemuksia ja luottamusta.

Kuva1. LiMu Radio tarjoaa monialaisia kohtaamisen mahdollisuuksia eri alojen opiskelijoille (Kuva: Ari Hautaniemi)

Hyvinvointia yhteisöstä

Koronapandemian myötä suurimmalla osalla suomalaisista opiskelijoista opiskelu siirtyi kokonaan verkkoon, ja arjen tilanteiden kautta syntyvä yhteisöllisyys ja osallisuuden tunne jäivät pois. Nyt opiskelu koetaan entistä raskaammaksi ja vaikeammaksi, yksinäisyyden tunne on lisääntynyt yli puolella opiskelijoista, millä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Erityisesti yksin asuvien opiskelijoiden tilanne huolettaa. (THL 2021.) Motivaatiota ja sitä kautta hyvinvointia ruokkivat sellaiset kokemukset, jotka tuottavat yksilölle kokemuksia toiminnan omaehtoisuudesta, osallisuudesta ja kyvykkyydestä, eli siitä, että omaa osaamista kasvattamalla voi saada asioita aikaan (Ryan & Deci 2008).

Erityisesti nyt LiMu Radion kaltaisiin sitoutumista, yhteisöllisyyttä sekä niiden kautta motivaatiota ja hyvinvointia ruokkivia oppimisen ympäristöjä tulisi kehittää ja tukea voimakkaasti. Vaikka myös LiMu Radio on kärsinyt kampusten sulkeutumisesta niin, ettei se ole pystynyt toimimaan normaalisti kohta vuoteen, radiohiljaisuuden ei tule tulkita merkitsevän sen unohtumista. Päinvastoin, sillä olisi nyt iso rooli sekä pandemian aiheuttamien vaurioiden korjaamisessa että tulevaisuuden menestystekijäksi mainitun monialaisen ajattelun ruokkimisessa.

Kirjoittaja

Ari Hautaniemi työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Teknologia-yksikössä TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä. Hän on myös yksi LiMu Radion perustajista sekä kansainvälisen World College Radio Day -verkoston entinen puheenjohtaja.

Lähteet

Deci, E. L., & Ryan, R. M. 2008. Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 49(3), 182–185. [Viitattu 16.6.2021]. Saatavissa: https://doi.org/10.1037/a0012801

Hall, P. 2005. Interprofessional teamwork: Professional cultures as barriers. Journal of Interprofessional Care 19, Supplement 1, 188–196. [Viitattu 16.6.2021]. Saatavissa: https://doi.org/10.1080/13561820500081745

Isoherranen, K. 2012. Uhka vai mahdollisuus – moniammatillista yhteistyötä kehittämässä. Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2012:18. [Viitattu 16.6.2021]. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37493/isoherranen_vaitoskirja.pdf

LiMu Radio. 2019. Info. [Viitattu 16.6.2021]. Saatavissa: https://www.limuradio.fi/info/

Pukkila, P. & Helander, J. 2016. Miten monialainen yhteistyö rakentuu? HAMK Unlimited Professional. [Viitattu 16.6.2021]. Saatavissa: https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/miten-monialainen-yhteistyo-rakentuu/

Radio Survivor. 2020. About College Radio. [Viitattu 16.6.2021]. Saatavissa: http://www.radiosurvivor.com/learn-more/about-college-radio/

Salmivaara, T. 2020. Opiskelijoilla on Lahdessa oma radioasema – “märkäkorvainen innostus on karissut ja kunnianhimo tullut tilalle”. Yle Lahti. [Viitattu 16.6.2021]. Saatavissa: https://areena.yle.fi/audio/1-50645414

THL. 2021. Etäopinnot ja yksinäisyys ovat koetelleet korkeakouluopiskelijoita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. [Viitattu 16.6.2021]. Saatavissa: https://thl.fi/fi/-/etaopinnot-ja-yksinaisyys-ovat-koetelleet-korkeakouluopiskelijoita