Miten menee, miesopiskelijat?

Miesvirtaa-hanke järjesti yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan opiskelijajärjestö Lasolan kanssa työpajan, jossa tarkoituksena oli kartoittaa opiskelijoiden näkemyksiä sekä erityisesti miesopiskelijoiden oppimistarpeeseen vastaavia pedagogisia vaihtoehtoja ja toimintatapoja.  Toteutimme työpajan Zoom-keskusteluna. Työpajaan osallistui kuusi sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa, joista neljä oli mies- ja kaksi naisopiskelijaa.  Haastattelun pääteemana oli miten opiskelijat kokevat sukupuolisensitiivisyyden toteutumisen LAB-ammattikorkeakoulussa. Alateemoina olivat opiskelumotivaatioon, opiskelutaitoihin, pedagogisiin erityistarpeisiin sekä ammatti-identiteettiin liittyvät teemat sukupuolisensitiivisyyden näkökulmasta. Haastattelu liittyy Miesvirtaa-hankkeeseen. Lab-ammattikorkeakoulu toteuttaa vuosina 2019–2021 Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Miesvirtaa sosiaali- ja terveysalalla hanketta. Hankkeen tavoitteena on lisätä miesten määrää sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmissa ja työelämän konteksteissa.

Yleisesti ottaen opiskelijat olivat hyvin tyytyväisiä koulutuksen sisältöihin ja siihen, miten opetusta toteutetaan. Opiskelijoiden kokemus oli, että opiskelutilanteissa heitä pääsääntöisesti kohdellaan tasa-arvoisesti ja tasapuolisesti. Haastateltujen opiskelijoiden mielestä miesopiskelijoiden opiskelumotivaatio ei millään tavalla poikkea naisopiskelijoista. Etenkin opintojen alkuvaiheessa motivaatiotaso on korkealla. Myöskään opiskelutaidoissa ei koettu mitään erityisiä eroja mies- ja naisopiskelijoiden välillä.

Haastateltujen opiskelijoiden yhteinen näkemys oli, että pedagogiset erityistarpeet eivät ole sukupuolisidonnaisia. Sekä mies- että naisopiskelijoissa esiintyy hyvin erilaisia oppimistyylejä. Opiskelijat kaipaavat pedagogisiin ratkaisuihin monipuolisuutta siten, että erilaiset tavat oppia tulevat huomioiduksi. Yleisesti ottaen opiskelijat kokivat oman oppimisensa näkökulmasta hyväksi sen, että oppisisältöjä kytketään käytännön työelämäkontekstiin. Opetuksen sisältöjä opiskelijat arvioivat myös suopeasti. Opintojaksoilla opiskeltavien asioiden tulee nousta työn sisällöstä ja työelämän tarpeista; sukupuoleen liittyviä teemoja ei itsearvoisesti tarvitse nostaa esille. Oppisisältöä havainnollistavien esimerkkien ja tapausesimerkkien valinnassa erityisesti miesopiskelijat esittivät toiveen tasapuolisuudesta.

Kuva 1. Miehiä tarvitaan sotealalle (Kuva: Pixabay)

Joskus olisi kiva tehdä ryhmätöitä ”äijäporukalla”

Opetustilanteissa opiskelijat toivovat opettajilta yhdenvertaista ja oikeudenmukaista kohtelua. Opiskelijoita ei tarvitse erityisesti huomioida sukupuolen perusteella. Ryhmätöiden osalta miesopiskelijat nostivat toiveen, että joskus ryhmän voi muodostaa pelkästään miesopiskelijat, eikä heitä aina hajauteta ”vähemmistön edustajiksi” eri ryhmiin. Opettajien oletus siitä, että miesopiskelijat ovat automaattisesti kaikki taitavia tietoteknisissä asioissa koettiin heijastelevan vanhakantaista sukupuolirooliajattelua. Erityisesti miesopiskelijoilta nousi toive jo valmistuneiden miesalumnien hyödyntämisestä opetuksessa. Asiantuntijavierailuissa voisi hyvin huomioida miesnäkökulman, koska sosiaali- ja terveysalan opettajista valtaosa on naisia. Oman ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta osallistuminen opiskelijajärjestön ja vertaistutortoimintaan koettiin tärkeäksi. Omassa opiskeluryhmässä suhtautumisessa sukupuoleen ei koettu olevan mitään erityistä korjattavaa.

Kirjoittajat

Pasi Alanen toimii ensihoidon lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa

Kari Malin toimii sosionomikoulutuksen lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa

Linkit

LAB. 2020. Miesvirtaa sosiaali- ja terveysalalle -hanke. [Viitattu 11.6.2020] Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/miesvirtaa

Kuvat

Kuva 1. Pixabay. 2015. lääkäri-potilas-sairaala-lapsi-899037. [Viitattu 11.6.2020] Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/l%C3%A4%C3%A4k%C3%A4ri-potilas-sairaala-lapsi-899037/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *