Miten yritykset voivat tehdä yhteistyötä ammattikorkeakouluopiskelijoiden kanssa?

Kuva 1. Työelämäyhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia: yritystä, opiskelijaa ja koulua. Kuva: Pixabay /CC0.

Ammattikorkeakoulujen yksi keskeinen tehtävä on työelämälähtöisen koulutuksen ja työelämäyhteistyön toteuttaminen (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018, 62). Työelämälähtöisyyden kehittämiseen liittyy olennaisena osana myös yrityksien halu yhteistyön tekemiseen.  

Opinnäytetyö tarjoaa yritykselle uutta tietoa ja osaamista 

Opinnäytetyöt ovat yksi yleisimmistä opiskelijayhteistyön muodoista (Jääskö ym. 2018). Opinnäytetyö voi olla toiminnallinen (esimerkiksi verkkosivujen suunnittelu ja toteutus) tai tutkimuksellinen (esimerkiksi asiakastyytyväisyystutkimus). Opinnäytetyö vastaa opiskelijalle noin 2-4 kuukauden mittaista työskentelyä (LAB-ammattikorkeakoulu 2020).  

Ennen opinnäytetyöprojektin aloittamista opiskelija, koulu sekä yritys laativat opinnäytetyösopimuksen, jolla sovitaan työn tekemiseen liittyvistä säännöistä ja ehdoista. Sopimukseen kirjataan esimerkiksi työn aihe ja aikataulu, kuka ohjaa opiskelijan työskentelyä (sekä yrityksen että koulun edustajat) sekä työn kustannuksista ja mahdollisesta korvauksesta. Lisäksi, sopimukseen kannattaa kirjata työn tekemistä edesauttavan tausta-aineiston käyttöoikeuksista, opinnäytetyön tulosten ja tiedon omistus- ja käyttöoikeuksista, salassapitoa vaativista tiedoista sekä vastuusta ja mahdollisista vastuunrajoituksista. (Arene ry 2020, 6.)  

Harjoittelu perehdyttää uuden asiantuntijan yritykseen  

Ammattikorkeakouluopintoihin kuuluva harjoittelu on useimmissa koulutusohjelmissa pakollinen osa tutkintoa. Ammattikorkeakouluopiskelijan harjoittelu on yleensä kestoltaan 8 tuntia päivässä, noin 5 kuukauden ajan (Andelin & Tuomi 2020, 9). Harjoittelu on kuitenkin mahdollista toteuttaa myös lyhyempänä tai pidempänä jaksona, sekä yrityksen että opiskelijan tarpeet huomioiden. Ennen harjoittelun aloittamista tehdään kirjallinen työ- tai harjoittelusopimus (Suomen Yrittäjät 2018).  

Päijät-Hämeessä yritykset voivat rekrytoida sekä kotimaisia että kansainvälisiä harjoittelijoita jopa viideltä eri alalta (tekniikka, liiketalous, sosiaali- ja terveysala, muotoilu ja visuaalinen viestintä sekä matkailuala). Kansainvälisen opiskelijan rekrytoiminen harjoittelijaksi ei auta yrityksiä pelkästään sen vienti- ja ulkomaankaupan hallinnassa vaan myös yrityksen monimuotoisuuden ja sen henkilöstön kielitaidon kehittämisessä. Kansainväliset osaajat paikkaavat myös tulevaisuuden ennakoitua työvoimapulaa. (Opetushallitus 2017, 18-19.) Apua kansainvälisen osaajan palkkaamiseen voi kysyä muun muassa ammattikorkeakoulujen yrityspalveluilta. Korkeakouluharjoittelijoilla on osaamista: 71 prosenttia opiskelijoista on ehtinyt kerryttää työelämäkokemusta jo ennen opintojensa aloittamista (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017, 32). 

Uusia työvälineitä ja prosesseja liiketoimintaan opiskelijaprojekteista  

Ammattikorkeakouluissa voidaan yhdistää yrityksien kanssa tehtävä yhteistyö osaksi opetusta (Jääskö ym. 2018). Opiskelijaprojekteissa opiskelijatiimit ratkovat yrityksien erilaisia haasteita opettajan ohjaamana. Niiden kautta yritykset saavat uusia työkaluja, osaamista ja käytäntöjä oman toimintansa kehittämiseksi (LAB-ammattikorkeakoulu 2020). Projektit seuraavat usein opetuksen aikataulua ja sijoittuvat syys-joulukuulle sekä tammi-huhtikuulle. Parhaan hyödyn yritys saa varaamalla projektiin riittävästi myös omaa aikaansa: yrityksen tehtävänä on ennen työn aloittamista tarjota opiskelijaryhmälle perehdytys toimeksiantoon ja yrityksen toimintaan (Vihervaara 2015, 117). Projektin laajuus vaikuttaa perehdytykseen käytettävään aikaan ja opetuksesta vastaava taho tukee sen suunnittelussa ja toteuttamisessa.  

Yritys, voit tutustua tarkemmin opiskelijayhteistyön tapoihin Oppilaitosyhteistyön käsikirjassa. 

Kirjoittaja  

Krista Tuomi toimii LAB-ammattikorkeakoulussa työelämäpalveluiden suunnittelijana Korkeakoulut innovaatiotoiminnan vauhdittajina – DYNAMO -hankkeessa. 

Lähteet 

Andelin, N. & Tuomi, K. 2020. Oppilaitosyhteistyö – käsikirja yrityksille. [Viitattu 28.8.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/yritysten-oppilaitosyhteistyo 

Arene ry. 2020. Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset. [Viitattu 28.8.2020]. Saatavissa: http://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2020/AMMATTIKORKEAKOULUJEN%20OPINN%C3%84YTET%C3%96IDEN%20EETTISET%20SUOSITUKSET%202020.pdf?_t=1578480382 

Jääskö, P., Korpela, M., Laaksonen, M., Pienonen, T., Davey, T. & Meerman, A. 2019. Korkeakoulujen työelämäyhteistyön tilannekuva. [Viitattu 28.8.2020]. Saatavissa: https://tem.fi/documents/1410877/2132258/Korkeakoulujen+työelämäyhteistyön+tilannekuva  

Opetushallitus. 2017. Uutta osaamista pk-yrityksiin. [Viitattu 2.9.2020]. Saatavissa: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/uutta-osaamista-julkaisu.pdf 

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2018. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen arviointi. Loppuraportti. [Viitattu 27.8.2020]. Saatavissa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161050/okm32.pdf  

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2017. Opiskelijatutkimus 2017. [Viitattu 2.9.2020]. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80534/okm37.pdf?sequence=3&isAllowed=y  

LAB-ammattikorkeakoulu. 2020. Opinnäytetyö, harjoittelu ja projektit. [Viitattu 28.8.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/palvelu/opinnaytetyo-harjoittelu-ja-projektit 

Suomen Yrittäjät. 2018. Työpaikalla oppiminen. [Viitattu 28.8.2020]. Saatavissa: https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/tyonantajan-abc/tyontekijan-palkkaaminen/tyosopimuksen-tekeminen/tyopaikalla-oppiminen 

Vihervaara, T. 2015. Yritysyhteistyö opetuksessa. [Viitattu 2.9.2020]. Saatavissa: https://www.aalto.fi/sites/g/files/flghsv161/files/2019-05/yritysyhteistyo_opetuksessa_tommi_vihervaara_pdf-kirja_0.pdf 

Linkit 

Linkki 1. LAB-ammattikorkeakoulu. 2020. Yritysten oppilaitosyhteistyö. [Viitattu 2.9.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/yritysten-oppilaitosyhteistyo 

Kuvat 

Kuva 1. Pixabay. 2019. Team. [Viitattu 2.9.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/joukkue-yst%C3%A4vyys-ryhm%C3%A4-k%C3%A4det-4529717/ 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *