Mobilisoinnin oppiminen digitalisoituvassa oppimisympäristössä

Korkeakoulutuksen visio vuoteen 2030 mennessä asettaa tavoitteen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiselle. Yksi kehittämisohjelmista on uudistuva korkeakoulutus ja digitaalinen palveluympäristö, joka lisää digitaalista koulutustarjontaa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2022, 4.)

LAB-ammattikorkeakoulu kouluttaa fysioterapeutteja verkkopainotteisesti monimuotoryhmässä. Koulutuksessa vuorottelevat verkossa tapahtuva käänteinen oppiminen, pienryhmätyöskentely, lähipäivien työpajat sekä työharjoittelut. (LAB 2022.) Nivelmobilisaation opettelu on osa fysioterapiakoulutusta, sillä jokaisella fysioterapeutilla tulee olla perustaidot nivelkäsittelyyn. Nivelmobilisaatiolla pyritään palauttamaan ja ylläpitämään nivelen normaali liikkuvuus sekä ennaltaehkäisemään jäykkyyttä. (Kaltenborn 2017, 11–14.) 

Kuva 1. Fysioterapeutteja voidaan kouluttaa verkkopainotteisesti monimuotoryhmässä. (Elf-Moondance 2021)

Monimuotoinen oppiminen

Tutkimusten mukaan etäpetusta ja luokkaopetusta ei voida suoraan verrata oppimistulosten kannalta keskenään. Parhaimpiin oppimistuloksiin päästään yhdistämällä edellä mainitut opetusmuodot. Onnistuneeseen etäoppimiseen vaikuttavat oppimismotivaatio, riittävä teknologia, laadukas oppimateriaali ja oppimisympäristö. (Al-Jardani 2020, 58–62.)

Hyvä oppimateriaali lisää intoa lisätiedon hankintaan ja auttaa ymmärtämään opiskeltavaa aihetta syvällisemmin (Hemminki ym. 2013, 24). Digitaalinen teknologia tarjoaa painettua materiaalia enemmän vuorovaikutteisia ja toiminnallisia mahdollisuuksia (Opetushallitus 2022).

Mobilisoinnin monet haasteet

Mobilisoinnin oppiminen edellyttää motorista, kognitiivista, tilannesidonnaista ja kokemuksellista oppimista sekä taidon kehittymistä. Mobilisointitekniikoiden taustalla on oltava ymmärrys tekniikoihin liittyvästä teoriasta, jotta oppiminen olisi syvällistä eikä pelkästään mallioppimista. Mobilisaation oppiminen etenee teorian ja tekniikan oppimisesta taitojen syvenemiseen ja lopulta manuaalisten terapiamenetelmien asiantuntijuuteen fysioterapeutin ammatissa.

Kuva 2. Nivelten mobilisointi on osa fysioterapeutin työtä. (Hassan 2018)

Mobilisaation tekniikan onnistuminen vaatii taitoa ohjata asiakas optimaaliseen asentoon sekä oman työasennon hallintaan. Lisäksi on tärkeää osata tutkia nivelen liikerataa, arvioida nivelen lepoasentoa, hallita mobilisointitekniikoiden otteet, nopeus sekä voimankäyttö.  Ennen asiakkaan mobilisointia on tärkeää opetella mobilisointitekniikat luokkaopetuksessa. Itsearviointi, opettajalta ja vertaisopiskelijoilta saatu palaute edistävät taidon oppimista. (Garam 2012, 4–7.)

LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapiakoulutuksessa tehtiin opinnäytetyönä nivelmobilisaation oppimateriaalia opetuksen ja itsenäisen opiskelun tueksi (Pöysti ym. 2021). Siihen on koottu yhteen digitaalisen opetuksen ja mobilisoinnin oppimisen keskeiset asiat, joiden pohjalta on toteutettu opetusvideoita fysioterapeuttiopiskelijoiden käyttöön.


Kirjoittajat

Maiju Toivola on fysioterapeuttiopiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa. Kiinnostus oppimateriaalin tuottamiselle heräsi Covid-pandemian aiheuttaman nopean etäopetukseen siirtymisen seurauksena.

Anu Kaksonen on LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapian opettaja ja OMT-fysioterapeutti.

Lähteet

Al-Jardani, K.S. 2020. E-Learning in higher education; Challenges ang opportunities. Viitattu 30.11.2021. Saatavissa https://www.researchgate.net/profile/Khalid-Al-Jardani/publication/346156547_E-Learning_in_Higher_Education_Challenges_and_Opportunities/links/5fbc888ea6fdcc6cc65e2d60/E-Learning-in-Higher-Education-Challenges-and-Opportunities.pdf?origin=publication_detail 

Elf-Moondance. 2021. Etäopiskelu, tietokone, verkkokamera, tekniikka. Viitattu 28.1.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/et%c3%a4opiskelu-tietokone-verkkokamera-6831174/

Garam, S. 2012. Fysioterapiaopiskelijoiden nivelmanipulaation ja -mobilisaation osaamisen arviointi. Pro gradu. Jyväskylän yliopisto. Fysioterapian ala. Viitattu 30.11.2021. Saatavissa https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/38041/URN_NBN_fi_jyu-201206151876.pdf?sequence=5&isAllowed=y 

Kaltenborn, F. 2017.Raajojen nivelten manuaalinen mobilisointi. 4. painos. Tampere: SOMTY.

LAB. 2022. Fysioterapeutti (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti, 210 op. Viitattu 30.11.2021. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/koulutus/fysioterapeutti-amk-verkkopainotteinen-monimuotototeutus-lahti-210-op 

mohamed_hassan. 2018. Hassan, M. Hieronta, selkäkipu, nainen, mies, kaula, kipu. Pixabay.  Viitattu 28.1.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/hieronta-selk%c3%a4kipu-nainen-mies-3429200/

Opetushallitus. 2022. E-oppimateriaalin laatukriteerit. Viitattu 7.12.2021. Saatavissa https://www.oph.fi/fi/julkaisut/e-oppimateriaalin-laatukriteerit

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2022. Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle. Vision tiekartta. Viitattu 30.11.2021. Saatavissa https://minedu.fi/documents/1410845/12021888/Korkeakoulutus+ja+tutkimus+2030-luvulle+VISION+TIEKARTTA_V2.pdf 

Pöysti, H., Raukola, J. & Toivola, M. 2021. Nivelmobilisaation oppimateriaalia opetuksen ja itsenäisen opiskelun tueksi: lapaluu, kyynärnivel ja olkanivel. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, fysioterapian ala. Viitattu 3.3.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021121225360