Muutosmatkailun elämyksellisyys esiin viestinnän avulla

Suomen matkailukenttää koetelleet kriisit ovat haastaneet yritysten kilpailukyvyn. Matkailupalvelujen räätälöinti ja viestintä jäävät usein puutteellisiksi. Tarvitaan transformatiivista eli muutoksen tiedostavaa matkailututkimusta. LAB, JAMK ja Itä-Suomen yliopisto ovat mukana vastaamassa tähän tarpeeseen.

Suomen matkailuala tarvitsee kilpailukyvyn vahvistamiseksi tutkimusta muutosmatkailusta. Muutosmatkailu tarjoaa potentiaalia erottua kilpailijoista tarjoamalla asiakkaille elämyksellisiä ja mieleenpainuvia kokemuksia.

Muutosmatkailun tutkimus on kansainvälisesti vähäistä, ja siksi Suomen tutkimus edistää paitsi yritystoimintaa myös akateemista tutkimusta. Tutkimus auttaa myös ohjaamaan yrityksiä kehittämään vastuullisempia ja kestävämpiä toimintamalleja. Muutosmatkailu voi tukea kestävää kehitystä, kun matkailija uppoutuu paikalliseen kulttuuriin ja oppii arvostamaan ympäristöä.

LAB-ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto ovat aloittaneet systemaattisen tutkimuksen muutosmatkailun merkittävistä elämyksistä ja niiden vaikutuksista yritystoiminnan kannattavuuteen ja ympärivuotisuuteen (LAB 2023). Lähes kaksivuotista, vuoden 2024 loppuun kestävää hanketta rahoittaa Business Finland. Hanketta rahoittaa lisäksi 17 matkailualan yritystä. 

Kuva 1. Viestinnän rooli matkailun liiketoiminnallisissa mahdollisuuksissa on yksi tutkittavista asioista. (geralt 2018)

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä muutoselämysten liiketoiminnallisista mahdollisuuksista matkailualalla. Tutkimuksessa keskitytään viestinnän haasteisiin, elämyksien muotoiluun ja asiakkaiden toiveisiin. Tuloksena syntyy työkalupakki, jota alueorganisaatiot ja yritykset voivat hyödyntää kehittämistyössään. Tavoitteena on vahvistaa Suomen matkailualan kilpailukykyä ja edistää vastuullista ja kestävää matkailua.

LABin XR Lab hyötykäyttöön transformatiivisen viestinnän tutkimuksessa

Transformatiivinen viestintä keskittyy muun muassa viestinnän voimaan muuttaa ihmisten ajattelua, asenteita ja käyttäytymistä. Se pyrkii luomaan syvällisiä muutoksia yksilöiden ja yhteisöjen näkökulmissa ja toimintatavoissa. Transformatiivisen viestinnän keskeisiä elementtejä ovat tietoisuuden lisääminen, empatia ja kuuntelu, voimaantuminen, dialogi ja osallisuus sekä muutoksen tavoittelu (kts. esim. Bent-Cunningham & Mauzard 2021; Pearson 2012; Polman & Pea 2001).

Transformatiivisen viestinnän yhteydessä puhutaan usein myös eudaimonisesta viestinnästä, joka edistää ihmisten henkilökohtaista kasvua, hyvinvointia ja merkityksellisyyden tunnetta. Tällainen viestintä pyrkii tarjoamaan syvällisiä ja mielekkäitä vuorovaikutustilanteita, joissa ihmiset voivat oppia uutta, kehittää itseään ja saavuttaa positiivisia muutoksia elämässään.  (Rieger & Klimmt 2019)

LABin rooli muutosmatkailuhankkeessa onkin juuri muutosviestinnän ja sen vaikuttavuuden tutkinta. Prosessi alkaa kriteeristön määrittelyllä ja yritysten nettisivujen tutkimisella, minkä jälkeen havaittuja epäkohtia sekä kirjallisuuden pohjalta tehtyjen parannusehdotusten vaikutuksia tutkitaan LABin XR Labissä. XR Labin instrumenttien avulla saatujen tietojen avulla voidaan havaita, millaiset visuaaliset seikat kuvissa ja millaiset avainsanat tekstissä kiinnittävät asiakkaiden huomion. Lisäksi voidaan mitata tunnereaktioita älysormusten ja ihon sähköjohtokyvyn avulla.

Fysiologisten mittausten lisäksi asiakkailta kysellään mielipiteitä kyselylomakkeella ja ryhmähaastatteluilla, joilla saadaan monipuolinen data-aineisto vertailuun. Tästä aineistosta uskotaan löytyvän yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia ja korrelaatioita, jotka tukevat elämysten kehittämistä jatkossa. Jos hanke kiinnostaa, niin mukaan voi ilmoittautua testihenkilöksi osoitteeseen johanna.heinonen@lab.fi

Kirjoittaja

Johanna Heinonen toimii LABissa lehtorina ja TKI-asiantuntijana. Erityisesti matkailun kehittäminen, digitaalinen viestintä ja asiakaskokemus ovat hänen sydäntään lähellä, mutta hän on myös kiinnostunut johtamisesta, ihmisten motivoinnista ja sitouttamisesta sekä verkkokoulutuksen haasteista ja mahdollisuuksista. Hän on myös kirjoittanut muutosmatkailuhankkeen hakemuksen ja toimii hankkeessa TKI-tutkijana.

Lähteet 

Bent-Cunningham, C., & Mauzard, N. 2021. Empowering Leaders through the COVID-19 Crisis: Implementing a Transformative Communication Model. East African Journal of Education and Social Sciences (EAJESS), 2(2), 157-168.

geralt. 2018. Muutos, digitaalinen, visualisointi. Pixabay. Viitattu 22.5.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/muutos-digitaalinen-visualisointi-3746922/

LAB. 2023. Kestävyyttä edistävien muutoselämysten liiketoiminnalliset mahdollisuudet matkailualalla. Hanke. Viitattu 22.5.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/kestavyytta-edistavien-muutoselamysten-liiketoiminnalliset-mahdollisuudet-matkailualalla

Polman, J. L., & Pea, R. D. 2001. Transformative communication as a cultural tool for guiding inquiry science. Science Education, 85(3), 223-238.

Pearson, C. S. 2012. The transforming leader: New approaches to leadership for the twenty-first century. Berrett-Koehler Publishers.

Rieger, D., & Klimmt, C. 2019. The daily dose of digital inspiration: A multi-method exploration of meaningful communication in social media. New Media & Society, 21(1), 97–118.