Vastuullisuusraportointi tutuksi opiskelijoille

Laurea-ammattikorkeakoulun ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteisessä Vihreä vastuu -hankkeessa (LAB 2022) on tavoitteena kehittää pienten ja keskisuurten tilitoimistojen muutoskyvykkyyttä ja luoda uusi palvelutoimintamalli vihreän talouden ja yritysvastuun osalta. Vastuullisuusteemojen kasvattaessa merkitystään yhteiskunnassa ja liiketoiminnassa on myös tärkeää tuoda näitä ajankohtaisia teemoja esiin opetuksessa.

Vastuullisuusraportoinnin lainsäädäntöpohja

Euroopan parlamentin ja neuvoston muutosdirektiivi 2014/95/EU tuli voimaan 5.12.2014. Jäsenvaltioiden tuli saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 6.12.2016. Direktiivi koski muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia ja soveltamistalaan kuuluvien yritysten tuli raportoida niitä ensimmäisen kerran vuonna 2018. (HE 208/2016.) Direktiivin pohjalta Suomen kirjanpitolain muutos hyväksyttiin 29.12.2016, ja säädökset tuotiin kirjanpitolain 3a-lukuun. (Kirjanpitolaki 1336/1997, 3a).  Lakimuutos asetti raportointivelvollisuuden yhteiskuntavastuusta suurille, yleisen edun kannalta merkittäville yhtiöille, joiden henkilöstömäärä ylittää tilikauden aikana keskimäärin 500 henkilöä. Lisäksi liikevaihdon tulee olla yli 40 M€ tai taseen yli 20 M€.

Raportointi voidaan toteuttaa osana toimintakertomusta, erillisenä selvityksenä yhdessä toimintakertomuksen kanssa julkaistavana tai erillisenä selvityksenä julkaistavana yhtiön verkkosivuilla kuuden kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä, jos siihen viitataan toimintakertomuksessa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2022). Euroopan komissio on 21.4.2021 julkaissut  ehdotuksen CSRD-direktiivistä, joka muun muassa laajentaisi raportointivelvoitteen soveltamisalaa yrityskoon osalta ja jonka seuraksena tietoja tulisi raportoida entistä yksityiskohtaisemmin. (Euroopan komissio 2022).

Vastuullisuusraporttien tulkinta ja tiivistäminen

Hankkeiden tutuksi tekeminen opiskelijoille ja niiden teemojen sisällyttäminen opintojaksoihin on tärkeää, mutta toisinaan myös haasteellista. Vihreä vastuu -käsitettä ja merkitystä haluttiin tuoda tutuksi opiskelijoille usean opintojakson kautta. Opintojaksolla Sisäinen tarkastus ja valvonta opiskelijat perehtyivät yleisellä tasolla lainsäädäntöön, käsitteiden määrittelyyn sekä raportoinnin sisältöön. Yhtenä tavoitteena oli, että opiskelija oppii lukemaan ja tulkitsemaan yritysten tekemiä raportteja sekä analysoimaan niiden sisältöä suhteessa lainsäädäntöön. Lisäksi tavoitteena oli, että opiskelija oppii erottamaan yritysten vastuullisuusraporteista olennaiset tiedot ja tiivistämään ne.

Opiskelijat saivat itse valita kohdeyrityksen. Opiskelijat valitsivat tutustuttaviksi seuraavien yritysten vastuullisuusraportit: Tikkurila, Orion, Helen, Azets, Talenom, Finnair, Kojamo, Säästöpankkiryhmä ja Atria.

Kuva 1. Liiketalouden opiskelijat tutustuivat tehtävänannossa vastuullisuusraportteihin. (mohamed_hassan 2019)

Tehtävänannon tuloksista

Opiskelijoiden havaintojen perusteella yritysten vastuullisuusraportoinnissa painottuivat erityisesti ympäristöön liittyvät teemat, kuten energian säästäminen.

Orionin raportissa huomio kiinnittyi yrityksen onnistuneeseen tapaan raportoida ihmisoikeuksista ja lapsityövoiman käytön ehkäisystä niin yrityksen omissa toiminnoissa kuin yhteistyökumppaneidenkin osalta. Helenin raportissa opiskelijoiden huomio kiinnittyi henkilöstöjohtamisen periaatteiden avaamiseen; näitä olivat muun muassa tasa-arvo, yhdenvertaisuus sekä terveellinen ja turvallinen työpaikka.

Yritykset noudattavat raporteissaan monipuolisesti erilaisia standardeja ja ohjeistuksia. Yleisimmäksi raporteissa käytetyistä viitekehyksistä nostettiin esille GRI- eli Global Reporting Initiative -standardi. Tärkeä havainto oli yleisesti vastuullisuusraporttien laatu, johon yritykset selvästi haluavat panostaa.

Kirjoittajat

Teija Launiainen toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä ja asiantuntijana Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää ‒ Vihreä vastuu -projektissa (LAB 2022).

Tatu Saarinen toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä ja asiantuntijana Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää ‒ Vihreä vastuu -projektissa (LAB 2022).

Lähteet

Euroopan komissio. 2022. Corporate sustainability reporting. Viitattu 11.3.2022 Saatavissa https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en

Hassan, M. 2022. Tarkastaa, raportti, todentaminen. Pixabay. Viitattu 11.3.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/tarkastaa-raportti-todentaminen-4576720/

HE 208/2016. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Viitattu 11.3.2022. Saatavissa https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_208+2016.pdf

Kirjanpitolaki 1336/1997. Finlex. Viitattu 44.2022. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336

LAB. 2022. Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää – Vihreä vastuu. Hanke. Viitattu 4.4.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/vihrea-tilinpaatos-ja-vastuullisuus-osana-vihreaa-siirtymaa-vihrea-vastuu

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2022. Vastuullisuusraportointi velvoittavaksi – mitä vaaditaan ja keneltä? Viitattu 11.3.2022. Saatavissa https://tem.fi/vastuullisuusraportointi