Onnistunut strategian toimeenpano urheiluseuran suunnannäyttäjänä

Strategiatyötä tehdään niin globaaleissa kuin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä kuten myös julkishallinnon organisaatioissa. Kolmas sektori, joihin urheiluseurat luetaan, eivät poikkea tästä. Useimmissa yrityksissä panostetaan strategiatyöhön, kuten myös strategian toimeenpanemiseen, hyvään johtamiseen ja oikeanlaisen yrityskulttuurin luomiseen. Kuitenkaan johdon osaaminen ei aina ole riittävää yritysmaailmassa, saati yhdistystoiminnassa (Lehtonen & Stenvall 2021, 1).

Onnistunut strategian jalkautuminen edellyttää organisaatiolta muun muassa resurssien hankintakykyä, toimivia sisäisiä prosesseja, kykyä saavuttaa tavoitteita ja oikeanlaista kulttuuria. Yleensä epäonnistumisen syynä on organisaation kyvyttömyys viedä strategiaa eteenpäin, ei niinkään itse strategia. (Beer 2020, 1.)

Kuva 1. Onnistunut strategian toimeenpano edellyttää johdolta usean osan hallintaa. (Valery Fedotov 2021)

Miksi keskellä pandemiaa on hyvä hetki keskittyä strategiatyöhön?

Jo ennen koronakriisiä nopea teknologinen muutos, globaali poliittinen epävarmuus ja urheiluseurojen kasvava taloudellinen riippuvuussuhde loivat vahvaa epävarmuutta tulevaisuudesta (Koski & Mäenpää 2018, 19, 36).

Ulkoisen ympäristön muuttuessa nopeasti ja arvaamattomasti on yleisempää, että johdolla on vaikeuksia pysyä perässä. Sillä mikä toimi eilen, ei välttämättä pärjää huomenna. Useimpien johtajien primitiivireaktio on paeta epävarmaa tilannetta keskittymällä nykyhetkeen. Toisin sanoen ympäristön nopea muutos ja arvaamattomuus on saanut johdon keskittymään nykyhetkeen, esimerkiksi panostamalla tehokkuuteen innovaation kustannuksella. Näin ollen johto on viime aikojen myllerrysten keskellä suosinut nykyhetkeä tulevaisuuteen keskittymisen kustannuksella. Ja sitten tuli pandemia. (Scoblic 2020, 36).

Urheiluseurojen haasteena on johdon kiinnostus pelkästään niin sanottuun management-johtamiseen. Yksistään tämä ei riitä, vaan tarvitaan myös leadership-osaamista eli ihmisten johtamista. Pitämällä management-johtamista yksistään tärkeänä jäävät johdon vaikutukset pitkällä tähtäimellä heikoiksi. Tämäntyyppisessä johtamisessa henkilöstö ei tunnista, mitä tavoitteita kohden heidän halutaan pyrkivän, etenemisen seuranta jää tekemättä ja ihmisten välinen kommunikointi ei toimi. (Aarresola 2020, 7.)

Yrityskulttuurin merkitys strategiassa

Strategian toimeenpanon onnistumiseen vaikuttaa myös organisaatiossa vallalla oleva yrityskulttuuri. Näkyvää organisaatiota johdetaan organisaatiokaavioilla, virallisilla arvoilla, säännöillä ja viestintäkanavilla.

Yrityskulttuuria voi olla vaikea hallita, sillä siihen vaikuttaa myös näkymätön yhteisö: organisaation kirjoittamattomat säännöt, sosiaaliset normit ja kahvikeskustelut. (Luukka 2020.) Mikäli näkymättömän yhteisön tuki puuttuu, on strategiaa mahdoton saada eteenpäin. Jos yrityskulttuuri ja strategia ovat ristiriidassa, ei ole epäilystäkään, kumpi toteutuu. (Matila 2021, 46, 50.)

Kirjoittajat

Jessica Matila valmistui heinäkuussa 2021 LAB-ammattikorkeakoulusta liiketalouden alan (YAMK) uudistuva johtaminen -koulutuksesta.

Kristiina Brusila-Meltovaara toimii LAB-ammattikorkeakoulun liiketalouden yliopettajana.

Lähteet

Aarresola, O. 2020. Tutkimuksia urheiluseuran johtamisen kysymyksistä. KIHUn julkaisusarja, nro 70.  Jyväskylä: Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU. [Viitattu 31.5.2021]. Saatavissa: https://kihuenergia.kihu.fi/julkaisut/julkaisu.php?j=4176

Beer, M. 2020. 6 Reasons Your Strategy Isn’t Working. Harvard Business Review. June 22. 2020.

Koski, P. & Mäenpää, P. 2018. Suomalaiset liikunta- ja urheiluseurat muutoksessa 1986−2016. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:25. Opetus- ja kulttuuriministeriö. [Viitattu 31.5.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-575-4

Luukka, P. 2020. Leadcast podcast: 64. Panu Luukka, Leidenschaftin perustaja: Yrityskulttuurin johtaminen. 16.9.2020. Spotify. [Viitattu 27.7.2021]. Saatavissa: https://podcasts.apple.com/us/podcast/panu-luukka-leidenschaftin-perustaja-yrityskulttuurin/id1463596892?i=1000491403528

Matila, J. 2021. Onnistunut strategian toimeenpano urheiluseuran suunnannäyttäjänä. YAMK-opinnäytetyö. LAB ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lahti. [Viitattu 17.6.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021062316599

Scoblic, P. 2020. Learning from the Future. How to make robust strategy in times of deep uncertainty. Harvard Business Review. July-August 2020, 34−41.

Kuvat

Kuva 1. Valery Fedotov 2021. Unsplash. [Viitattu 30.7.2021]. Saatavissa: https://unsplash.com/photos/CxE1H2_9B9s