Opetusvideo osana oppimisen edistämistä

Osaamisen ja oppimisen uudistaminen on nykyaikaa ja teknologisoituminen megatrendinä haastaa, mutta myös mahdollistaa tapojamme oppia. Teknologisen kehityksen hyödyntäminen opetuksessa voi parhaimmillaan laajentaa oppimisen tukemista ja kehittämistä (Sitra 2019, 2; Dulfa 2020, 38). Opetusvideolla voidaan hypätä mukaan digitalisaatioon ja se voi toimia hyödyllisenä oppimista tukevana elementtinä laadukkaan opetuksen edistämiseksi. Opetusvideolla on mahdollisuus toimia havainnollistavana tukena oppimiselle ajasta ja paikasta riippumatta. (Ahonen ym. 2019, 91; Murtonen 2017, 24.)

Keinoja osaamisen edistämiseksi

Opetusvideolla voi näyttää ja opettaa asioita, joiden havainnollistaminen muuten saattaisi olla jopa mahdotonta (Pirnes 2018, 24). Sairaanhoitajien opetuksessa opetusvideoilla on mahdollisuus tukea ammatillista osaamista, sillä niillä voidaan havainnollistaa asioita, kuten anatomiaan ja fysiologiaan liittyviä kokonaisuuksia, joita konkreettisesti ei voida muuten esitellä. Opetusvideo voi toimia täydentävänä materiaalina oppikirjan ja opetuksen lisänä (Ekholm & Repo 2010, 118).  Videolla on näin mahdollisuus tukea rakenteellisesti opetuksen tarkoitusta (Repo ym. 2015).

Opetusvideoilla voi opiskelijoiden ammatillisen osaamisen lisäksi vahvistaa myös jo valmistuneiden alalla työskentelevien ammattilaisten osaamista. Osaamisen vahvistaminen ja tarve perustaitojen päivittämiselle työikäisille vaatii uusia keinoja osaamisen edistämiseksi, johon digitalisaation kautta voidaan vastata uudistamalla osaamisen tuottamista. (Sitra 2019, 4‒5.) Ammattikorkeakoulujen tavoitteet ovat kehittyneet vastaamaan enemmän elinikäiseen oppimiseen pelkän peruskoulutuksen aikaiseen oppimisen sijaan (Laakkonen 2004, 15), johon kaikille avoinna oleva opetusmateriaali opintojen jälkeen voi toimia sekä oppimista ylläpitävänä että kehittävänä tekijänä.

Kuva 1. Opetusvideo mahdollistaa haastavia kokonaisuuksien havainnollistamisen. (Schnobrich 2018)

Opiskelijat kokevat opetusvideot hyödyllisinä

Ammatillinen osaaminen voidaan nähdä pohjautuvan perustaitojen ja -tietojen opiskelulle, koska niiden hallitseminen luo edellytykset uuden oppimiselle, tiedon syventämiselle ja soveltamiselle (Ahonen ym. 2019, 91). Osana LAB-ammattikorkeakoululle opinnäytetyönä toteutettua opetusvideota (Linkki 1) sairaanhoitajaopiskelijoilta kerätyssä palautteessa korostui kohderyhmän kokemus opetusvideoiden hyödyllisyydestä ja tarpeellisuudesta opetuksen tukena.

Opiskelijat kokivat opetusvideon lisäävän tietoa opetettavasta aiheesta eli tässä tapauksessa verenpainetta ja nestetasapainoa säätelevästä hormonaalisesta RAA-järjestelmästä. Avoimesta palautteesta ilmeni, että opetusvideot olisivat tervetulleita muidenkin asioiden oppimiseen. Videoiden käyttöä voisikin pyrkiä lisäämään eri ammatillista substanssiosaamista vaativien alojen opetuksessa.

Kirjoittajat

Anniina Palokangas on sairaanhoitajaopiskelija LAB-ammattikorkeakoulusta ja yhteiskuntatieteiden opiskelija Itä-Suomen yliopistosta.

Sari Lehtinen työskentelee hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Ahonen, T. Aro, M. Aro, T. Lerkkanen, M-K & Siiskonen, T. 2019. Oppimisen vaikeudet. Niilo Mäki instituutti. Suomi: Otavan kirjapaino Oy.

Dulfa, M. 2020. Megatrendit 2020. Viitattu 1.10.2022. Saatavissa https://media.sitra.fi/2019/12/15143428/megatrendit-2020.pdf

Ekholm, K. & Repo, Y. 2010. Kirja tienhaarassa – vuonna 2020. Helsinki: Gaudeamus.

Laakkonen, A. 2004. Hoitohenkilöstön ammatillinen kasvu hoitokulttuurissa. Tampereen yliopisto. lTampere: Juvenes Print. Viitattu 30.9.2022. Saatavissa https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/67361/951-44-5923-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Murtonen, M. 2017. Opettajana yliopistolla. Korkeakoulupedagogiikan perusteet. Tampere: Vastapaino. 

Pirnes, T. 2018. Opetusvideoiden käyttäminen ammatillisessa koulutuksessa. Jyväskylän yliopisto. Pro Gradu -tutkielma. Viitattu 1.10.2022. Saatavissa https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/57812/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201805022415.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Repo, S., Pitkänen, S., Haarala-Muhonen, A., Tuononen, K., Fonsell, R., Andberg. & Nylund, J. Opetusvideot: Videoteknologiaa. Opetusteknologia keskus – Helsingin yliopisto. Viitattu 11.2.2022. Saatavilla https://blogs.helsinki.fi/opetusvideot/3-1-videon-teknologiaa/

Schnobrich, J. 2018. Three persons pointing the silver laptop computer. Unsplash. Viitattu 4.10.2022. Saatavissa https://unsplash.com/photos/2FPjlAyMQTA

Sitra. 2019. Kohti osaamisen aikaa. 30 yhteiskunnallisen toimijan yhteinen tahtotila elinikäisestä oppimisesta. Sitran selvityksiä 146. Helsinki: Erweko. Viitattu 4.10.2022. Saatavissa https://www.sitra.fi/app/uploads/2019/02/kohti-osaamisen-aikaa.pdf 

Linkit

Linkki 1. Palokangas, A. 2022. RAA-järjestelmän toiminta nestetasapainon säätelyssä: opetusvideo LAB-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoille. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 29.11.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022112323699