Opiskelijalähtöistä opetusta ja koulutuksen markkinointia puutekniikassa

Asiasanat: Markkinointi, opinnäytetyö, pilotkurssi 

Syksyllä 2020 LAB-ammattikorkeakoulussa pilotoitiin uudenlainen digimarkkinointi ja sisällöntuotanto -kurssi osana Essi Salénin (2020) opinnäytetyötä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää puutekniikan opiskelijoiden roolia koulutuksen markkinoinnissa. Salénin järjestämällä kolmen opintopisteen laajuisella pilottikurssilla tuotettiin markkinointia varten materiaalia opiskelijalähtöisesti sekä kartoitettiin kiinnostusta vastaavaan toimintaan jatkossa (Kuva 1). 

Kyselytutkimukseen vastanneista 79% oli halukkaita osallistumaan markkinointiin opintopisteitä vastaan ja 47% pientä rahallista korvausta vastaan. Puolestaan 21% vastanneista ilmoitti etteivät he tarvitse mitään korvausta osallistumisesta ja alle 9% vastasi etteivät he halua osallistua markkinointiin lainkaan.’
Kuva 1. Opiskelijoiden syyt markkinointiin osallistumiselle (35 vastaajaa) (Salén 2020).

Mikä motivoi opiskelijoita markkinoimaan omaa koulutustaan? 

Jotta pilottikurssi vastaisi mahdollisimman hyvin opiskelijoiden näkemystä, puutekniikan lehtorit päättivät pysytellä taka-alalla ja antaa Salénin vastata toteutuksesta. Opiskelijoiden kiinnostusta ja motivaatiota osallistua koulutukseen markkinointiin selvitettiin ensin kyselytutkimuksen avulla. Kyselyyn vastanneista lähes 80 % ilmoitti haluavansa osallistua markkinointiin opintopisteitä vastaan ja melkein 50 % vastanneista olisi ollut valmiita osallistumaan pientä rahallista korvausta vastaan (kuva 2). Kyselytutkimuksessa esiin tulleiden toivomusten mukaisesti pilottikurssin suurimmiksi teemoiksi nousivat digitaalinen markkinointi ja sosiaalinen media.  

Minkälaista materiaalia kurssilla tuotettiin? 

Kurssille ilmoittautui positiivisena yllätyksenä jopa 41 opiskelijaa, joista suurin osa oli puutekniikan opiskelijoita sekä lisäksi muutama mediatekniikan ja liiketalouden opiskelija. Kurssin hyväksytysti loppuun asti suoritti 35 opiskelijaa eli noin 85 % ilmoittautuneista, mikä on vapaavalintaiselle ja itsenäisesti verkossa suoritettavalle kurssille hyvä tulos. Kurssilla tuotettiin markkinointimateriaaleja laidasta laitaan. Eniten opiskelijoita kiinnosti etenkin videoiden, podcastien ja blogien tuottaminen. Esimerkiksi kaksi puutekniikan monimuoto-opiskelijaa kertoivat podcastissaan työn ohella opiskelusta (Kansanaho & Pietiläinen 2020). Digitaalisten markkinointimateriaalien lisäksi kurssilla oli mahdollisuus suunnitella ja valmistaa puinen liikelahja, jonka toteutti kahdeksan opiskelijaa.  

Kurssipalaute puhui puolestaan 

Opintojakson päätyttyä osallistuneilta kerättiin palautetta muun muassa kurssin sisällöistä, tehtävistä, pituudesta ja ajankohdasta asteikolla 1–5.  Noin kolmannes kurssin suorittaneista (13 opiskelijaa) vastasi palutekyselyyn. Opintojakso pärjäsi kaikissa kategorioissa erinomaisesti ja kokonaiskeskiarvoksi kurssi sai vastanneiden keskuudessa 4,3. Lisäksi palautekyselyssä 100 % ilmoitti kurssin vastanneen odotuksia. Vapaan palautteen osiossa oli toivomuksia muun muassa vaikeammista kurssitehtävistä ja laajemmasta kurssikokonaisuudesta.  

Tästä eteenpäin 

Pilottikurssi on toiminut korkeakoulukenttää ja etenkin sen hakijamarkkinointia uudistavana tekijänä. Pilotointi toimi hyvänä avauksena erilaisille opinnäytetyön tekemisen menetelmille sekä opiskelijoiden osaamisen hyödyntämiselle opetuksessa. Järjestetystä opintojaksosta jäi käteen tuotetun markkinointimateriaalin lisäksi toimiva kurssipohja, jota voidaan pienin muutoksin hyödyntää myös tulevaisuudessa. Seuraavaksi onkin hyvä pohtia, voisiko puutekniikan pilottikurssin tuloksia hyödyntää LABissa laajemminkin, esimerkiksi muilla koulutusaloilla.  

Kirjoittajat 

Essi Salén on joulukuussa 2020 LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuva, markkinointiin ja johtamiseen erikoistunut puutekniikan opiskelija.  

Kristiina Lillqvist ja Ilkka Tarvainen LAB-ammattikorkeakoulun puutekniikan opetustiimistä toimivat Salénin opinnäytetyön ohjaajina.  

Lähteet 

Kansanaho, Jukka & Pietiläinen, Jukka. 2020. Aikamiehet Labissa -podcast. [Viitattu 18.11.2020.] Saatavilla: https://soundcloud.com/limu-radio/aikamiehet-labissa?fbclid=IwAR3aLf4wrGJU_PKL-H5fOJ_E8jSRiWRUUe7UCPK0FAnw6QvYaKKsFoIm7E0 

Salén, Essi. 2020. Opiskelijoiden rooli puutekniikan koulutuksen markkinoinnissa. Opinnäytetyö. [Viitattu 10.11.2020]. Saatavissa: https://www.theseus.fi/handle/10024/348845 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *