Palliatiivinen hoito ‒ tietoa työyhteisöihin

Palliatiivinen hoito on tarkoitettu kaikille parantumattomasti sairaille, joiden sairauden etenemiseen ei voida enää hoidoilla vaikuttaa (Käypä hoito -suositus 2019). Sen tarkoitus on vähentää kärsimystä ja lisätä elämänlaatua. LAB-ammattikorkeakoulusta valmistui 11 uutta palliatiivisen hoidon asiantuntijaa keväällä 2022 palliatiivisesta erikoistumiskoulutuksesta (30 op). Opiskelijat tekivät lopputöinä kehittämistehtävät, joiden avulla he vastasivat työyhteisöiden tarpeisiin. Tässä kirjoituksessa esitellään kahden uuden palliatiivisen hoidon asiantuntijan kehittämistehtävää ja niiden sisältöä.

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon erot

Tuija Karjalaisen Kuljethan kanssani ‒ Tietoa läheistään saattavalle on opas saattohoidossa olevalle potilaalle ja hänen läheisilleen. Oppaassa tuodaan esille selkeästi ja kansantajuisesti käsitteet palliatiivinen hoito ja saattohoito ja näiden erot, joita ei vielä laajasti tunneta. Oppaassa käsitellään potilasta ja läheisiä askarruttavia asioita, esimerkiksi mahdollisia hoidon rajauksia, joita voivat olla pidättäytyminen antibioottihoidoista, suonensisäisistä nesteytyksistä sekä elvytyksestä.

Oppaassa kuvataan myös yleisiä saattohoitopotilaan oireita; hengenahdistusta, kipua (sen arviointia ja hoitoa), pahoinvointia ja sen hoitoa, ummetusta ja väsymystä. Samoin siinä kerrotaan saattohoitovaiheesta, joka on jo luopumista potilaan/asiakkaan vielä eläessä. Opas kertoo ymmärrettävästi yleisistä lähestyvän kuoleman merkeistä, joita ovat muun muassa väsymyksen lisääntyminen, nielemisvaikeudet sekä tajunnantason aleneminen. Se antaa tietoa esimerkiksi kolmannen sektorin tarjoamista palveluista.

Tuija Karjalaisen kirjoittama opas on tulostettu paperiversiona työyksikköön, ja se on vaivaton antaa saattohoidossa olevalle potilaalle ja hänen läheisilleen luettavaksi.

Kuva 1. Elämän viimeiset ajat ovat herkkää vaihetta, jonka läpikäymistä helpottavat asianmukainen tieto ja asenne. (jplenio 2018)

Tietopaketti kotihoidon työntekijöille

Sari Oravan Palliatiivisen hoidon opas kotihoidon työntekijöille on laaja kehittämistehtävä, joka käsittelee muun muassa palliatiiviseen hoitoon liittyviä määritelmiä ja hoitoa ohjaavia lakeja. Oppaassa on otettu huomioon kotihoidossa vaadittava tieto ja osaaminen palliatiivisesta hoidosta. Opas esittelee asiakkaan hoidossa käytettäviä oire- ja toimintakykymittareita, joita ovat muun muassa kivun arvioinnin NRS, numeric rating scale (Terveyskylä.fi 2019), sekä ESAS-oirekysely (Vaasan keskussairaala 2022).

Oppaassa käsitellään palliatiivisen asiakkaan kivunhoidon lääkkeettömiä hoitomuotoja, muun muassa kylmä-lämpöhoito, musiikki, rentoutus ja läsnäolo. Työssä käsitellään myös hengenahdistusta oireena ja sen hoitoa yksityiskohtaisesti selkein ohjein. Opas kertoo kattavasti kotihoidon hoitajille, miten asiakkaan kärsimystä voidaan lievittää ja miten tärkeää tämän oireen oireiden hoidossa on ennakoiva hoitosuunnitelma eli ACP.

Kirjoittaja

Titta Sainio työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa terveysalan lehtorina Hyvinvointi-yksikössä ja on opettajana palliatiivisessa erikoistumiskoulutuksessa.

Lähteet

jplenio. 2018. Luonne, metsä, puita, valo. Pixabay. Viitattu 20.5.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/luonne-mets%c3%a4-puita-valo-aurinko-3151869/

Karjalainen, T. 2022. Kuljethan kanssani ‒ Tietoa läheistään saattavalle. Kehittämistehtävä. LAB-ammattikorkeakoulu.

Käypä hoito- suositus 2019. Palliatiivinen hoito. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Viitattu 19.5.2022. Saatavissa https://www.kaypahoito.fi/hoi50063

Orava, S. 2022. Palliatiivisen hoidon opas Kuhmoisten kotihoidon työntekijöille. Kehittämistehtävä. LAB-ammattikorkeakoulu.

Terveyskylä.fi. 2019. Opi arvioimaan kipua. Viitattu 20.5.2022. Saatavissa https://www.terveyskyla.fi/kivunhallintatalo/itsehoito/opi-arvioimaan-kipua.

Vaasan keskussairaala. 2022. ESAS-oirekysely potilaan oireenmukaiseen arviointiin. Vaasan keskussairaala. Viitattu 20.5.2022. Saatavissa  https://www.vaasankeskussairaala.fi/globalassets/hallinnon-tiedostot/primarvardsenheten/palliativ-verksamhetsmodell/finska-bilagor/9_esas_oirekysely-potilaan-oireenmukaiseen-arviointiin.pdf.