Digitaaliset ratkaisut logistiikan resurssitehokkuuden parantamiseksi

Maantieliikenteen kappaletavarakuljetus on ensisijaisesti volyymiin perustuvaa liiketoimintaa. Toiminnan on oltava riittävän laajaa ja palveluiden korkeatasoisia, jotta hintatason pitäminen kilpailukykyisellä tasolla on mahdollista. Resurssit tulee hyödyntää tehokkaasti ja niitä on edelleen kehitettävä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. (Traficom 2021.)

Jatkuvan parantamisen malli osaksi yrityskulttuuria

Agile-käsitteellä kuvataan ketterää liiketoimintamallia, jolla vastataan nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin. Käsite on usein liitetty juuri logistiikka-alan yritysten toimintafilosofiaan. Muuttuviin asiakastarpeisiin vastaaminen joustavasti ja nopeasti vaatii yrityksen prosesseissa ja niiden edelleen kehittämisessä toimintafilosofian huomioon ottamista jokaisessa tuotannon ja suunnittelun osa-alueella. Yritys ei voi olla ketterä, jos toimintamalli toteutetaan ainoastaan hinnoittelun tai muun asiakkaalle näkyvän vaiheen tasolla.

Liiketoiminnan kehittämisessä jatkuvan parantamisen malli PDCA on yksi yleisimmin hyödynnetyistä tavoista muodostaa yrityksen kehittämiseen ketterä toimintamalli. Yksinkertaisuudessaan se tarkoittaa sitä, että kehittäminen aloitetaan aina uusiksi, kun edellinen suunniteltu kehityskohde on jalkautettu toimintaan (kuva 1). Toimintamallin yksinkertaisuudesta huolimatta sen käyttöönotto yritystoiminnassa ei ole aina täysin yksiselitteistä. (Logistiikan Maailma 2022; Kanbanize 2022.)

[Alt-teksti: Ympyrä on jaettu tasan neljään lohkoon, joissa lukee plan act check ja do. Ympyrää kiertää kaksi toisiinsa osoittavaa nuolta merkiksi siitä, että PDCA-mallissa osa-alueet eli suunnittelu, toiminta, tarkistus ja toteutus ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa.]
Kuva 1. Jatkuvan parantamisen malli, PDCA. (Kuva: Pasi Aalto)

Käyttäjäystävällisillä ratkaisuilla kilpailukykyä

Digitaalisilla ratkaisuilla on mahdollista edelleen kehittää prosesseja verrattain resurssitehokkailla tavoilla. Niiden testaaminen, käyttöönotto ja edelleen kehittäminen on nopeaa ja usein mahdollista toteuttaa jo yrityksistä löytyvillä ohjelmistoilla. Modernit pilvipalvelut sekä niiden välinen kommunikaatio tekee mahdolliseksi ratkaista useita ongelmia, joita ei 10 vuotta sitten olisi välttämättä voinut toteuttaa ilman suuria investointeja ja korkeatasoista tietoteknillistä osaamista. Nykypäivänä verkon välityksellä toimivat ratkaisut ja niiden hyödyntäminen onkin ennen kaikkea käyttäjän luovuudesta riippuvaista korkean tietoteknisen osaamisen sijaan. (Aalto 2022.)

Yrityskulttuurin kehittäminen vaatii sitoutumista

Usein suurimmaksi haasteeksi syntyy yrityskulttuuri ja niin kutsutun hyväksi havaitun toimintamallin kehitykseen liittyvä vastahakoisuus. Tämä on usein havaittavissa riippumatta henkilöstöryhmästä ja on pikemminkin sidottu yrityskulttuuriin ytimeen. Jotta yrityskulttuuria olisi mahdollista muuttaa, on henkilöstölle mahdollistettava resurssit toiminnan edelleen kehittämiseen ja ylemmässä johdossa sitouduttava jatkuvan parantamisen malliin tapana toimia aina – hetkittäisen projektin sijaan.

Kirjoittajat

Pasi Aalto opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa ja valmistuu liiketalouden tradenomiksi.

Kati Jaakkola työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä.

Lähteet

Aalto, P. 2022. Terminaalin kalustonseurannan digitalisointi – Schenker Oy, Hämeenlinna. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalous ja logistiikka. Viitattu 30.4.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205067727

Kanbanize. 2022. What is Plan-Do-Check-Act (PDCA) Cycle?. Kanbanize. Viitattu 30.4.2022. Saatavissa https://kanbanize.com/lean-management/improvement/what-is-pdca-cycle

Logistiikan Maailma. 2022. Lean ja agile toimitusketjussa. Logistiikan Maailma. Viitattu 30.4.2022. Saatavissa https://www.logistiikanmaailma.fi/tuotanto/prosessien-kehittaminen/lean-ja-agile-toimitusketjussa/

Traficom. 2021. Kuljetusmuotojen roolit tavaraliikenteessä. Tieto.Traficom. Viitattu 30.4.2022. Saatavissa https://tieto.traficom.fi/fi/tilastot/kuljetusmuotojen-roolit-tavaraliikenteessa