Palvelujen valvontaa kehittämällä kohti hyvää turvallisuuskulttuuria

Meillä jokaisella on oikeus turvalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluun. Turvallisuus liittyy palvelujen järjestämiseen, tuottamiseen ja toteuttamiseen. Palvelujen järjestäminen ja toteuttaminen eivät saa vaarantaa asiakkaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista tai taloudellista turvallisuutta. (Jylhä ym. 2021.) Asiakasturvallisuus voi vaarantua mm. silloin, jos asiakas ei saa tarpeidensa mukaista etuutta tai palvelua tai jos asiakkaan toimintakyky heikkenee tai hyvinvointi vaarantuu palvelun, palveluntoteuttajan tai muun palveluprosessissa esiintyvän poikkeaman vuoksi. (Hämäläinen & Vornanen 2021.)

Vuonna 2019 Suomessa tuli ilmi erityisesti ikääntyneiden palvelujen toteuttamiseen liittyviä asiakasturvallisuutta vaarantavia epäkohtia. Epäkohdat olivat niin vakavia, että ne johtivat muutamien hoivakotien sulkemiseen (Yle 2020). Marraskuussa 2021 julkisuuteen tuli kehitysvammayksikön asiakasta koskeva pahoinpitely (Yle 2021). Tarvetta valvonnan kehittämiselle siis on.

Palvelujen valvonta asiakasturvallisuuden varmistajana

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonnassa omavalvonta on tärkein ja ensisijainen valvonnan muoto. Omavalvonta on palveluntuottajan itse toteuttamaa toiminnan vaatimustenmukaisuuden ja asiakasturvallisuuden varmistamista. Se sisältää henkilöstön ilmoitusvelvollisuuden palvelun toteuttamisessa havaituista epäkohdista. Omavalvonta ei voi korvata viranomaisvalvontaa. (Husso 2021.)

Viranomaisvalvonta on luonteeltaan laillisuusvalvontaa. Viranomaisvalvonnan tehtävänä on varmistaa asiakkaiden lakisääteisten oikeuksien toteutuminen sekä selvittää, että palveluntuottaja toimii lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Lakisääteiset oikeudet määrittävät henkilöiden oikeuksia saada sosiaali- ja terveyspalveluja sekä asiakkaiden asemaa ja oikeuksia palveluiden käyttäjänä.  (Husso 2021.)

Valvonta on laaja kokonaisuus, johon kuuluu useita toimijoita. Valvontaviranomaisina toimivat lupa- ja valvontavirasto Valvira sekä aluehallintovirastot. Ylimpinä laillisuusvalvojina toimivat oikeuskansleri ja oikeusasiamies. Kuntien vastuulla on valvoa itse tuottamiaan, alueellaan sijaitsevia sekä muualta ostettuja palveluja.

Kuva 1. Yhteistyön merkitys korostuu useista toimijoista muodostuvassa valvonnan kokonaisuudessa. (geralt 2017)

Valvontatehtäviä ei enää voi tehdä oman työn ohella

Sote-uudistuksen toteutuessa vuonna 2023 valvontatehtävät siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Opinnäytetyössä tarkasteltiin palvelujen valvontaa hyvinvointialueen näkökulmasta (Paganus 2021). Työ on tukenut Etelä-Pohjanmaan sote- rakenneuudistushankkeessa 2020–2021 tehtävää kehittämistyötä alueen valvontakäytäntöjen yhtenäistämiseksi.

Valvontatoiminnan keskittäminen ja kohdennetut resurssit koettiin hyväksi keinoksi valvonnan kehittämisessä. Keskitetyn valvonnan hyötynä nähtiin tasalaatuisen palvelun varmistaminen yhtenäisten valvontakäytänteiden avulla. Ohjauksen ja valvonnan yhdenmukaistaminen palvelee myös yhdenvertaisuutta. Muita valvonnan keskittämisen hyötyjä olivat valvontakokonaisuuden hallinta ja valvontaa toteuttavien ammattilaisten osaamisen vahvistuminen. Valvontatehtävien toteuttaminen vaatii laaja-alaista erityisosaamista, eikä sitä ole enää mahdollista tehdä muiden töiden ohella uusilla hyvinvointialueilla.

Kirjoittajat

Tiina Paganus on LAB-ammattikorkeakoulun opiskelija, joka opiskelee tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla -YAMK-tutkintoa.

Mari Kokkonen on LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön yliopettaja.

Lähteet

Husso, R. 2021. Asiakasturvallisuuden toimijat ja valvonta. Teoksessa Kurki, T., Jylhä, V. & Kekoni, T. (toim.). Asiakasturvallisuus sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki: Gaudeamus.

Hämäläinen, J. & Vornanen, R. 2021. Asiakasturvallisuus osana laadukasta palvelujärjestelmää. Teoksessa Kurki, T., Jylhä, V. & Kekoni, T. (toim.). Asiakasturvallisuus sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki: Gaudeamus.

Jylhä, V., Kurki, T. & Kekoni, T. 2021. Asiakasturvallisuus käsitteenä. Teoksessa Kurki, T., Jylhä, V. & Kekoni, T. (toim.). Asiakasturvallisuus sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki: Gaudeamus.

Paganus, T. 2021. Keskitetyn valvonnan mallin suositukset ja keskeiset tehtävät sosiaalipalvelujen valvonnassa. Opinnäytetyö (YAMK). LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 8.11.2021]. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021111019640

Yle. 2020. Vakavat ongelmat jatkuvat hoivakodeissa vuosi kohun jälkeen – ”Mitä hyötyä on valittaa, jos se ei johda mihinkään?” Yle.fi. [Viitattu 8.11.2021]. Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-11154226

Yle. 2021. Päivät teipattuna tuoliin ja yöt kuormaliinoilla kiinni sängyssä – kehitysvammaisen pojan lainvastainen kohtelu ja pahoinpitely hoivakodissa sai jatkua vuosia. Yle.fi. [Viitattu 8.11.2021]. Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-12175567

Linkit

Sote-uudistus Etelä-Pohjanmaa. 2021. Sote-rakenneuudistus. [Viitattu 8.11.2021]. Saatavissa: https://www.epsoteuudistus.fi/mita-teemme/rakenneuudistus/

Kuvat

Kuva 1. geralt. 2017. Altmann, G. Palapeli, tiimi, tiimityö. Pixabay. [Viitattu 8.11.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/illustrations/palapeli-tiimi-tiimity%c3%b6-jaa-2778019/