Potilasturvallinen tarkistuslista lasten anestesian aloitukseen

Potilasturvallisuus on tärkeää laadukkaassa terveyden- ja sairaanhoidossa. Sen periaatteena on tuottaa potilaalle oikea-aikaista ja asianmukaista hoitoa aiheuttamatta vahinkoa. (Potilasvakuutuskeskus 2021). Potilasturvallisuuteen kuuluu hoidon turvallisuus, lääkehoidon turvallisuus sekä lääkinnällisten laitteiden laiteturvallisuus. Potilasturvallisuuskulttuuri tarkoittaa potilaiden hoitoa edistävää suunnitelmallista ja järjestelmällistä toimintatapaa. (STM 2017:9.)

Anestesiasairaanhoitaja työskentelee potilasturvallisuutta vaalien käyttäen apunaan saatavilla olevia työkaluja, kuten tarkistuslistoja. Anestesiasairaanhoitaja tarkkailee ja turvaa potilaan vitaalielintoiminnot leikkauksen aikana. Hän tuntee anestesioissa käytettävät lääkkeet, niiden vaikutustavat sekä haitta- ja sivuvaikutukset huomioiden potilaan anestesiamuodon, perussairaudet sekä toimenpiteen. (Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry 2022.)

[Alt-teksti: Leikkaussalivarusteisiin pukeutunut hoitaja tutkii monitorin näkymää käsi säätönappulalla.]
Kuva 1. Anestesiasairaanhoitaja säätää hengityskoneen arvoja. (Kuva: Jonne Kunnari, TYKS)

Euroopan anestesiologiyhdistykset antoivat 2010 potilasturvallisuusjulistuksen, Helsinki Declarationin. Julistuksessa muun muassa määritetään minimivaatimukset anestesiatoiminnan turvallisuuden suhteen listaamalla ne standardit, joita tulee noudattaa ja mistä aiheista jokaisessa anestesiatoimintaa suorittavassa yksikössä on syytä olla paikallinen toimintaohje (Alahuhta & Volmanen 2015, 334).

Monimutkaisuutensa ja teknisen vaativuutensa takia perioperatiivinen hoito on riskialtista erehdyksille, väärinkäsityksille ja yksilön, tiimityön, kommunikaation ja hoitoprosessin virheille. Tarkistuslistan käyttöön liittyy ohjeiden noudattamisen lisääntyminen ja inhimillisten virheiden, poikkeamien ja haittatapahtumien väheneminen sekä sairastavuuden ja kuolleisuuden pieneneminen. (Alahuhta & Volmanen 2015.)

Lapsen anatomia poikkeaa aikuisesta monin tavoin

Lapsi ei ole pieni aikuinen. Jokaisen elimen toiminta on vielä kypsymätöntä, minkä takia lääkkeiden farmakokineettinen vaikutus voi olla täysin poikkeava aikuiseen verrattuna. Jotta haluttu vaikutus saavutetaan ja vältytään lääkkeiden yliannostukselta, pitää osata muuttaa lääkeannokset lapsen ikään ja kokoon sopivaksi tuntemalla lapsen farmakokineettiset ja farmakodynaamiset vaikutukset. (Maheswari ym. 2019). On tärkeä ymmärtää, että imeväisikäisillä, lapsilla ja aikuisilla on fysiologistesti sekä anatomisesti erilainen anatomia, joka vaikuttaa anestesiatekniikkaan. (Ian James ym. 2013).

[Alt-teksti: Pieni potilas selällään leikkauspöydällä. Hänen kasvoillaan on happinaamari ja hänen käsivarsiinsa on kiinnitetty johtoja sekä mansetti.]
Kuva 2. Lapsipotilaan käsiventilaatio anestesian induktiovaiheessa. (Kuva: Hanna Nevalainen, TYKS)

Toteutus

Kehittämisprojekti toteutettiin Turun yliopistollisen keskussairaalaan lasten leikkausosastolla. Ajatus kehittämisprojektin aiheesta lähti liikkeelle tarpeesta perehdyttää uutta henkilökuntaa lasten leikkausosastolla. Lasten anestesiassa tarkat lääkeannokset painokilojen mukaan ja välineistön oikea valinta on tärkeää. Tarkistuslista tehdään yhteistyössä osaston henkilökunnan kanssa. Listaan kirjataan oleelliset asiat anestesian valmistelun kulusta lapsipotilaat huomioon ottaen.

Kirjoittajat

Hanna Nevalainen ja Tsinny Vainio työskentelevät TYKS:n lasten leikkausosastolla ja opiskelevat LAB-ammattikorkeakoulussa Anestesiahoitotyöhön erikoistunut osaaja -koulutuksessa.

Maria Tuominen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina Hyvinvointi-yksikössä. Hän on toiminut vastuuopettajana Anestesiahoitotyöhön erikoistunut osaaja -koulutuksessa.

Lähteet

Alahuhta S. & Volmanen P. 2015. Olemmeko potilasturvallisuuden edistämisen eturintamassa? Finnanest 2015;48 (4) Viitattu 29.1.2022. Saatavissa http://www.finnanest.fi/files/volmanen_alahuhta_olemmeko_potilasturvallisuuden_edistamisen_eturintamassa.pdf

James I. & Walker I. 2013. Core Topics in Paediatric Anaesthesia. Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York.

Maheshwar M, Sanwatsarkar S. ja Katakwar M. 2019. Pharmacology related to paediatric anaesthesia. Indian Journal of Anaesthesia. Sep; 63(9): 698–706.

STM. 2017. Valtioneuvoston periaatepäätös. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017‒2021. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:9. Viitattu 29.1.2022. Saatavissa  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3963-9

Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry. 2022. Anestesiasairaanhoitajan osaamisvaatimukset. Viitattu 29.1.2022. Saatavissa: https://sash.fi/julkaisut/osaamisvaatimukset/