potilasturvallisuus

17 artikkelia

Yhteisellä tekemisellä uutta osaamista asiakasturvallisuuteen

PEDA-Safety -hankkeessa kehitetään ajasta ja paikasta riippumatonta digitaalista koulutusta asiakas- ja potilasturvallisuudesta sote-alan opiskelijoille ja kentällä työskenteleville asiantuntijoille. Hankkeen tavoitteena on laajemminkin kehittää sote-alalla työskentelevien […]

Elvytyskoulutusten kehittäminen Kanta-Hämeen keskussairaalan varahenkilöstölle

Elvyttämisen säännöllinen käytännön harjoittelu lisää potilasturvallisuutta sairaalassa (Mäkinen ym. 2011). Varahenkilöstön sairaanhoitajat työskentelevät muuttuvissa ympäristöissä ja vaihtelevissa työyhteisöissä. Sairaalan sisäiset käytänteet elvytysprotokollassa ovat myös erilaisia […]

Lääkkeiden syvällinen tuntemus on osa anestesiasairaanhoitajien osaamista

Potilasturvallisen hoitotyön keskeisimpiä käsitteitä on lääkehoito ja sen turvallinen toteuttaminen. Lääkehoidon toteuttaminen potilasturvallisesti vaatii niin teoreettista kuin kliinistäkin osaamista. Sairaanhoitajien toteuttaman lääkehoidon osaamisessa on useissa […]

Sähköinen anestesiasuunnitelma; kohti parempaa tiedonkulkua

Leikkauspotilaan hoidossa kirjaaminen on yksi tärkeimmistä hoidon osa-alueista, ja sitä pyritään jatkuvasti kehittämään erilaisilla teknologisilla ja digitaalisilla ratkaisuilla. Leikkauspotilaan virallisena dokumenttina toimii anestesialomake, jonka tiedoista […]

Elvytysosaaminen osaksi ECT-poliklinikan turvallisuuskulttuuria

LAB-ammattikorkeakoulun Anestesiahoitotyöhön erikoistunut osaaja -koulutuksessa opiskelijoiden kehittämisprojektit luovat uusia käytänteitä vahvistaen osaamista sekä hoitotyön laatua. Kanta-Hämeen keskussairaalan ECT-poliklinikalle kehitettiin elvytysprotokolla lisäämään potilasturvallisuutta. Potilasturvallisuudella tarkoitetaan sitä, […]