Puhelimitse tapahtuva hoidon tarpeen arviointi suun terveydenhuollossa

Hoidon tarpeen arvioinnilla tarkoitetaan asiantuntijan tekemää arviota hoidon tarpeellisuudesta ja kiireellisyydestä (Syvänoja & Äijälä 2009). Suun terveydenhuollossa tätä arvioita tehdään paljon puhelimitse. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) suun terveydenhuoltoon kuuluu viisi eri aluetta; Lahden alue, läntinen-, itäinen-, eteläinen- ja pohjoinen alue. Laurilan ja Tannijärven (2020) opinnäytetyössä selvitettiin PHHYKYn suun terveydenhuollon asiakasohjauksen nykytilaa yhtymän eri alueilla ja kehitettiin puhelimessa tapahtuvaa hoidon tarpeen arviointia. Opinnäytetyön tavoitteena oli saattaa potilaat hoidon tarpeen arvioinnissa samanarvoiseen asemaan hyvinvointiyhtymän eri alueilla, kehittämällä puhelimessa tapahtuvaan hoidon tarpeen arviointiin yhtenäiset ohjeet.  

Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyönä ja työn tilaajana oli PHHYKY. Kehittämistyössä tiedonhankintamenetelmänä hoidon tarpeen nykytilasta käytettiin teemahaastatteluja, jotka tehtiin hoidon tarpeen arvioinnissa työskenteleville suun terveydenhuollon työntekijöille. 

Dentist Woman Wearing White Gloves and White Scrubsuit Checking Boy's Teeth
Kuva 1. Hoidon tarpeen arviointi johtaa suun terveyden tarkastamiseen (Pexels 2020)

Työntekijöiden kokemuksia 

Haastatteluaineistosta tuli ilmi puutteita ja riittämättömyyttä hoidon tarpeen arvioinnissa kysyttäessä asiakkailta esitietoja, jotka kuuluvat hoidon tarpeen arvioinnin sisältöön. Osin tätä hoidontarpeen arvioinnin riittämättömyyttä selittää se, ettei alueilla ole selkeää ohjeistusta siitä, mitä asiakkaalta tulee puhelimessa kysyä. Myös asiakasohjauksen käytänteet vaihtelivat alueittain, ja myös alueiden sisällä oli erilaisia toimintatapoja.  

Haastateltavat kokivat haasteina suuren puhelujen määrän, vastaanottoaikojen riittämättömyyden, kiireen ja vähäisen työkokemuksen. Kiireen ja puhelujen määrän haastateltavat kertoivat vaikuttavan hoidon tarpeen arvioinnin laatuun.   

Haastateltavat kokivat, että hoidon tarpeen arviointia suun terveydenhuollossa voidaan kehittää panostamalla koulutukseen ja uusien työntekijöiden perehdytykseen. Lähes kaikilla alueilla koettiin tarpeellisena saada yhteiset ohjeet puhelimitse tapahtuvaan hoidon tarpeen arviointiin sekä ohjeita asiakasohjauksen toteuttamiseen, esimerkiksi milloin asiakas ohjataan Akuutti 24- hammaslääkäripäivystykseen. 

Hoidon tarpeen arviointi -toimintamalli 

Kehittämisprosessin tuloksena syntyi yhtenäinen suun terveydenhuollon toimintamalli hoidon tarpeen arviointiin (HTA). Kyseistä HTA-toimintamallia tullaan käyttämään puhelimitse tapahtuvan hoidon tarpeen arvioinnin tukena. Toimintamalli sisältää ohjeistuksen kysymyksistä, joiden avulla mahdollistuu potilaan huolellinen suun terveydentilan kartoitus ja sen perusteella hoidon kiireellisyyden arviointi. 

Kirjoittajat 

Piia Laurila ja Laura Tannijärvi ovat suuhygienistiopiskelijoita Savonia-ammattikorkeakoulussa. Blogi liittyy heidän opinnäytetyöhönsä. Suuhygienistikoulutus on toteutettu Savonia-ammattikorkeakoulun, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteistyönä. 

Tarja Ruokokoski on suuhygienistin tutkinto-ohjelman lehtori Savonia-ammattikorkeakoulusta. Ruokokoski toimi opinnäytetyön ohjaajana.  

Sari Lappalainen on LAB-ammattikorkeakoulun lehtori ja toimii suuhygienistikoulutuksen koordinaattorina Lahdessa. 

Lähteet 

Syvänoja, P. & Äijälä, O. 2009. Hoidon tarpeen arviointi. Sastamala: Tammi. 

Laurila, P. & Tannijärvi, L. 2020. Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi puhelimitse: Asiakasohjauksen kehittäminen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (PHHYKY) Suun terveydenhuoltoon. Opinnäytetyö Savonia ammattikorkeakoulu, suuhygienistin tutkintoala. Kuopio. [Viitattu 8.8.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020060416909 

Kuvat

KUVA 1. Pexels. Dentist Woman Wearing White Gloves and White Scrubsuit Checking Boy’s Teeth 2016. [Viitattu 10.11.2020].  Saatavissa: https://www.pexels.com/photo/pain-armchair-dentist-suffering-52527/ 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *