Strategisen hankintajohtamisen neljä menestystekijää

Kuvassa jäkäläinen mätäs. Kuvituskuva.
Kuva 1. Hankintajohtamisen poluilla. (Kuva: Pia Stenroos)

Kaikki johtajat voivat menestyä, mutta hyvä johtaminen vaatii paljon itsetutkimista ja muun maailman ymmärtämistä. Stenroos (2021) tarkasteli YAMK-opinnäytetyössään strategisen hankintajohtamisen kehittämistä rakennusalan organisaatiossa. Tulokset osoittivat, että hankintajohtamista voidaan lisätä seuraavin keinoin: hankinta tulee mieltää osaksi strategiatyöskentelyä, on huomioitava osallistavat toimintatavat ja avoin ja kattava tiedonvälitys. Keskeinen tekijä menestyville yrityksille on halu parantaa toimintaa ja mikä tärkeintä, organisaatiolla on oltava halua kehittämistyöhön ja kykyä ottaa hankinta osaksi strategiaa. Selkeä viitekehys menestymiselle linkittyy neljään kivijalkaan, joita ovat:

1. Tiedolla johtaminen ja vaikuttavuus

Organisaation tehtävät ja tavoitteet on tutkittava ja analysoitava huolellisesti. Strateginen johtaminen tarjoaa arvoa organisaatiolle ja sen sidosryhmille. Johtajan on kyettävä kehittämään näkemys organisaation kokonaistavoitteista mahdollisimman laajasti. On tutkittava tavoitteita ja organisaation suhdetta ympäristöön. Mitä nopeammin pystymme arvioimaan saamaamme tietoa ja asiakkaiden tarpeita, sitä nopeammin pystymme reagoimaan ja johtamaan sekä vastaamaan tarpeisiin. Tämä kaikki vaatii itseluottamusta, tilannetajua ja vaikuttavuutta. Mitä enemmän luotamme tietoon ja ratkaisujen tekemiseen, sitä tehokkaammin saamme aikaan tuloksia ja saavutamme tavoitteet. Ilman tietoa ei voi johtaa. Kaikki tekeminen perustuu suunnitelmaan, mutta hyvä suunnitelma vaatii myös hyvän toteutuksen. Suunnitelmallinen toteuttaminen on osa saavuttamista – uskalla myös epäonnistua! Tavoitteiden saavuttamiseen liittyy useita epäonnistumisia ja uusia nousuja. (Lync 2018.) Kehittämällä omia taitojamme pysymme mukana maailman kehityksessä ja pystymme tämän myötä arvioimaan paremmin tulevaa sekä kehittämään johtamistamme. Kokemukset vahvistavat ja tuovat mukanaan varmuutta ja vahvuutta johtamiseen. (Stenroos 2021.)

2. Toimittajasuhteet

Jokainen kanssakäyminen on osa omaa tai tulevaa verkostoamme. Ilman verkostoa emme pysty pääsemään tavoitteisiimme. Ihmissuhteilla on merkittävä merkitys työelämän tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteiden saavuttamiseen liittyy useita epäonnistumisia ja uusia nousuja. (Stenroos 2021.)

3. Riskienhallintataidot

Riskienhallintataidot ovat osa päivittäistä johtamista. Riskienhallinta on analysointia ja tulevaisuuden pohtimista skenaariotyöskentelyn avulla. Riskienhallinta tulee integroida tärkeimpiin liiketoimintaprosesseihin ja toimintoihin. Riskien tunnistus-, arviointi-, hallinta- ja raportointitoimenpiteet tulee arvioida huolellisesti ja olennaisimmat riskit pyrkiä ennalta ehkäisemään. (Logistiikan maailma 2021.)

4. Strateginen kehittäminen

Kaikki tekeminen perustuu suunnitelmaan, mutta hyvä suunnitelma vaatii myös hyvän toteutuksen. Strategiavaihtoehdot on ensin kehitettävä ja sitten valittava.  Menestyäkseen strategia vaatii näkemystä ja se rakentuu organisaation erityisosaamisen ja sidosryhmäsuhteiden pohjalta, joita sillä on ulkopuolisten toimittajien, asiakkaiden, jakelijoiden ja hallituksen kanssa. Monille organisaatioille tämä tarkoittaa yhteisten etujen kehittämistä kilpailijoihin nähden. Yleensä käytettävissä on monia vaihtoehtoja, ja yksi tai useampi on valittava. (Lync 2018.)

Kirjoittajat

Pia Stenroos valmistuu tradenomiksi (YAMK) LAB-ammattikorkeakoulusta toukokuussa 2021. Artikkeli perustuu Stenroosin opinnäytetyöhön.

Kristiina Brusila-Meltovaara toimii yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä Lahdessa. Hän ohjasi Pia Stenroosin opinnäytetyön. 

Lähteet

Logistiikan maailma. 2021. Sopimukset ja riskienhallinta. Logistiikan maailma.fi. [Viitattu 2.5.2021]. Saatavissa: https://www.logistiikanmaailma.fi/sopimukset/riskienhallinta/

Lynch, R. 2018. Strategic Management. 8. uudistettu painos. Harlow, England: Pearson.

Stenroos, P. 2021. Strategisen hankintajohtamisen kehittäminen asuntotuotannossa. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, Uudistava johtaminen. Lahti. [Viitattu 8.5.2021]. Saatavissa: http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105138627

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *