Terveyspalvelujen tarjoaja sosiaalisessa mediassa

Yhä useampi yritys siirtyy sosiaalisen median eri kanaviin, ja niihin sisältöä luotaessa täytyy ottaa huomioon oman kohderyhmän käyttäytyminen. Tässä artikkelissa tarkastellaan työterveyspalvelujen tarjoajan roolia ja toimintaa sosiaalisessa mediassa. 

[Alt-teksti: Taustalla näkyy avattuna, etualalla käsi, joka pitelee aktiivista älypuhelinta.]
Kuva 1. Sosiaalisen median merkitys yrityskäytössä kasvaa jatkuvasti. (PhotoMIX Company 2018)

Sosiaalinen media markkinoinnissa

Sosiaalista mediaa voidaan käyttää yrityksessä yhtenä työkaluna näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämisessä. Hannukaisen ja Pölläsen (2021) opinnäytetyössä tutkittiin, kuinka terveyspalvelujen tarjoaja voi hyödyntää sosiaalista mediaa markkinoinnissa sekä sosiaalisen median vaikutusta yrityksen luotettavuuteen.

Etelä-Karjalan alueella toimivat terveyspalvelujen tarjoajat käyttävät pääasiassa kanavina Facebookia, Instagramia ja LinkedInia markkinoinnin tukena. Tutkimuksessa selvitettiin vastanneiden ensimmäiseksi käyttämiä kanavia tiedonhaussa. Kuten kuvasta 2 nähdään, yrityksen on myös tärkeää kiinnittää huomiota ajantasaisiin ja informatiivisiin verkkosivuihin, sillä uudet potentiaaliset asiakkaat käyttävät verkkosivuja ensimmäisenä tiedonhakukanavana. (Hannukainen & Pöllänen 2021.)

Koronapandemia on lisännyt sosiaalisen median käyttöä, sillä jopa 69 % 16–89-vuotiaista käytti palveluita Suomessa vuonna 2020. Suosituimpia yhteisöpalveluita olivat Facebook 58 %, WhatsApp 50 % ja Instagram 39 %. (Kohvakka & Saarenmaa 2021.) 

[Alt-teksti: Taulukko, joka osoittaa, että asiakkaat etsivät tietoa yrityksestä ensisijaisesti yrityksen verkkosivuilta.]
Kuva 2. Vastanneiden ensimmäiseksi käyttämä kanava tiedon etsimiseen yrityksestä. (Hannukainen & Pöllänen 2021)

Luotettavuus

Tutkimuksessa kysyttiin Etelä-Karjalan alueella asuvilta yrityksen sosiaalisen median toiminnan vaikutuksesta sen luotettavuuteen (kuva 3). Vastaukset jakautuivat tasaisesti vaihtoehtojen 1–3 välille eli sosiaalisen median käytöllä ei ole suurta merkitystä luotettavuuden kannalta suurimmalle osalle vastaajista.

[Alt-teksti: Taulukko, jossa valtaosa vastauksista asettuu kolmoseen eli skaalan puoliväliin.]
Kuva 3. Vastanneiden mielipide yrityksen sosiaalisen median käytön vaikutuksesta luotettavuuteen asteikolla 1–5 (1=ei vaikuta, 5=vaikuttaa). (Hannukainen & Pöllänen 2021)

Tutkimustuloksista saatiin selville myös, mitä eteläkarjalaiset odottavat työterveyspalveluidentarjoajalta. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista odottaa yksilöllistä ja nopeaa palvelua sekä edullista hintatasoa. Lisäksi yrityksen ajamia arvoja ja paikallisuutta arvostetaan.

Verkkosivujen päivittäminen on tärkeää, sillä asiakkaat etsivät tätä kautta ensimmäiseksi tietoa yrityksestä. Sosiaalisen median käytöllä ei ole suurta merkitystä yrityksen luotettavuuteen, mutta sosiaalisen median kanavia voidaan tästä huolimatta käyttää markkinoinnissa hyödyksi.

Kirjoittajat

Hinna Hannukainen ja Emma Pöllänen ovat markkinoinnin opiskelijoita LAB-ammattikorkeakoulussa.

Sampo Kokkonen toimii markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Hannukainen, H. & Pöllänen, E. 2021. Strateginen markkinointisuunnitelma ja sosiaalisen median strategia: case Lappeenrannan Työterveys Oy. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, Liiketalouden ala. Lappeenranta. [Viitattu 2.12.2021]. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021120523826

Kohvakka, R & Saarenmaa, K. 2021. Median merkitys on kasvanut – monet ikäihmiset ovat ottaneet melkoisen digiloikan. Tilastokeskus. [Viitattu 2.12.2021]. Saatavissa: https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2021/median-merkitys-on-kasvanut-pandemian-aikana-monet-ikaihmiset-ovat-ottaneet-melkoisen-digiloikan/

Kuvat

Kuva 1. PhotoMIX Company. 2018. Käsi, apple, iphone, älypuhelin. Pexels. [Viitattu 2.12.2021]. Saatavissa: https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/kasi-apple-iphone-alypuhelin-887751/

Kuva 2. Hannukainen, H. & Pöllänen, E. 2021.

Kuva 3. Hannukainen, H. & Pöllänen, E. 2021.