Turvallisen lääkehoidon toteuttaminen sosiaalihuollon ammattiryhmissä

Turvallista lääkehoitoa toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollossa moni eri ammattiryhmä. Yleisimmin pidetään itsestäänselvyytenä, että valmistunut sairaanhoitaja toteuttaa lääkehoitoa useammissa yksiköissä. Sosiaalialalla työskentelee moniammatillinen verkosto, jossa toimii muun muassa sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijöitä, sosionomeja sekä lähihoitajia. (Naumanen & Tirkkonen ­­2016.)  Näissä yksiköissä ei välttämättä ole sairaanhoitajia. Tämän vuoksi sosiaalihuollon yksiköissä törmää useammin lääkkeellisiin hoitoihin, joita toteuttavat sosiaalihuollon ammattihenkilöt.

Sosionomin tutkintoon ei kuulu lääkehoidon oikeuksia, vaan opiskelijoille tarjotaan harjoitusta turvallisen lääkehoidon opintojakson kautta. Sosionomikoulutuksen opetussuunnitelmassa mainitaan, että tutkintoon kuuluu lääkehoidon osaamisen perusteita, jotka tarjotaan vapaavalintaisina opintoina opiskelijoille.

Työelämässä lääkehoitoon osallistuvan tai sitä toteuttavan tulee kantaa vastuu lääkehoidon toiminnasta. (STM 2021). Työnantajan on tarjottava lääkehoidon koulutus ja pätevöittäminen työntekijälleen. Tämän jälkeen työntekijä voi saada kirjallisen luvan toteuttaa lääkehoitoa.

Fimean mukaan sosionomi voi suorittaa vähintään lähihoitajan lääkehoidon osaamisvaatimukset ja saada tästä kirjallinen todistus. Tämän jälkeen sosionomi voi osallistua lääkehoitoon muun muassa lääkkeiden jaon kautta, lääkkeen antoon luonnollisen tien kautta. Työnantajan tulee kuitenkin varmistaa osaaminen esimerkiksi lääkehoidon näyttöjen kautta. Lääkehoidon osaamisen varmentamisen jälkeen sosionomi tarvitsee kuitenkin vielä luvan vaativamman lääkehoidon toteuttamiseen, jonka myöntää yksikön vastaava lääkäri. (Fimea 2023.)

Kuva 1. Työnantajan vastuulla on, että esimerkiksi sosionomilla on käytännön tilanteissa tarvittava lääkeosaaminen. (stevebp 2018)

Suosittu opintojakso

LAB-ammattikorkeakoulu tarjoaa sosionomiopiskelijoille turvallisen lääkehoidon opintojakson, jonka teemat käsittelevät turvallista lääkehoitoa, turvalliseen lääkehoitoon liittyviä periaatteita ja toimintaympäristöjä, lääkkeiden antotapoja ja lääkemuotoja. Opintojaksopalautteiden mukaan opintojakso on ollut erittäin pidetty, ja aloituspaikat ovat täyttyneet nopeasti.

Opintosuunnitelmat vaihtuvat alkuvuodesta 2024, ja turvallisen lääkehoidon opintojaksoon on kehitetty harjoitustunteja, joissa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan konkreettisia kliinisiä lääkehoidon taitoja kampuksella. Näin sosionomiopiskelijoille voidaan tarjota vielä laadukkaammat lääkehoidon edellytykset ennen työelämään siirtymistä.

Kirjoittaja

Fanny Kilpinen opettaa lääkehoitoa LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä Lahden kampuksella sekä Päijät-Hämeen kesäyliopistossa.

Lähteet

Fimea. 2023. Turvallinen lääkehoito. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus. Viitattu 21.11.2023. Saatavissa https://fimea.fi/kehittaminen_ja_hta/jarkeva-laakehoito/turvallinen-laakehoito

Naumanen, E. & Tikkonen, O. 2016. Turvallinen lääkehoito sosiaalialan opiskelijoille ja työntekijöille. Lahden ammattikorkeakoulu. Viitattu 21.11.2023. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/115390/Tirkkonen_Olli.pdf?sequence=1&isAllowed=y

stevebp. 2018. Buissinne, S. Pilleri, geelikapseli, lääke. Pixabay. Viitattu 21.11.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/pilleri-geeli-kapseli-l%C3%A4%C3%A4ke-3069032/

STM. 2021. Turvallinen lääkehoito. Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2021:6. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 21.11.2023. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162847/STM_2021_6.pdf