Huomiota leikkauspotilaan normotermiaan

Anestesian takia elimistön lämmönsäätelykyky heikkenee ja vasteet lämmön nousulle ja erityisesti laskulle heikkenevät. Ihmisen ollessa hereillä 0,2 celsiusasteen muutos ydinlämpötilassa saa elimistön aloittamaan korjaustoimet. Anesteettien vuoksi tämä toleranssi levenee jopa 4 celsiusasteella. Anestesian aikana elimistö ei kykene lisäämään lämmön tuottoa. Oli anestesiamuotona sitten laaja puudutus tai yleisanestesia, voidaan todeta elimistön lämmönsäätelykyvyn sammuvan merkittävissä määrin. (Kokki 2013.) Anestesian toteutus edellyttää elimistön vitaaliparametrien jatkuvaa monitorointia, mukaan lukien kehon lämpötilan seuranta. Lämpötilan on kuitenkin todettu olevan yksi vähiten tarkkailluista parametreista leikkauksen aikana. (Bindu ym. 2017.) Merkittävä ydinlämmön lasku leikkauspotilaalla heikentää ennustetta. Tästä syystä potilaan lämpötaloudesta täytyy huolehtia. (Kokki 2013.)

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten anestesia- ja leikkaustoiminnan yksikön potilaiden normotermian eli kehon normaalin lämpötilan tukemista haluttiin ohjeistuksen ja informaation lisäämisen muodossa tehostaa. Kohdeyksikössä haluttiin käytännöllistää aiheeseen liittyvä uusi hoitosuositus Aikuispotilaan normotermian ylläpito perioperatiivisen hoitoprosessin aikana (Kajaner-Unkuri ym. 2022). Kehityksen tarve aiheeseen liittyen oli ilmeinen.

Kuva 1. Lämpöpatja potilaan normotermiaa tukemassa. (Kuva: Hanne Liikanen)

Ohjeistus kehittämään potilasturvallisuutta 

Kehittämistehtävässä tavoitteena oli yhtenäistää Soiten anestesia- ja leikkaustoiminnan henkilöstön tapoja huolehtia potilaan normotermiasta perioperatiivisen hoitoprosessin aikana luomalla aiheesta ohje yksikön käyttöön. Myös potilaan leikkausta edeltävää ja sitä seuraavaa normotermiaa käsittelevää ohjekokonaisuutta voivat hyödyntää leikkauspotilaiden pre- ja postoperatiivisesta hoidosta vastaavat yksiköt. Yksiköille laadittiin potilaan koko perioperatiivisen hoitopolun käsittävä ohje aiheeseen liittyvän toiminnan tueksi hyödyntämällä hoitosuositusta aikuispotilaan normotermian ylläpito perioperatiivisen hoitoprosessin aikana (Kajander-Unkuri ym. 2022).

Ohjeen raakaversion valmistuttua huhtikuussa edettiin palautevaiheeseen. Yksikön henkilöstö antoi tuotokseen liittyen korjaus- ja täydennysehdotuksia. Palautevaiheeseen osallistuivat yksikössä työskentelevät henkilöt, instrumentti- ja anestesiahoitajien lisäksi myös lääkintävahtimestarit. Ohjetta muokattiin saatujen palautteiden perusteella ja lopullinen, valmis tuotos esiteltiin yksikön ylilääkärille. Normotermian tukemiseen liittyviin käytäntöihin tutustuttiin myös yksikkövierailun merkeissä Oulun yliopistollisen sairaalan keskusleikkausosastolla, ja vierailun aikana kerättyä informaatiota hyödynnettiin kehittämisprojektissa.

Normotermia perioperatiivisen hoitoprosessin aikana sai yksikössä aiheena paljon näkyvyyttä jo ohjeistuksen laatimisen alkumetreillä. Henkilöstö on koko prosessin ajan ollut projektista hyvin kiinnostunut ja kokenut sen tarpeelliseksi. Ohje esitellään leikkauspotilaiden hoitoon osallistuville yksiköille Keski-Pohjanmaan alueella. Leikkauspotilaan normotermiasta huolehtiminen kuuluu jokaiselle potilaan hoitoon osallistuvalle ammattilaiselle.

Kirjoittajat

Hanne Liikanen työskentelee anestesiahoitajana Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten anestesia- ja leikkaustoiminnan yksikössä ja suorittaa anestesiahoitotyöhön erikoistunut osaaja -opintoja LAB-ammattikorkeakoulussa.

Maria Tuominen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina Hyvinvointi-yksikössä.

Lähteet 

Bindu, B., Bindra, A. & Rath, G. 2017. Temperature management under general anesthesia: Compulsion or option. Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology 33(3), 306‒3016. Viitattu 17.9.2023. Saatavissa https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29109627

Kajander-Unkuri, S., Kouvalainen, T., Niskanen, O., Rantanen, A., Rauta, S., Rissanen, K. & Valkonen, M. 2022. Aikuispotilaan normotermian ylläpito perioperatiivisen hoitoprosessin aikana -Hotus-hoitosuositus®. Hoitotyön tutkimussäätiö. Viitattu 17.9.2023. Saatavissa https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2022/09/normotermia-hoitosuositus.pdf

Kokki, H. 2013. Perioperatiivinen lämpötalous. Finnanest 2013: 46 (2). Viitattu 17.9.2023. Saatavissa http://www.finnanest.fi/files/kokki_perioperatiivinen_lampotalous.pdf