Tutkimus ja kehitys eurooppalaisessa koulutuksen ekosysteemissä

Dynaamisella koulutuskentällä ammatillinen koulutus erottuu keskeisenä sillanrakentajana yliopistoissa tehtävän akateemisen oppimisen ja käytännön soveltamisen välillä. Ammatillisen koulutuksen keskukset toimivat sulattimina, joissa muovataan taitavia ammattilaisia myös taiteen ja käsityön alalla. Näiden keskusten tutkimus- ja kehitystoiminta (T&K) on keskeinen tekijä innovaatioiden edistämisessä, opetussuunnitelman ajankohtaisuuden varmistamisessa ja taitojen sovittamisessa yhteen teollisuuden vaatimusten kanssa. (Euroopan komissio 2020)

Tämän tärkeän näkökohdan tutkimiseksi MOSAIC-projekti järjesti kaksi fokusryhmähaastattelua, joissa kerättiin käytäntöjä, kokemuksia ja oivalluksia kuudelta asiantuntijalta kuudesta hankkeeseen osallistuvasta organisaatiosta koskien T&K-toimintaa ammatillisen koulutuksen keskuksissa. Keskustelut olivat valaisevia ja ne toivat konkreettisesti esiin tämän alueen menestymisen strategiat ja haasteet. Haastattelujen analyysi on edelleen käynnissä, mutta koulutuksen kehittämisen ja yritysyhteistyön sekä innovaatiokulttuurin edistämisen teemat nousivat erityisesti esiin käydyistä keskusteluista. (MOSAIC 2024)

Ryhmä opiskelijoita kehitysprojektin äärellä
Kuva 1. T&K-toimilla voidaan tukea merkittävästi perustaitojen oppimista sekä kehittää yritysyhteistyötä. (Kuva: Danilyuk 2021)

Yrityskumppanuuksien, koulutuksen kehittämisen ja innovaatiokulttuurin pyhä kolminaisuus

Yhteistyö yritysten kanssa nousi tehokkaan T&K-toiminnan kulmakiveksi ammatillisessa koulutuksessa. Hyödyt kulkevat molempiin suuntiin: oppilaitokset saavat reaalimaailman näkemyksiä kehittyvistä taitovaatimuksista ja voivat siten sopeuttaa koulutusohjelmansa vastaamaan teollisuuden standardeja luoden osaamispolun, joka vastaa työelämän tarpeita. Uusien teknologioiden saumaton integrointi koulutusohjelmiin on tärkeää osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Ammatillisten oppilaitosten on keskityttävä tulevaisuuden taitojen kehittämiseen ja T&K-oivallusten avulla voidaan ennakoida teollisuuden trendejä sekä varustaa oppijat tarvittavilla taidoilla menestymiseen työelämässä. Vastaavasti yritysten kannalta yhteistyöllä koulutusorganisaatioiden kanssa voidaan vahvistaa yritysten elinvoimaisuutta kilpailuilla markkinoilla. Ammatillisen koulutuksen T&K perustuu ytimessään innovaatiokulttuuriin. Kokeilemiseen ja iterointiin kannustavan ympäristön luominen on tärkeää, ja opettajien ja oppijoiden on voitava omaksua uteliaisuuden ja oivaltamisen edellyttämä mielentila. Innovaatiokulttuurin edistämisen avulla ammatilliset oppilaitokset voivat pysyä ajan tasalla ja sopeutua nopeasti muuttuviin teollisuuden dynamiikkoihin. Innovaatioiden syntyminen edellyttää tietynlaista mielenmallia ja uskallusta kokeilla aiemmin kokeilematonta – yhdessä tekeminen rohkaisee sekä opiskelijoita että työelämässä toimivia.

Katse tulevaisuuteen

T&K-toimenpiteet ovat hyvin samankaltaisia ammatillisessa koulutuksessa kuin ammattikorkeakoulutasolla ja siksi yhteisiä suuntaviivoja on vaivaton vetää. Haastattelumme osoittivat selvästi, että T&K-toiminnan avulla voidaan muokata niin osaamisen kehittämisen tulevaisuutta kuin tukea erityisesti pk-sektorin yritysten kestävää liiketoimintaa, sillä henkilökohtaisten oppimispolkujen luominen yhteistyössä teollisuuden kanssa mahdollistaa lähes rajattoman innovaatiopotentiaalin. Hyödyntämällä yhteistä asiantuntemustamme voimme piirtää kurssin kohti joustavampaa, sopeutuvampaa ja osallistavampaa koulutuksen ekosysteemiä. Matka kohti huippuosaamista on hyvä perustaa uteliaisuuteen, luovuuteen ja periksiantamattomuuteen.

Kirjoittaja

Katariina Mäenpää työskentelee TKI-asiantuntijana LAB Muotoiluinstituutissa ja on toiminut MOSAIC – Mastering job-Oriented Skills in Arts & crafts thanks to Inclusive Centres of vocational excellence -hankkeen osatoteutuksen projektipäällikkönä vuodesta 2023 lähtien.

Lähteet

Euroopan komissio 2020. Vocational education and training initiatives. Viitattu 21.5.2024. Saatavissa https://education.ec.europa.eu/education-levels/vocational-education-and-training/about-vocational-education-and-training

Danilyuk, P. 2021. Kuvituskuva. Pexels. Viitattu 22.5.2024. Saatavissa https://www.pexels.com/photo/a-team-sitting-on-the-table-7674594/

MOSAIC. 2024. In the dynamic landscape of education. Viitattu 25.5.2024. Saatavissa https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:share:7197142797039079424/