Työpaja apuna uuden elinvoimaohjelman luomisessa

Imatran elinvoimaohjelman toimenpiteitä valmisteleva työpaja järjestettiin Imatran kaupungintalolla 15.8.2023. Korkeakouluyhteistyö nähtiin tärkeäksi osaksi uutta elinvoimaohjelmaa, joten myös Business Mill oli mukana työpajassa tuoden esille oppilaitosyhteistyön mahdollisuudet etenkin yritysnäkökulmasta. Yritysten uudistumisen palvelut kuuluvat Business Millin palvelutarjontaan (LAB 2023). 

Iltapäivässä kuultiin useita puheenvuoroja alueeseen vaikuttavista muutosvoimista ja tulevista trendeistä. Imatra ei ole poikkeus ikärakenteen tai maahanmuuton osalta verrattuna koko Etelä-Karjalan maakuntaa. Työikäisen väestön ennustetaan vähenevän neljänneksen vuoteen 2040 mennessä (Pyykkölä 2023).

Markku Pyykkölä FCG:ltä kertoi esityksessään tilastotietoa Imatralta. Työpaikkojen määrä on vähentynyt, mutta samalla yritysten määrä on kasvanut; tämä tarkoittaa, että Imatralla syntyneet yritykset ovat pieniä, yhden tai kahden hengen yrityksiä (Pyykkölä 2023.) Elinvoiman kannalta on tärkeää, että yritykset pysyvät kilpailukykyisinä ja että ne pystyvät kehittymään ja kasvamaan tulevaisuudessa. Näin niillä on kyky tulevaisuudessa toimia työllistäjinä ja elinvoiman vahvistajina.

Työpajassa oli tarkoitus saada laajalta asiantuntijajoukolta kaikki näkemykset irti uuden elinvoimaohjelman suunnitteluun. Esitysten jälkeen asiantuntijat työstivät pienryhmissä elinvoimatekijöitä teemoittain. 

Kuva 1. Imatralla panostetaan elinvoimaiseen toimintaympäristöön sekä yritysten hyvinvointiin. (Kuva: Emma Latvala)

Korkeakouluja tarvitaan koko maakunnan alueella

Innovaatiokorkeakoulu on erittäin tärkeässä asemassa koko Etelä-Karjalan maakunnassa. Pienillä yrityksillä ei ole resurssia kehittämistoimiin, joita tulevaisuuden kasvuun tarvitaan, joten korkeakouluyhteistyö on tärkeää alueen yrityksille.

Elinvoimatyöpajassa kuultiin LUT-yliopiston tutkimusjohtajan Petteri Laaksosen puheenvuoro uusiutuvan energian tuomista mahdollisuuksista. Itäisessä Suomessa on hyvät infrat sekä tuulivoimaan että aurinkovoimaan, ja tähän yhdistettynä vetyteollisuus ja -tutkimus on Itäisen Suomen asema uusiutuvan energian teollisuudessa hyvä (Laaksonen 2023).

Imatran seudun kehitysyhtiö Kehyn toimitusjohtaja Antti Oravuo piti esityksen alueen yritysten tilanteesta toimialoittain. Oravuo kiteytti alueen tilanteen tuoden esille sen tosiasian, että robotiikka tulee tulevaisuudessa korvaamaan perinteisen teollisuuden työpaikkoja. Imatra ei voi enää kasvaa pelkästään nykyisen teollisuuden varassa. Kysymys kuuluukin, haluaako Imatra jatkossa olla mukana uusiutuvan energian teollisuudessa (Oravuo 2023).

Korkeakoulujen tehtävä on tuottaa osaavaa työvoimaa alueelle, ja uusiutuvan energian osalta koulutusta on Lappeenrannassa paljon. Pienten yritysten näkökulmasta merkittäväksi nousee myös LAB-ammattikorkeakoulussa 2024 alkava uusi kaupallistamisosaamiseen painottuva tradenomikoulutus.  

Kirjoittaja

Emma Latvala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -tiimin vetäjänä. Yritysyhteistyö sekä yritystoiminnan kehittäminen ja muutosvalmiuksien parantaminen kuuluvat hänen tehtäviinsä LABin yrityshautomossa Business Millissä.

Lähteet

Laaksonen, P. 2023. Esitys elinvoimaohjelman työpajassa. 15.8.2023. Imatra.

LAB. Business Mill 2023. Viitattu 16.8.2023. Saatavissa https://www.businessmill.fi/

Oravuo, A. 2023. Esitys elinvoimaohjelman työpajassa. 15.8.2023. Imatra.

Pyykkölä, M. 2023. Esitys elinvoimaohjelman työpajassa. 15.8.2023. Imatra.