Yhteistyön lisääminen vauhdittamaan lahtelaista kiertotaloutta

Vuosi 2021 tulee olemaan Lahdelle merkittävä. Euroopan komissio valitsi 2019 Lahden ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina Euroopan ympäristöpääkaupungiksi vuodelle 2021 (KUVA 1) (Turunen 2019). Tunnustus on hieno osoitus lahtelaisesta ympäristötyöstä. Ympäristön hyväksi tehtävä työ ei tule ilmastonmuutoksen ja muiden globaalien haasteiden vuoksi tulevaisuudessakaan vähenemään. Toimiva yhteistyö eri toimijoiden välillä on välttämätöntä, jotta jatkossakin saadaan aikaan hyviä tuloksia ja kestäviä ratkaisuja. 

KUVA 1. Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki. Kuva Tiia Permanto

Kohti kiertotaloutta

Ympäristöpääkaupunkivuoden yksi teema on kiertotalous (Lahden kaupunki 2020). Kiertotalouteen pyritään valtakunnallisellakin tasolla hallitusohjelmaa myöten (Valtioneuvosto 2020) ja Sitran kiertotalouden tiekartan avulla (Sitra 2020). Maakunnallisesti merkittävä on LAB-ammattikorkeakoulun (LAB) koordinoimassa Kiertoliike-hankkeessa tehty Päijät-Hämeen kiertotalouden tiekartta. Lahden kaupungin edustaja oli hankkeessa ohjausryhmän puheenjohtaja. Hanke on poikinut useita kiertotalousaiheisia jatkohankkeita, myös kansainvälisellä tasolla. (Manskinen 2020).

Kiertotaloudessa on paljon mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Keväällä 2020 osalle LABin projektihenkilöstöä tehdyn kyselyn mukaan Lahdessa haasteeksi on osoittautunut toimintojen ja toimijoiden hajanaisuus ja niiden väliset jännitteet, yritysten haluttomuus jakaa tietoa sivuvirroistaan ja perinteisten yritysten muuntautumishaluttomuus. Lahden tärkeimmiksi vaikuttamiskeinoiksi nähtiin kaavoitus, hankinnat ja strateginen suunnittelu sekä kaupungin hyvät verkostot, testiympäristöjen tarjoaminen, kannusteet ekologisiin valintoihin sekä edullisempi julkinen liikenne. (Permanto 2020). 

Yhteistyöllä tuloksiin

Alueellisella, valtakunnallisella, Euroopan unionin ja globaalilla tasolla on käynnistetty erilaisia toimia kestävämmän tulevaisuuden takaamiseksi, mikä vaatii tiiviimpää yhteistyötä myös eri toimijoiden välillä. Vaikka yhteistyötä on jo ollut (myös LABin ja Lahden kaupungin välillä), halu laajempaan, tiiviimpään ja organisoidumpaan yhteistyöhön on ilmeinen, kun siirrytään kohti kiertotaloutta edistäviä toimintamalleja Lahdessa (KUVA 2). Yhteistyö vaatii kohtaamisia toimijoiden välillä: tutustumista, verkostoitumista, ja tätä kautta syntyvää ajatustenvaihtoa ja ideointia. Tärkeää olisikin löytää sopivat henkilöt, joilla olisi työaikaa käytettävissä verkostoitumiseen ja yhteisten sidosryhmätilaisuuksien järjestämiseen.

KUVA 2. Kyselyyn vastanneista 13/14 vastasi olevansa samaa tai melko samaa mieltä siitä, että hankeyhteistyötä Lahden kaupungin kanssa tulisi lisätä. 1/14 vastaajasta ei ollut samaa, eikä eri mieltä väitteen kanssa. Kuva Tiia Permanto

Lahden kaupunki on ollut aktiivinen toimija myös opiskelijarajapinnassa. Moni LABin opiskelija on tehnyt opintoihinsa kuuluvan harjoittelun ja opinnäytetyön Lahden kaupungin eri yksiköissä. Tässäkin tekstissä mainittu kysely oli osa opinnäytetyötä Kiertotalous Lahdessa – TKI-hankkeet kaupungin kiertotaloutta tukemassa, jossa aihetta pohditaan huomattavasti tätä blogikirjoitusta syvällisemmin (Permanto 2020).

Kirjoittajat

Tiia Permanto on kiertotalouden mahdollisuuksiin uskova kesällä 2020 LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuva energia- ja ympäristötekniikan opiskelija.

Pia Haapea on LAB-ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan yliopettaja, jolle kiertotalouden mukainen toimiminen on tärkeää elämän kaikilla osa-alueilla.

Lähteet

Lahden kaupunki 2020. Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021. [Viitattu 1.6.2020]. Saatavissa: https://www.lahti.fi/tietoa-lahdesta/ymp%C3%A4rist%C3%B6p%C3%A4%C3%A4kaupunki

Manskinen, K. 2020. TKI-johtaja. LAB-ammattikorkeakoulu. Haastattelu 5.3.2020.

Permanto, T. 2020. Kiertotalous Lahdessa – TKI-hankkeet kaupungin kiertotaloutta tukemassa. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, tekniikan ala. [Viitattu 4.6.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020060116056

Sitra. 2020. Kiertotalouden tiekartta Suomelle 2016-2025. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. [Viitattu 1.6.2020]. Saatavissa: https://www.sitra.fi/hankkeet/kierrolla-karkeen-suomen-tiekartta-kiertotalouteen-2016-2025/

Turunen, S. 2019. Lahdesta Euroopan ympäristöpääkaupunki vuodelle 2021 – sai tittelin ensimmäisenä suomalaiskaupunkina. Yle 20.6.2019. [Viitattu 1.6.2020]. Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-10842352

Valtioneuvosto. 2020. “Suomella on hyvät mahdollisuudet kestävän kehityksen mukaiseen ekologiseen jälleenrakentamiseen”. [Viitattu 5.6.2020]. Saatavissa: https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/hiilineutraali-ja-luonnon-monimuotoisuuden-turvaava-suomi

Linkit

Linkki 1. LAB. 2020. Kiertoliike-hanke. [Viitattu 2.6.2020]. Saatavissa: https://kiertoa.wordpress.com/

Linkki 2. Päijät-Hämeen tiekartta. 2020. Kohti kiertotaloutta. [Viitattu 2.6.2020]. Saatavissa: http://www.kohtikiertotaloutta.fi/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *