Esteettömästä ympäristöstä hyötyvät kaikki

Esteetön ympäristö on välttämätön monille ihmisryhmille, mutta se auttaa suuresti myös muita tilojen käyttäjiä. Esimerkiksi tavaroiden kuljettaminen, siivous ja tilojen huolto helpottuvat, kun ei ole kynnyksiä, portaita tai jyrkkiä luiskia. (Invalidiliitto 2020.)

Esteettömyys merkitsee turvallisuutta ja laatua. Se kertoo ajattelutavasta, oikeista asenteista ja erilaisuuden huomioon ottamisesta. Esteetön ympäristö ei erottele ihmisiä heidän toimintakykynsä perusteella. Esteettömyydessä on kyse ihmisten moninaisuuden huomioon ottamisesta rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. (Invalidiliitto 2020.)

Kuva 1. Ihan samat-hankkeessa etsitään ja kokeillaan sekä pilotoidaan uudenlaisia, vertaistoimintaan perustuvia ratkaisuja. Kuva: LAB

Ihan samat-hankkeessa LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijat tekevät esteettömyyskartoituksia muun muassa paikkoihin, joissa Kiipula Ammattiopiston erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat ovat työharjoitteluissa. Keväällä 2020 esteettömyyskartoituskohteina olivat S-Market Paavolassa ja FIDA kirpputori Launeella sekä Kiipula Ammattiopiston opiskelu- ja ruokailutilat Ståhlberginkadulla.

Esteettömyyden rakennetut, sosiaaliset ja psyykkiset esteet esille

Kartoituksissa opiskelijat hyödynsivät Invalidiliiton Esteettömyyskartoitusopasta [PDF] ja Valtioneuvoston asetusta rakennuksen esteettömyydestä. Maaliskuussa LABin Lahden kampuksella pidettiin esteettömyysseminaari kartoituskohteiden edustajille, Ihan samat -hanketoimijoille ja fysioterapeuttiopiskelijoille. Seminaarissa esitettiin kartoitustulokset, valokuvia kohteista sekä toimenpide-ehdotuksia esteettömyyden parantamiseksi.

Esteettömyysseminaarissa keskusteluaiheena oli myös sosiaalinen ja psyykkinen esteettömyys. Esteettömyys on totuttu liittämään rakennettuun ympäristöön, mutta yhtä tärkeitä ovat sosiaalinen ja psyykkinen esteettömyys, joissa pääsee pitkälle jo oikealla asenteella. Sosiaalisella esteettömyydellä tarkoitetaan työpaikan ilmapiiriä, jossa jokainen voi tehdä työtään ilman pelkoa syrjinnästä, väheksymisestä tai kiusaamisesta. Psyykkisellä esteettömyydellä tarkoitetaan usein niitä kykyjä, tietoja ja taitoja, joita yksilöt tarvitsevat voidakseen tehdä työtään tehokkaasti. (Vates 2020.)

Esteettömyys lisää erilaisuuden kunnioittamista ja yhdenvertaisuutta

Erään opiskelijan kommentti oppimisestaan: ”Tekemämme esteettömyyskartoituksen myötä minulle heräsi ajatuksia erilaisesta esteettömyydestä eli tulee ottaa huomioon myös sosiaalinen ja henkinen esteettömyys sekä tiedon tai informaation saatavuus kaikille. Uskoisin tulevana fysioterapeuttina voivani vaikuttaa esteettömyyteen, joka on osa arkipäivää yhteiskunnassamme. Esimerkiksi työpaikoilla esteettömyys harvoin toteutuu täysin, mikä hankaloittaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden toimimista tiloissa.”

Ihan samat -hanketta hallinnoi LAB ja sen osatoteuttajana on Kiipulasäätiö, jonka perustehtävä on ammatillisen erityisopetuksen ja kuntoutuksen järjestäminen. Ihan samat -hankkeessa pyritään muun muassa edistämään sosiaalisia taitoja ja erilaisuuden kunnioittamista​. Hankkeella vaikutetaan näkemykseen vammaisuudesta, joka poliittisessa ja ammatillisessa kulttuurissa vallitsee. ​Hankkeessa myös turvataan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osallisuutta työelämässä.

Kirjoittaja

Pirjo Knuuttila on LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapeuttikoulutuksen lehtori.

Lähteet

Invalidiliitto. 2020. Esteettömyys. Invalidiliitto ry:n verkkosivut. [Viitattu 20.5.2020]. Saatavissa: https://www.invalidiliitto.fi/tietoa/liikkumisen-tuen-palvelut/esteettomyys

Vates. 2020. Työelämän saavutettavuus. Vates-säätiö sr. [Viitattu 20.5.2020]. Saatavissa: https://www.vates.fi/tietopaketit/tyoelaman-saavutettavuus/sosiaalinen-ja-psyykkinen-esteettomyys.html

Linkit

Linkki 1. LAB-ammattikorkeakoulu 2020. Ihan samat – Vertaisoppimista ja kohtaamisia erilaisille oppijoille. [Viitattu 20.5.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/ihan-samat

Linkki 2. Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE: Helsinki. 2019. Esteettömyyskartoitusopas. [Viitattu 20.5.2020]. Saatavissa: https://drive.google.com/file/d/1498DMnSPbcBhVXk4LJUbP7qwsu59kITW/view

Linkki 3. Finlex. 2017.Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 4.5.241/2017. [Viitattu 20.5.2020]. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170241#Pidp445924416

Kuva

LAB. 2020. Ihan samat – Vertaisoppimista ja kohtaamisia erilaisille oppijoille. [Viitattu 20.5.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/ihan-samat

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *