AATOS kehittää sote-alan opiskelijoiden teknologiaosaamista

AATOS-hanketta, ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa, koordinoi LAB-ammattikorkeakoulu ja sitä toteutetaan yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri EKSOTEn, Saimaan ammattiopisto Sampon ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus SOCOMin kanssa. Kaksi vuotta sitten alkanut Euroopan sosiaalirahaston hanke jatkuu tämän vuoden loppuun asti. Kehittämisen keskiössä LAB-ammattikorkeakoulussa on sote-alan opiskelijoiden teknologiaosaamisen lisääminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen tarvitsee teknologiaosaamista: asiakkaiden palveluissa ja hoidossa digitalisaatio ja erilaisten teknologisten ratkaisujen käyttö ovat lisääntyneet viime vuosina voimakkaasti, koska niistä haetaan apua sosiaali- ja terveysalan kasvavien asiakasmäärien palveluiden turvaamiseen. Siksi on tärkeää, että jo opiskeluaina opiskelijat oppivat hyödyntämään hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä ja ohjaamaan asiakkaita heille soveltuvien teknologisten laitteiden sekä digitaalisten palveluiden hankkimisessa ja käytössä.  (THL 2021.)

Lisäksi avohoidon ja palveluiden lisääntymisen takia muun muassa kotihoidon työskentely-ympäristö ja työlle asetetut vaatimukset ovat muuttuneet. Kansallinen tavoite on, että ikääntynyt ihminen voi asua omassa kodissaan elämänsä loppuun saakka (STM 2020). Siksi kotona hoidetaan yhä iäkkäämpiä ja huonokuntoisempia, monenlaista apua ja tukea tarvitsevia asiakkaita.

Tarvitaan käyttöönoton digiloikka

Tulevilla sosiaali- ja terveysalanammattilaisilla tulee olla tietoa ja osaamista ikääntyneiden teknologiaa ja digitaalisuutta hyödyntävistä kotihoidon palveluista (Aatos-hanke 2019). Teknologia kehittyy nopeasti ja meillä on paljon erilaista teknologiaa ja digitaalisia ratkaisuja olemassa, mutta niiden käyttöönotossa on vajetta (Hyppönen 2020).

LAB-ammattikorkeakoulu on edistänyt sote-alan opiskelijoiden osaamista ikääntyneen asiakkaan kotiin vietävästä teknologiasta ja digitaalisia palveluista AATOS-hankkeessa tuotetulla opintojaksolla. Opintojaksolla käsitellään teknologiaan liittyviä eettisiä näkökulmia, tietoturvaa ja lainsäädäntöä sekä perehdytään erilaisiin kotona asuvan ikääntyvän kokonaistoimintakykyä ja selviytymistä tukeviin teknologisiin ratkaisuihin ja digitaalisiin palveluihin. Opintojakso pilotoitiin tämän vuoden alussa ja siinä keskityttiin löytämään vastauksia, miten teknologiaa käyttämällä voidaan lisätä ja tukea kotona asuvien ikäihmisten arjessa selviytymistä. Valtaosa opintojaksolle osallistujista oli sairaanhoitaja- ja sosionomikoulutuksen opiskelijoita.

Toteutuksella mukana olleet opiskelijat antoivat hyvin arvokasta palautetta opintojakson kehittämiseen. Palaute kerättiin Webropol-kyselyllä, jonka vastausprosentti oli 85. Osallistujat olivat hyvin eri vaiheessa opintojaan, mikä asetti haasteita opintojakson suunnittelulle ja toteutukselle. Opintojakso toteutettiin täysin verkossa.

Kuva 1. Opiskelijoiden käsitys ikääntyneistä asiakkaista ja teknologiasta joutui puntaroitavaksi, ja monien asenne myös muuttui myönteisemmäksi. (sabinevanerp 2018) 

Teknologian tuomista uhkista mahdollisuuksiin

Oppimiskokemuksena opintojakson eettinen osuus sai opiskelijat miettimään omaa suhtautumistaan ja aikaisempaa käsitystään ikääntyneistä asiakkaista ja teknologiasta. Monet kuvasivat oman asenteensa muuttuneet positiivisemmaksi ja aiemmin korostuneiden uhkien ja haitan tekemisen ajatuksista, näkemään teknologian tuomat mahdollisuudet turvata ikääntyville asiakkaille parempaa elämänlaatua ja tukea toimintakykyä sekä itsenäistä kotona asumista. Opiskelijat toivat esiin myös sitä, miten runsaasti erilaisia teknologisia sovelluksia ja palveluita on jo tarjolla, mutta iäkkäillä asiakkailla on käytössään vain hyvin suppea määrä näistä. Tärkeänä opiskelijat pitivät palautteen mukaan sitä, että teknologia ei korvaa hoitotyöntekijää, vaan mahdollistaa asiakkaalle parempaa hoitoa ja palvelua.

Opiskelijoiden antama palaute opintojakson toteutuksesta oli kokonaisuudessaan myönteistä. Aiheen soveltuvuus ja toteutus verkko-opetuksena koettiin hyvänä, samoin oppimateriaalien sisältö ja esityksen tapa. Opiskelijat kokivat, että he saivat paljon täysin uutta tietoa. Opintojaksoa pidettiin mielenkiintoisena, ja sen koettiin olevan aiheeltaan tärkeä tulevan ammattilaisen työssä. Myös materiaalien ja aihepiirien vaiheittainen aukeaminen opiskelijan etenemisen mukaan koettiin selkeäksi.

Erittäin myönteistä palautetta opintojakson toteutus sai siitä, että se oli mahdollista tehdä oman aikataulun mukaisesti eli sopi hyvin työssäkäynnin ja opiskelun yhdistämiseen. Opintojaksopalautteen mukaan asiakastehtävää elävöitettiin ja selkeytettiin vaiheittaisella tehtävänannolla. Opintojakson toinen toteutus on meneillään kesäopintoina, ja kehittäminen jatkuu edelleen seuraavien palautteiden mukaan. Seuraava toteutus on vuonna 2022.

Kirjoittaja

Sari Kokkonen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa terveysalan lehtorina sekä asiantuntijana AATOS-projektissa.

Lähteet

Hyppönen, H. 2020. Toinen löytöretkien aikakausi -luento. Teknologia tutuksi -päivä. 25.11.2020. LAB-ammattikorkeakoulu.

LAB. 2021. AATOS-hanke. [Viitattu 11.6.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/aatos-ammattilainen-ja-asiakas

STM. 2020. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023: Tavoitteena ikäystävällinen Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:29. [Viitattu 7.6.2021].  https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162455

THL. 2021. Muuttuvat vanhuspalvelut. [Viitattu 7.6.2021]. Saatavissa: https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/muuttuvat-vanhuspalvelut/kotihoito