Miestämö-hanke järjestää ilmiökeskustelujen sarjan

LAB-ammattikorkeakoulun Miestämö-hanke (2020−2022) on tasa-arvohanke, jonka yhtenä tavoitteena on tuottaa mieserityistä tietoa erilaisille ammattilaisryhmille, jotka työskentelevät työllisyyspalveluiden parissa. Yksi keino tuottaa uutta tietoa on nostaa keskusteluun erilaisia työhön ja miesten elämään liittyviä sukupuolittuneita ilmiöitä ja koota näiden keskustelujen anti.

Aiheet nousevat yhteiskunnallisista ilmiöistä

Miestämö-hanke järjestää vuonna 2021 viisi keskustelutilaisuutta, joissa aiheina ovat erilaiset miesten elämään liittyvät ajankohtaiset asiat ja ilmiöt. Näissä ilmiökeskusteluiksi nimetyissä tilaisuuksissa järjestettiin keväällä kaksi tilaisuutta.

Ensimmäisellä kerralla orientoiduttiin ja kysyttiin, mitä miehille kuuluu ja millaista on miesten vanhemmuus. Puhujina toimivat Saimaan kriisikeskuksen toiminnanjohtaja Juho Heikka ja isätyöntekijä Topi Linjama, joilla kummallakin on pitkä kokemus ja syvällinen näkemys esillä olleisiin aiheisiin.


Kuva 1. Ilmiökeskusteluissa on pohdittu muun muassa työn merkitystä miehen elämässä. (Waldl 2017)


Toinen ilmiökeskustelu järjestettiin kesäkuun alussa aiheella Mies ja työ. Innostavaksi alustajaksi tilaisuuteen saatiin Ville Luukkanen Hämeen Ely-keskuksesta. Ville puhui raikkaasti omasta työhistoriastaan ja ajatuksista siihen liittyen.

Keskustelussa käsiteltiin sitä, mikä työn merkitys on miehen elämässä ja miten löytyy oma paikka työelämässä. Lähtökohtana oli kysymys, millaista on kasvaa aikuiseksi ja vanheta yhteiskunnassa, jossa työlle ja työn ahkeralle tekemiselle annetaan iso merkitys. Ihmisen identiteetti saattaa kiinnittyä siihen, mitä on tehnyt työurallaan ja millaiseen asemaan päässyt. Tällöin esimerkiksi työelämän ulkopuolella olo voi olla elämässä iso kriisi ja aiheuttaa jopa häpeää.

Suomalainen työelämä ja työttömyys on sukupuolittunutta (THL) ja vaikka naisten asema on työmarkkinoilla usein heikompi, palkkaus matalampaa ja työsuhteet useammin määräaikaisia, on miesten työmarkkina-asema suhdanneherkempi (STM 2012). Muuttuvassa maailmassa oma paikka työelämässä ei ole niin vakaa kuin aiempina vuosikymmeninä, ja muutokset markkinoilla vaikuttavat erityisesti teknologia- ja vientialoihin, joilla miehiä työskentelee paljon.

Hankkeessa tuotetaan työvälineitä ammattilaisille

Ammattilaisten kanssa on pohdittu ja havaittu sukupuolittuneita käytäntöjä myös erilaisiin työllisyys- tai sosiaalipalveluihin hakeutumisessa ja avun saamisessa. Miehet esimerkiksi ohjautuvat naisia heikommin työllisyyspalveluiden pariin. Miestämö-hankkeessa tuotetaan työkaluja ammattilaisille, jotka kohtaavat miehiä erilaisissa palveluissa. Erityisesti tarvetta on sukupuolisensitiiviselle tiedolle sekä pohdinnalle, kuinka sen avulla voitaisiin tehdä muutoksia työotteeseen.

Ilmiökeskustelujen sarja jatkuu syksyllä, aiheina muun muassa nuoret miehet sekä mies ja tunteet.

Kirjoittaja

Maina Seppälä työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana kahdessa eri tasa-arvohankkeessa.

Lähteet

LAB 2021. Miestämö – hybridillä työelämään -hanke. [Viitattu 14.6.2021]. Saatavissa:
https://lab.fi/fi/projekti/miestamo-hybridilla-tyoelamaanä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työllisyys ja työsuhteet sukupuolittain. [Viitattu 14.6.2021]. Saatavissa:
https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-tila/tyo-ja-toimeentulo/tyollisyys-ja-tyosuhteet-sukupuolittain

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2012. Työelämän muutosten vaikutukset naisten ja miesten työmarkkina-asemaan. [Viitattu 14.6.2021]. Saatavissa:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/72753/URN%3aNBN%3afi-fe201504227036.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kuvat

Kuva 1. Anna Waldl. 2017. Työkalu-rakennusalan-työntekijät. Pixabay. [Viitattu 9.8.2021]. Saatavilla: https://pixabay.com/fi/photos/ty%c3%b6kalu-rakennusalan-ty%c3%b6ntekij%c3%a4t-2222458/