Aikuisten yleisanestesian tarkistuslista silmäleikkausosastolle

Työturvallisuuslaki (23.8.2002/738) velvoittaa työnantajaa perehdyttämään työntekijän työtehtäviinsä. Työntekijälle tulee antaa riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä. Työnantajan on varmistettava, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus ovat riittäviä työhön ja työpaikan työolosuhteisiin, -menetelmiin, -välineisiin ja -tapoihin.

Työterveyslaitos suosittaa työntekijän perehdytyksen yhteydessä käyttämään tarkistuslistaa. Tarkistuslistaan sisällytetään luettelo perehdytyksen tärkeistä asioista. Lista toimii hyvänä apuna perehdyttämisen seurantaan sekä perehtyvälle että perehdyttäjälle. (Työterveyslaitos 2023.) Tarkistuslistojen tarkoitus on olla lyhyitä ja ytimekkäitä muistilistoja ammattilaisten tueksi. Niiden käyttöönottoa edistää helppokäyttöisyys ja muokkausmahdollisuus omien protokollien mukaan. (Isola 2021.)

Lisää sitoutuneisuutta työyksikköön

Perioperatiivisessa hoitotyössä eettinen päätöksenteko, henkeä uhkaavien tilanteiden varhainen tunnistaminen ja hoitaminen sekä potilaan tilan arviointi vaatii sairaanhoitajalta erittäin hyvää ammattipätevyyttä. Työssä korostuvat komplikaatioiden ennaltaehkäisy, moniammatillinen tiimityö, hoitotoimenpiteiden hallinta muuttuvissa tilanteissa ja teknologinen osaaminen. (Voutilainen 2021, 16–17.)

Laadukas perehdytys sitouttaa uuden työntekijän työpaikkaan ja lisää työntekijän ammatillista luottamusta omaan osaamiseensa, mitkä puolestaan lisäävät potilasturvallisuutta hoitotyössä (Kumpulainen & Listo 2021, 8,34,38). Potilasturvallisuuden kannalta on välttämätöntä, että henkilöstöllä on hyvä ammatillinen osaaminen, tiedot ja taidot. Perehdytysprosessin tavoitteita ovat työtehtävässä tarvittavan ydinosaamisen tuottaminen, turvallinen ja laadukas potilashoito, mutta myös työntekijän sitouttaminen organisaatioon ja hoitotyöhön. (Voutilainen 2021, 6–7.)

Osa perehdytyskokonaisuutta

Kehittämistehtävänä laadittiin Varsinais-Suomen hyvinvointialueen TYKS silmäleikkausosastolle tarkistuslista aikuisten yleisanestesian perehdytykseen. Tarkistuslista varmistaa, että kaikki yksikön perehtyvät sairaanhoitajat saavat samansisältöisen ja yhtenäisen perehdytyksen yleisanestesioihin. Listan avulla perehtyvä sairaanhoitaja voi seurata perehdytyksensä edistymistä.

Tarkistuslistan avulla parannetaan ja vahvistetaan uusien perehtyvien sairaanhoitajien valmiuksia toimia yleisanestesioissa anestesiasairaanhoitajina. Perehdytyksen avulla ammattitaito kehittyy ja potilasturvallisuus paranee.

[Alt-teksti: kaksi hoitajaa suojavarusteissaan tutkimassa monitoria sairaalaympäristössä.]
Kuva 1. Perehdytystä hengityskoneeseen silmäleikkausosastolla. (Kuva: Saija Lainio)

Yleisanestesian hoito ja valvonta on vaativaa työtä. Anestesiasairaanhoitajalla tulee olla hyvä ymmärrys muun muassa lääkkeistä, ihmisen fysiologiasta ja ventilaattorin toiminnasta kyetäkseen hoitamaan anestesioita menestyksekkäästi anestesialääkärin työparina. Kehittämistehtävänä laadittu aikuisten yleisanestesiaperehdytyksen tarkistuslista on vain yksi osa yksikön perehdytysohjelman kokonaisuudesta. Toivottavasti se täydentää omalta osaltaan yksikön yleisanestesiaperehdytystä.

Kirjoittajat

Saija Lainio työskentelee sairaanhoitajana TYKS:n silmäleikkausosastolla ja opiskelee LAB-ammattikorkeakoulun anestesiahoitotyöhön erikoistunut osaaja -koulutuksessa.

Outi Niskanen työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä ja toimii opettajana anestesiahoitotyöhön erikoistunut osaaja -koulutuksessa.

Lähteet

Isola, M. 2021. Tarkistuslistat perioperatiivisessa hoitotyössä. Opinnäytetyö YAMK. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Viitattu 19.3.2023. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/501163/Opinn%C3%A4ytety%C3%B6_Isola_Minna.pdf?sequence=2

Kumpulainen, T. & Listo, A. 2021. Perehdyttäminen hoitotyöhön sitoutumisen tukena Integratiivinen kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö YAMK. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Viitattu 19.3.2023. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/502818/Tanja_Kumpulainen.pdf?sequence=2

Työterveyslaitos. 2023. Kunnollinen perehdytys kannattaa aina. Viitattu 22.3.3023. Saatavissa https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja-tyokyky/tyoura/kunnollinen-perehdytys-kannattaa-aina

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738. Finlex. Viitattu 19.3.2023. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

Voutilainen, N. 2021. Uuden työntekijän perehdyttäminen perioperatiiviseen hoitotyöhön – Perehdytysohjelman arviointi perehdytysprosessin ja siihen osallistuneiden sairaanhoitajien näkökulmista. Opinnäytetutkielma. Itä-Suomen yliopisto. Viitattu 19.3.2023. Saatavissa https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/25410/urn_nbn_fi_uef-20210831.pdf?sequence=1&isAllowed=y