Moniammatillisen yhteistyön merkitys ikääntyneiden hoivapalveluissa

Moniammatillinen yhteistyö asiakkaan verkostoon kuuluvien tahojen kanssa on keskeinen osa iäkkään asiakkaan toimintakyvyn tukemista (Suomen fysioterapeutit 2022). Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä hyvä hoito perustuu asiakkaan toimintakykyyn sekä sen arviointiin ja tukemiseen. Hoidon tavoitteena on asiakkaan hyvä elämänlaatu ja omannäköinen elämä. Ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä työskentelee eri alojen ammattilaisia, kuten esimerkiksi lähi- ja sairaanhoitajia sekä fysioterapeutti. Lisäksi hyvään käytäntöön kuuluu, että lääkäri käy säännöllisesti yksiköissä. Asiakkaan voimavarojen tunnistaminen ja tukeminen toimii toimintakykyä edistävän hoidon pohjana. (Käypä hoito 2016.)

Asiakkaiden toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen vaatii kuntoutushenkilöstön erityisosaamista. Asiakkaille tarvitaan kuntoutuspalveluita, jotka ovat oikea-aikaisia. Henkilökunnan koulutusta tarvitaan lisää asiakaslähtöiseen ja ikääntyneiden toimintakykyä edistävään toimintaan liittyen. (STM 2020, 47, 56, 57). Moniammatillisen yhteistyön hyötyjä asiakkaalle ovat asiakkaan prosessin toimivuuden parantuminen tai nopeutuminen. Onnistuneella yhteistyöllä voidaan myös parantaa työntekijän tunnekokemusta sekä ymmärrystä asiakkaan asioista. Nämä tukevat työntekijän työssä jaksamista. (Helin 2016.)

Selkeät käytännöt tukevat moniammatillista yhteistyötä

Keväällä 2023 kehitettiin osana YAMK-opinnäytetyötä (Heimonen 2023) moniammatillisen yhteistyön toimintamalli asiakaslähtöisen hoidon tueksi ikääntyneiden hoivapalveluissa. Kartoitettavina olivat kahdessa organisaatiossa työskentelevän hoitohenkilökunnan sekä fysioterapeuttien kokemukset ja näkemykset moniammatillisesta yhteistyöstä ympärivuorokautisen hoidon yksikössä. Tavoitteena oli selkeyttää yhteistyötä sekä siihen liittyviä käytäntöjä. Tietoa kerättiin kyselyn, kokeilevan toiminnan ja arvioinnin sekä työpajatyöskentelyn keinoin. Kehittämistyössä koottiin henkilökunnan ajatusten ja kokemusten pohjalta moniammatillisen yhteistyön toimintamalli (Kuva 1), johon oli nostettu yhteistyöhön liittyviä tärkeitä näkökulmia (Heimonen 2023).

[Alt-teksti: toimintamalli kaavakuvana, osia muun muassa aktiivinen keskustelu, asiakkaan hyvinvoinnin edistäminen sekä viestintä ja tiedonkulku.]
Kuva 1. Moniammatillisen yhteistyön toimintamalli. (Heimonen 2023, 27)

Yhteistyökeskustelun avaaminen koettiin tärkeänä kehittämistyössä. Kehittämistyön nähdään edistäneen vuorovaikutusta toimijoiden välillä. Toimivan yhteistyön avulla voidaan parantaa hoidon laatua sekä tukea paremmin asiakkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä. Yhteinen toimintamalli yhtenäistää yhteistyön käytäntöjä ja prosessia sekä selkeyttää toimintaa. Työntekijöitä tulee organisaatioissa opastaa mallin käyttöön vähitellen.

Kirjoittajat

Eveliina Heimonen on sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilun YAMK-opiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa sekä fysioterapeutti.

Minna Mukka työskentelee terveysalan lehtorina sekä kuntoutuksen ja liikunnan integraatio YAMK – koulutuksen koordinaattorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Heimonen, E. 2023. Moniammatillisen yhteistyön toimintamalli asiakaslähtöisen hoidon tueksi ikääntyneiden hoivapalveluihin. YAMK-opinnäytetyö, LAB-ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu. Lahti. Viitattu 4.6.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023053116790

Helin, R. 2016. Onnistunut moniammatillinen yhteistyö terveyssosiaalityöntekijöiden kirjoituksissa. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.Viitattu 4.6.2023. Saatavissa https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/99089/GRADU-1464349049.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Käypä hoito. 2016. Hyvä ympärivuorokautinen hoito. Duodecim. Viitattu 4.6.2023. Saatavissa https://www.kaypahoito.fi/nix01676

STM. 2020. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelun laadun parantamiseksi 2020–2023. Tavoitteena ikäystävällinen Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu. Viitattu 4.6.2023. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162455/STM_2020_29_J.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Suomen Fysioterapeutit. 2022. Fysioterapia tieteenä. Viitattu 14.4.2023. Saatavissa http://www.suomenfysioterapeutit.com/ydinosaaminen/fysioterapia-ja-fysioterapeutti/fysioterapia-tieteena.html