Animaatiovideon hyödyntäminen hankeviestinnässä

Päijät-Hämeen Liikunnan ja elämysten tiekartta  (myöhemmin LEH-tiekartta) on LAB-ammattikorkeakoulun ja Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilu ry:n yhteishanke, jonka tavoitteena on koota yhteen askelmerkit alueen yhden strategisen kärjen, liikunnan ja elämystoiminnan kehittämiseksi.

LEH-tiekartan teemat ja toimenpiteet ovat rakentuneet monivaiheisesti eri sidosryhmien yhteistyössä erilaisten osallistavien menetelmien kautta. Ydin rakentuu neljästä pääteemasta: digitalisaatio, olosuhteiden ja infran kehittäminen, brändi ja asiakas sekä vahva osaaminen ja yhteistyö. Teemojen alle kytkeytyy useita toimenpiteitä niiden toteuttamiseksi. 

Hankeviestinnän haasteet

Liikkuvan kuvan tarjonta kasvaa, monipuolistuu ja muuttaa muotoaan, kun tekniikka ja digitaalisuus mahdollistavat uusia keinoja tuottaa sisältöä, Johansson (2017) summaa. Korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa video usein mielletään keinoksi tuoda esiin tutkimukseen perustuvaa aineiston hankintaa ja analyysia. Tieteellisissä tutkimuksissa tarinankerronta ja tuloksien esittäminen videomuotoisena suuremmalle yleisölle on jäänyt selkeästi vähemmälle huomiolle. (Walker & Boyer 2018.)

Suuremmassa mittakaavassa videot ovat kuitenkin vakiinnuttaneet paikkansa osana organisaatioiden viestintää. Hankkeissa videoita käytetään viestinnän tukena jo suhteellisen hyvin, mutta niiden visuaalista tarinankerrontaa ei vielä ole hyödynnetty täysimääräisesti. 

Kuva 1. Liikkuvan kuvan merkitys korostuu teknologian kehittyessä (Pxhere 2017)

Animaatiovideo tuo ydinviestin hyvin esiin

Hankkeen tuotoksien avaaminen suurelle yleisölle kiteytetysti ja sitouttavasti on haastavaa. LEH-tiekartan tuloksien osalta haluttiin nostaa esiin hankkeen laajaa ja monialaista liikunnan, matkailun, sportin ja hyvinvoinnin yhteenliittymää yksinkertaistetussa ja ymmärrettävässä tarinamuodossa. Tarinan esitysmuodoksi valikoitui video − tarinallisuuden ja visuaalisuuden korostamiseksi animaatio.

Wuorisalon (2020) mukaan videomarkkinoinnin tavoite on yksinkertaisimmillaan tavoittaa uusia yleisöjä, sitouttaa, konvertoida ja valistaa. Animaatiovideo myös erottuu edukseen muiden samankaltaisten hankkeiden tuotoksista, mahdollistaa asioita tarinankerronnallisesti sekä tuo yleisölle helposti ymmärrettävän ja muistettavan ydinviestin. 

Päijäthämäläiseltä luontopolulta tivoliin

LEH-tiekartan tuloksien viestintää varten syntyi animoitu video, jossa katsoja kuljetetaan tunnistettujen teemakokonaisuuksien läpi tarinamuodossa. Tarinan keskiössä on käyttäjä, joka löytää itsensä Päijät-Hämeestä brändiviestinnän myötä. Digitaalisten ratkaisujen avulla hän navigoituu luontopolulle, jossa infran ja olosuhteiden kehittäminen on mahdollistanut muun muassa eri käyttäjäryhmien liikkumisen luonnossa. Luonnon helmoista hän etenee tivoliin, joka kuvaa alueen moninaisuutta ja osaamista useamman toimijan näkökulmasta. Sieltä hän päätyy vahvan yhteistyön johdattelemana elämykselliseen kokemukseen.  Tarinan tavoitteena on sitouttaa, luoda merkityksiä ja tavoittaa asiantuntijoiden ja organisaatioiden lisäksi käyttäjiä ja asukkaita.

Videolla katsoja kulkee teemakokonaisuudesta toiseen (Kangas, Orpana ja Talo 2021)

Kirjoittajat

Taina Orpana työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa liiketalouden lehtorina ja toimii asiantuntijan roolissa Päijät-Hämeen liikunnan ja elämysten tiekartta -hankkeessa.

Sanna Kangas työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana Tikissä työelämään- ja Päijät-Hämeen liikunnan ja elämysten tiekartta -hankkeissa sekä sivutoimisena fysioterapian tuntiopettajana. 


Lähteet

Johansson, H. 2017. Videot eivät ole trendi. Blogikirjoitus. [Viitattu 5.5.2021.] Saatavilla: https://blogi.videolle.fi/videot-eiv%C3%A4t-ole-trendi

Walker, E.B. & Boyer, D.M. 2018. Research as storytelling: the use of video for mixed methods research. Video J. of Educ. and Pedagogy 3, 8 (2018). [Viitattu 5.5.2021.] Saatavilla: https://doi.org/10.1186/s40990-018-0020-4

Wuorisalo, J. 2020. Videomarkkinointi 2020 – strategia ja esimerkkejä. [Viitattu 5.5.2021.] Saatavilla: https://www.cuutio.com/fi/videomarkkinointi/videomarkkinointi-2020-strategia-esimerkkeja/

Linkit

Kangas, S., Orpana, T. & Talo, A. 2021. Päijät-Hämeen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartta 2030. Video. Lataaja LAB Focus. [Viitattu 17.5.2021.] Saatavilla: https://youtu.be/i8hrmJbRR80

Liikunnan ja elämysten tiekartta. 2020. [Viitattu 5.5.2021.] Saatavilla: https://lab.fi/fi/projekti/paijat-hameen-liikunnan-ja-elamysten-tiekartta

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry. 2021. [Viitattu 5.5.2021.] Saatavilla: https://www.phlu.fi/

Kuvat

Kuva 1. Pxhere. Tekniikka, verkko, internet. [Viitattu 6.5.2021.] Saatavilla: https://pxhere.com/fi/photo/779616