Porvoonjoen vedenlaadun seuranta

Porvoonjoessa Orimattilan Myllykulmankoskella aloitettiin jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta syyskuussa 2019 (kuva 1). Seurannan aloitti Lahden kaupungin rakennus- ja ympäristövalvonta. Pohjatyö seurannan aloittamiseksi tehtiin LABin energia- ja ympäristötekniikan koulutuksen opinnäytetyössä Jatkuvatoimisen vedenlaadun seurantajärjestelmän perustaminen Porvoonjoelle.

KUVA 1. Myllykulmankosken jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta-asema. (Kuva: Janika Nyberg)

Jatkuvatoimisella vedenlaadun seurannalla tarkoitetaan in situ -mittalaitteilla toteutettavaa automaattista mittausta, jossa ihmisen roolina perinteisen näytteenottajan sijaan on huoltaa mittalaitteita sekä analysoida mittausdataa. Jatkuvatoiminen seuranta mahdollistaa ajallisesti kattavan datan, jolloin pystytään havaitsemaan äkillisiä tai lyhytaikaisia vedenlaadun muutoksia. Suuren datamäärän etu on myös sen parempi tilastollinen käsiteltävyys. (Tattari ym. 2019, 9–10.) Porvoonjoen Myllykulmankosken vedenlaadun seurannan tavoitteena on saada tarkempi kuva erityisesti Porvoonjoen yläosan happitilanteesta sekä auttaa havaitsemaan mahdollisia äkillisiä vedenlaadun vaihteluita.

Seurantadata julkista

Lahden kaupungin rakennus- ja ympäristövalvonnan seurantadataan on julkinen pääsy Lahden kaupungin verkkosivuilta. Tätä seurantapalvelua ylläpitää Luode Consulting Oy. Tähän palveluun pääsee kirjautumistunnuksella vesijarvi ja salasanalla enonselka. Porvoonjoen mittasuureina ovat sameus (NTU), sähkönjohtavuus (µS/cm), happi (mg/l), lämpötila (℃) sekä sinilevät (mg/l). Mittaustiheys on kerran tunnissa. Data esitetään sekä taulukoina että kuvaajina. Kuvaajiin saa valittua näkymäksi kuluneen viikon, kuukauden tai vuoden. Esimerkiksi happipitoisuuden ja lämpötilan kuvaajassa viimeiseltä vuodelta on selkeästi nähtävissä vuodenaikaista vaihtelua happipitoisuuksissa Myllykulmankoskella (kuva 2).

Happi- ja lämpötilakuvaaja ajalta 11.2019-10.2020. Kuvaajasta on nähtävissä vuodenaikaista vaihtelua Myllykulmankosken happipitoisuuksissa. Vaihteluväli lämpötilassa 0-23, ja happipitoisuudessa 4-22
KUVA 2. Happi-/lämpötilakuvaaja viimeisen vuoden ajalta. Kuvaajasta on selkeästi nähtävissä vuodenaikaista vaihtelua Myllykulmankosken happipitoisuuksissa. (Luode Consulting Oy 2020)

Jatkuvatoimisella vedenlaadun seurannalla rooli Porvoonjoen kokonaistilan parantamisessa

Porvoonjoki on merkittävä virtavesistö, jolla on valuma-alueellaan suuri virkistyskäyttöpotentiaali. Virkistyskäyttöä kuitenkin rajoittavat Porvoonjoen vedenlaatu sekä ekologinen tila. Niitä heikentävät muun muassa maatalous sekä yhdyskuntajätevedet. (Porvooinfo.com 2020.)

Vuonna 2018 perustettiin Porvoonjoen neuvottelukunta, jonka yhtenä tarkoituksena on edistää Porvoonjoen valuma-alueen ja vesistöjen tilan parantamista. Porvoonjoen neuvottelukunta on laatinut Porvoonjoki elävämmäksi -toimenpideohjelman, jossa käydään läpi käytännön toimia, joilla Porvoonjoen tilaa parannetaan. Jatkuvatoimisen vedenlaadun seurannan perustaminen on yksi niistä, sillä aiempaa tarkempien vedenlaatutietojen lisäksi se antaa pohjan kunnostustoimien vaikuttavuuden arvioinnille. (Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry 2019.)

Kirjoittajat

Janika Nyberg on LAB-ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan opiskelija, joka teki seurannan aloittamiseksi tarvittavan pohjatyön opinnäytetyönään.

Mervi Pulkkinen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja ohjasi Janika Nybergin opinnäytetyötä.

Lähteet

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry. 2019. Porvoonjoki elävämmäksi toimenpideohjelma 2019–2029 – Porvoonjoen vesistöalue hyvään ekologiseen tilaan vuoteen 2027. [Viitattu 25.11.2020]. Saatavissa: https://www.vesi-ilma.fi/images/pdf/PorvoonjoenTPO2019.pdf

Nyberg, J. 2020. Jatkuvatoimisen vedenlaadun seurantajärjestelmän perustaminen Porvoonjoelle. AMK-opinnäytetyö. LAB ammattikorkeakoulu, tekniikan ala. Lahti. [Viitattu 25.11.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020112524353

Porvooinfo.com. 2020. Porvoonjoki. [Viitattu 25.11.2020]. Saatavissa: https://porvooinfo.com/2019/01/30/porvoonjoki/

Tattari, S., Tarvainen, M., Kallio, K., Lepistö, A., Näykki, T., Raateoja, M. & Seppälä, J. 2019. Laatukäsikirja jatkuvatoimisille vedenlaadun mittauksille. Opas hyviksi käytännöiksi. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 4/2019. Helsinki: SYKE. [Viitattu 25.11.2020]. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/299105/SYKEra_4_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Linkit

Linkki 1. Nyberg, J. 2020. Jatkuvatoimisen vedenlaadun seurantajärjestelmän perustaminen Porvoonjoelle. AMK-opinnäytetyö. LAB ammattikorkeakoulu, tekniikan ala. Lahti. [Viitattu 25.11.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020112524353

Linkki 2. Lahden kaupunki. 2020. Vesistöjen tila ja vedenlaatu. [Viitattu 25.11.2020]. Saatavissa: https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/ympariston-tila/vesistojen-tila-ja-ilmanlaatu/

Kuva

KUVA 2. Luode Consulting Oy. 2020. Tutustu automaattiseen vedenlaadun seurantaan. Porvoonjoki. Palvelun kirjautumistunnus on vesijarvi ja salasana enonselka. [Viitattu 21.11.2020]. Saatavissa: https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/ympariston-tila/vesistojen-tila-ja-ilmanlaatu/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *