Asiakasraati osana hyvinvointiteknologian kehittämistä

LAB WellTechin asiakasraati kokoontui ensimmäisen kerran joulukuussa Lahdessa LAB-ammattikorkeakoulun LAB WellTechin tiloissa. Asiakasraati koostuu vapaaehtoisista ja uteliaista henkilöistä, joita yhdistää kiinnostus hyvinvoinnin ja sosiaali- ja terveyspalveluiden teknologinen kehittäminen ja testaaminen loppukäyttäjien näkökulmasta. Asiakasraati tuleekin olemaan tärkeässä asemassa uusien ja jo markkinoilla olevien ratkaisujen testaamisessa ja arvioinnissa.

LAB WellTech (LAB 2022) on syksyn aikana erilaisissa yleisötapahtumissa keskustellut loppukäyttäjien kanssa hyvinvointiteknologian nykytilasta ja tulevaisuudesta. Olemme löytäneet kiinnostuneita henkilöitä mukaan asiakasraadin toimintaan. Ensimmäiseen yhteiseen tapaamiseen joulukuussa osallistui kuusi henkilöä.

Yhteisistä keskusteluista kuvastui huoli sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittämättömyydestä sekä teknologian mahdollisuuksista tulla avuksi tuottamaan hoivaa. Lisäksi ennaltaehkäisevä hyvinvoinnin tukeminen koettiin tärkeäksi. Huolta herättivät myös palvelujen ulkopuolelle jäävien ihmisten osuus ja heikot digitaaliset taidot.

Kuva 1. Asiakasraadin tapaaminen joulukuussa LAB-ammattikorkeakoulussa. (Kuva: Marko Hiekkanen)

Mitä hyvinvointiteknologia voi tuoda tulevaisuudessa?

Asiakasraati pitää tärkeänä sitä, miten hyvinvointiteknologia myydään asiakkaille. Se ei saa olla leimaavaa eikä johtaa syrjintään.

Myös ennaltaehkäisy nähdään hyvin tärkeänä osana koko yhteiskunnan hyvinvointia. On pyrittävä löytämään uusia keinoja ja teknologisia ratkaisuja niin nuorten mielenterveyden hoitoon kuin osallistamiseenkin sekä eläkkeelle siirtymisen vaiheisiin. Usein muutokset totutusta seuraavaan elämänvaiheeseen tuottavat epävarmuutta ja jopa hankaluuksia.

Kehitettävien tulevaisuuden teknologioiden tulee olla asiakkaan näkökulmasta haluttavia ja helppoja käyttää. Teknologiasta puhuttaessa emme voi välttyä ihmiskontaktin tärkeydeltä ja ajatukselta, että teknologia lisää yksinäisyyttä. Lopputulemana raatilaiset totesivat kuitenkin, että oikein käytettynä teknologiasta on apua, eikä se poista ihmisten välisiä kohtaamisia.

Osallistujat toivovatkin LAB WellTechiltä tiivistä yhteistyötä ja matalan kynnyksen tiedottamista. He haluavat olla osan testaamista kampuksella ja toivovat laitteita myös kotitestaukseen. Seuraava tapaaminen yhdessä asiakasraadin kanssa pidetään kevään aikana, jolloin raatilaiset pääsevät tutustumaan Testikodin ympäristössä erilaisiin teknologioihin, joilla helpotetaan kotona asuvan henkilön arkea.

Asiakasraati yritysten apuna

Asiakasraati on joukko asiakkaita, jotka edustavat yrityksen tai organisaation asiakaskuntaa ja jotka auttavat yhteistyössä yrityksen kanssa kehittämään tuotteita, palveluita tai asiakaskokemusta. Asiakasraati koostuu usein tavallisista asiakkaista, ja sen tavoitteena on tuoda esiin asiakkaiden näkemys ja tarpeet sekä auttaa yritystä kehittämään toimintaansa vastaamaan asiakkaiden tarpeita paremmin. Asiakasraati voi olla myös tapa antaa asiakkaille mahdollisuus osallistua yrityksen päätöksentekoon ja vaikuttaa yrityksen toimintaan. Asiakasraati tuottaa tärkeää tietoa, mielipiteitä ja kokemuksia, joita käytetään palveluiden ja tuotteiden kehittämisen sekä parantamisen tueksi. (Innokylä, 2022. Pirhonen, 2016.)

LAB WellTechissä asiakasraati toimii yhdessä asiantuntijoiden kanssa ja on näin kiinteä osa kehittämisryhmää. Asiakasraatia kasvatetaan toiminnan mittaan, ja tervetulleita ovat kaikenikäiset henkilöt. Mukaan pääsee ottamalla yhteyttä LAB WellTechiin.

Kirjoittaja

Jonna Sirviö työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä.

Lähteet

Innokylä. 2022. Asiakasraati. Viitattu 21.12.2022. Saatavissa https://innokyla.fi/fi/tyokalut/asiakasraati

LAB. 2022. LAB WellTech. Viitattu 21.12.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/palvelu/lab-welltech

Pirhonen, M. 2016. Kohti asiakasraatia – Opas asiakasraadin suunnitteluun ja toteutukseen. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Viitattu 21.12.2022. Saatavissa https://www.pksotu.fi/pksotu/wp-content/uploads/2018/04/Asiakasraati-opas-1.pdf