Käytännön vinkkejä ilmiösimulaation järjestämiseen

Haluaisitko saada ihmiset pohtimaan asioita yhdessä, hakemaan eri näkökulmia ja tekemään uudenlaisia ratkaisuehdotuksia? Kokeilepa ilmiösimulaatiota, jonka järjestämiseen on nyt koottu käytännön vinkit! (Linkki 1)

Nämä vinkit koskevat ilmiösimulaatioiden järjestämistä, niiden valmistelua ja tarvittavia konkreettisia toimenpiteitä. Kokemusten toivotaan olevan hyödyksi vastaavia keskusteluja toteutettaessa.

Mikä ihmeen ilmiö?

Ilmiö on havainnoinnin kohteeksi noussut asia, jonka taustalla vaikuttaa monia tekijöitä. Ilmiölähtöisyys haastaa pohtimaan asioita yhdessä, verkostoissa ja monesta eri näkökulmasta (Sitra 2018).

Ilmiösimulaation avulla voidaan hahmottaa tilannekuvaa, löytää ratkaisuehdotuksia sekä lisätä yhteistä ymmärrystä ilmiöstä. Ilmiösimulaatio toteutuu aina ryhmässä perustuen osallistujien omaan toimintaan, havainnointiin ja vuorovaikutukseen.  (Niemi & Virtainlahti 2019, Niemi ym. 2020.)

Kuva 1. Ilmiön pohjalta voidaan kehittää asioita yhdessä. (Niemi & Virtainlahti 2019; Niemi ym. 2020; Sitra 2018 pohjalta muokannut Oona Rouhiainen)

Aihe, osallistujat ja paikka

Ensin tietysti valitaan ilmiö, josta halutaan keskustella.  Sitten mietitään osallistujat: On tärkeää kutsua mukaan ilmiön kannalta oleellisia henkilöitä ja sellaisia, jotka katsovat asiaa eri näkökulmista.  Entä paljonko osallistujia tarvitaan, jotta saadaan aikaan hyvä keskustelu? Määrä ei aina korvaa laatua. On hyvä muistaa, että hyvin sensitiivisestä aiheesta voi olla helpompaa puhua pienellä porukalla.

Keskustelulle täytyy olla paikka. Kuinka iso tila tarvitaan? Miten osallistujat pystyvät parhaalla mahdollisella tavalla keskustelemaan tilassa ‒ pöydän ääressä, puoliympyrässä vai rennosti sohvilla? Kiireettömälle keskustelulle tulee varata riittävästi aikaa. Mitä enemmän osallistujia on mukana, sitä enemmän aikaa tarvitaan.

Aloitukseen kannattaa panostaa. Simulaatio voi olla osallistujille uusi ja jännittävä kokemus. Turvallisen ja avoimen ilmapiirin luominen on tärkeää. Kahvittelu ja vapaa keskustelu alussa keventävät kummasti tunnelmaa. Keskustelun kulku ja pelisäännöt tulee kertoa osallistujille selkeästi.

Keskustelun yhteenvetoa ei saa unohtaa, ja ydinkohdat kannattaa kiteyttää osallistujille lopuksi. Osallistujille tulee myös kertoa, mitä keskustelun jälkeen tapahtuu: mitä keskustelusta saadulle tiedolle tapahtuu tai onko luvassa lisää keskusteluja. Kiitos on tietysti myös paikallaan.

Ilmiönä monikulttuurinen työelämä

Monikulttuurisuussimulaatio yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisessä -hankkeessa (LAB 2022) ilmiösimulaation avulla lisättiin ymmärrystä monikulttuurisuuden mahdollisuuksista ja haasteista keskittyen työllistämisen ja työllistymisen kysymyksiin.

Ilmiösimulaatio on yksi tapa rakentaa yhteistä ymmärrystä sekä rohkaista ottamaan asioita puheeksi ja se sopii minkä tahansa ilmiön käsittelyyn. Yhteisiä keskustelun paikkoja tarvitaan, nyt ja tulevaisuudessa.

Kirjoittaja

Maija Eerola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja oli Monikulttuurisuussimulaatio yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisessä -hankkeen (LAB 2022) projektipäällikkö.

Lähteet

LAB. 2022. Monikulttuurisuussimulaatio yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisessä. Hanke. Viitattu 12.12.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/monikulttuurisuussimulaatio-yhteiskunnan-vastaanottavuuden-edistamisessa

Niemi, S., Kräkin M., Ikävalko, S. & Kantonen, M. 2020. Työyhteisösimulaatio. Käytäntölähtöisiä toimintatapoja yritysten yhteisölliseen kehittämiseen ja innovointiin. LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 1. Viitattu 12.12.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-328-1

Niemi, S. & Virtainlahti, S. 2019. Simulaatiomenetelmä työyhteisöjen kehittämisessä – käytännönläheistä ja osallistavaa. Teoksessa Kotonen, U. (toim.) Smart Business Annual Review. Lahti: Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 53. 130–135. Viitattu 12.12.2022. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-316-8

Sitra. 2018. Ilmiölähtöisen suunnittelun työkalupakki. Työpohjia ilmiöiden hahmottamiseen. [Viitattu 21.11.2022]. Saatavissa: https://www.sitra.fi/julkaisut/ilmiolahtoisen-suunnittelun-tyokalupakki/

Linkit

Linkki 1. Eerola, M. & Marjamäki-Nieminen, S. 2022. Ilmiösimulaatio. Muistilista järjestäjälle. Viitattu 21.12.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/sites/default/files/2022-12/Ilmio%CC%88simulaatio_muistilista.pdf